AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

MUNKABIZTONSÁG

2006. évi …

törvény

 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról[1]

 

 

1. §

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 7. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára – a 83/B. §-ban megállapított kivétellel – személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.”

 

2. §

[A munkavédelemre vonatkozó szabályok]

 

Az Mvt. 11. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák.”

 

3. §

 [Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek]

 

Az Mvt. 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„17. § (1) A foglalkoztatáspolitikáért, illetve a bányászati ügyekért felelős miniszter és az irányítása alatt működő központi közigazgatási szervek (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) saját jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat.

(2) Külön jogszabály szerint a bányafelügyelet is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat.

(3)  A munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező állami szervek és felügyeletek feladataik ellátása során együttműködnek egymással, valamint a közigazgatási szervekkel, a munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveivel.

(4) A munkavédelem ágazati feladatait a tevékenység szerint illetékes miniszter látja el.”

 

4. §

 

Az Mvt. 18. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).                                                                           

(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK - megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK - típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.

 

(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter  meghatározza az egyéni védőeszköz EK - megfelelőségi nyilatkozata, EK - típustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.”

 

5. §

 

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőség vizsgálatán alapuló, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.”

 

     6. §

 

Az Mvt. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „(3) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározza a munkaeszközökre, továbbá a munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények minimális szintjét, ideértve az ideiglenes vagy változó helyszínű építkezésekre vonatkozó munkavédelmi szabályokat is.”

 

                                                                      

7. §

 

Az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

 

8. §

  Az Mvt. 42. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében]

 

b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;”

 

9. §

 

Az Mvt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a szakirányítást végző miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős  miniszterrel egyetértésben határozza meg.”

 

10. §

 

Az Mvt. 54. §-ának (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként  egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni.”

 

 11. §

 

Az Mvt. 57. §-a (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 [(3) Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen]

„i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.”

 

12. §

 

(1) Az Mvt. 58. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat.”

 

(2) Az Mvt. 58. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat – külön jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat.”

 

13. §

 

(1)   Az Mvt. 64. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a munkabaleset esetén - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a munkáltató, foglalkozási megbetegedés esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott szerv (személy) teljesíti.”

 

(2)    Az Mvt. 64. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

 

„Amennyiben a munkáltató adószámmal nem rendelkezik, személyes adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell.”

 

(3)    Az Mvt. 64. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(6) A bejelentéssel, kivizsgálással és nyilvántartással kapcsolatos részletes előírásokat a munkabalesetek tekintetében e törvény és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete, a foglalkozási megbetegedések tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendelete határozza meg.”

 

14. §

 

Az Mvt. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset vagy bányászati munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, úgy a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz kérelemmel fordulhat.”

 

15. §

 

Az Mvt. 72. §-a (1) bekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[(1) A munkavédelmi képviselő – a 70. §-ban leírtakat is figyelembe véve – jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen]

„- az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;”

 

16. §

 

Az Mvt. 80. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A 82. § (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A számla javára ilyen címen fennálló tartozás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.”

 

17. §

 

 Az Mvt. 81. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el.

(2) A munkavédelmi hatóság tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről.

(3) A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák és kötelezettségeiket teljesíthessék.

(4) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed

a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;

b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;

c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

  (5) A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására.”

 

18. §

 

(1)   Az Mvt. 82. § -ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

 

[A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen]

 

g) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása.”

 

(2) Az  Mvt. 82. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi hatóság illetékes területi szervének vezetője mint elsőfokú hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki.”

 

19. §

 

Az Mvt. 82/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A hatósági eljárás során hozott döntés végrehajtását a munkavédelmi hatóság foganatosítja, ennek során azt a végrehajtási szolgálattal azonos jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.”

 

20. §

 

Az Mvt. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 A munkavédelmi hatóság elsőfokú hatósági jogkörében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerint engedélyezi a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakértők működését, és az engedélyezésekről nyilvántartást vezet.”

 

21. §

 

Az Mvt. 83/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A munkavédelmi hatóság felügyelője illetékességi területén kívül, valamint a munkavédelmi hatóság köztisztviselője Magyarország egész területén a munkavédelmi hatóság vezetője által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján indult eljárás lefolytatására az a munkavédelmi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt, kivéve, ha a kizárási ok miatt másik munkavédelmi hatóság került kijelölésre.”

 

 

22. §

       

Az Mvt. a következő új 83/B. §-sal egészül ki:

 

„83/B. § (1) A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró hatóság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és munkavédelmi bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza

a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét;

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát;

c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontját;

d) a munkavédelmi bírság tényét és mértékét.

(3) A hatósági nyilvántartás adatait a munkavédelmi hatóság informatikai rendszerében kezeli. A (2) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történő rögzítése a munkavédelmi hatóság által, illetve területi szervei útján történik a jogsértést megállapító határozat jogerősítésének napján, a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerőre emelkedésének napján.

(4) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat meghozatalától számított két év elteltével törli.

(5) A munkavédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján a munkavédelmi jogsértést elkövető munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés megnevezését és mértékét, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.”

 

23. §

 

(1) Az Mvt. 84. §-a (1) bekezdésének első mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A munkavédelmi hatóság felügyelője elsőfokú hatóságként jogosult

 

a)      a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;”

 

(2)   Az Mvt. 84. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni.”

 

(3) Az Mvt. 84. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló –  az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg súlyos baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló –  jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a munkáltatóként eljárás alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett munkavégzés (87. § 9. pont) körébe. ”

 

24. §

 

 

Az Mvt. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek minősül

a) a felügyelő eljárása tekintetében a munkavédelmi hatóság;

b) a munkavédelmi hatóság területi szervének vezetője vonatkozásában a munkavédelmi hatóság vezetője;

c) a munkavédelmi hatóság és vezetője tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter.”

 

                                                      25. §

 

Az Mvt. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

86. § A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott  sugáregészségügyi,  az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sugárvédelmi, illetőleg a kémiai biztonsággal összefüggő feladatok ellenőrzésére, a – munkaegészségügyi feladatok kivételével –   bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekre, továbbá a Magyar Honvédségre, a  fegyveres szervekre, a rendvédelmi szervekre, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra, a katasztrófavédelem  szerveire, amelyekre vonatkozóan az irányító jogkört gyakorló miniszter látja el a munkavédelmi hatósági tevékenységet.”

 

26. §

 

(1) Az Mvt. 87. §-a a következő új 1/B. és 1/C. ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 1/B. pont számozása 1/D. pontra változik:

 

[87. § E törvény alkalmazásában:]

 

1/B. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás,

a) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza,

b) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

1/C. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.”

 

(2) Az Mvt. 87. §-a 9. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[87. § E törvény alkalmazásában:]

 

9.Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanuló szerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a Határőrség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

 

27. §

 

(1) Az Mvt. 88. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter e törvény 19. §-ának (3) bekezdésében, 21. §-ának (1), (3) és (5)-(6) bekezdéseiben, 24. §-ában, 25. §-ában, 31-34. §-aiban, 40. §-ának (1) bekezdésében, 43. §-ában, 44. §-ának (1) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 50. §-ában, 56. §-ában, 60. §-ában foglaltak részletes szabályait - a 47. §-ban leírt külön szabályozást nem érintve - rendeletben határozza meg. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében e szabályokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.”

 

(2) Az Mvt. 88. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:

 

„(7) Az e törvényben hivatkozott munkavédelmi hatóság megnevezését, jogállását, feladat-és hatáskörét a Kormány rendeletben határozza meg.”

 

                                          Záró rendelkezések

 

 28. §

 

(1)   Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

 

(2)   A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 23. § (1) bekezdésében az „amelynek felülvizsgálatát” szövegrész helyébe az „amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát” szövegrész, a 42. § c) pontjában a „védőberendezéseket és eszközöket” szövegrész helyébe a „biztonsági berendezéseket és eszközöket” szövegrész lép, a 63. § (2) bekezdésében és a 82. § (2) bekezdés e) pontjában a „védőberendezések” szövegrész helyébe a „biztonsági berendezések” szövegrész lép.

 

(3)   A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az 59. § (2) bekezdésében a „szerinti felügyeletektől” szövegrész helyébe a „szerint a munkavédelmi hatóságtól” szövegrész, a 64. § (5) bekezdésében a „felügyeletnek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” szövegrész, a 72. § (2) bekezdés f) pontjában a „felügyelethez” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szövegrész, a 72. § (3) bekezdésében „a felügyeletekkel” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatósággal” szövegrész, a 79. § (1) bekezdés f) pontjában „a felügyeletek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, a 79. § (2) bekezdésében „az OMMF” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, a 82. § (1) bekezdésében „A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz” szövegrész, a 82. § (4) bekezdésében „A felügyeletek a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabják ki,” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki,” szövegrész, a 82/A. §-ában „a felügyeletek beszámolót készítenek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság beszámolót készít” szövegrész, a 82/B. § előtti alcímben „Az OMMF, illetve a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségei” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész, a  82/B. §-ában „Az OMMF és területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségei munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész, a 82/C. §-ának (1) bekezdésében a „munkabiztonsági hatósági eljárások” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósági eljárások” szövegrész, a 83/A. §-ának (1) bekezdésében  „Az OMMF a munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság a” szövegrész, a 84. § (1) bekezdés b) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szövegrész, a 86/A. § (7) bekezdésében „A felügyelet” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész lép.

 

(4)   A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 83. § előtti alcím, valamint a 88. § (6) bekezdése hatályát veszti.

 

(5) Az OMMF a 2007. január 1-jét követően elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, e törvénnyel beiktatott 83/B. § szerinti adatokat hozza nyilvánosságra.

 

(6) Ahol jogszabály – kivéve a munkavédelmi hatóságot kijelölő kormányrendelet – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget említi, ott munkavédelmi hatóságot kell érteni.

 [1] Az Mvt. módosítása abból indul ki, hogy az OMMF-hez kerül a munkaegészségügyi hatósági ellenőrzési  jogkör és az OMFI