A munkavédelmi bizottság ügyrendjének

javasolt tartalma

 

1.)  A bizottság megnevezése, működési területe, az elnök, az elnökhelyettes, valamint a tagok névsoros elérhetősége (cím, telefon, fax, e-mail, stb.).

 

2.)  Annak elvi deklarálása, hogy a képviselő személyes részvétele nélkül a bizottság működésképtelen.

 

3.)  Az ülések meghatározásának szabályai, azaz annak rögzítése, hogy a bizottság ülésének összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén helyettese gondoskodik; az ülésekre – a munkáltatóval egyeztetett formában – általában előre meghatározott időben, helyen és feltételek mellett kerül sor; lehetnek eseti, rendkívüli ülések is, ezek szabályai; rendszeresen visszatérő kötelező napirendek, mint például a munka értékelése.

 

4.)  Ülések írásos anyagainak eljuttatási módja, a felkészüléshez szükséges minimális időigény rögzítése, valamint az ülések lefolyásának (hangfelvétel, stb.) és a döntések írásos dokumentálása, azok eljuttatása a munkáltatóhoz, illetve a képviselőkhöz, a munkavállalókhoz.

 

5.)  A döntésekhez szükséges minimális létszám, a szavazási  szabályok leírása, azaz mikor elég a szótöbbség, mikor van szükség minősített többségre, s mikor kell teljes egyhangúságot biztosítani a döntésnél.

 

6.)  A munkavédelmi képviselői jogok gyakorlása a munkáltató munkarendjének tiszteletbe tartásával, azaz miként folyjék a gyakorlatban többek között az információkérés, a véleményezés, a döntés-előkészítésben való részvétel, az ellenőrzéshez való kapcsolódás, a hiányosságok megszüntetésének kezdeményezése, a munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés esetén jelentkező teendő, stb.

 

7.)  A bizottság egyes tagjai milyen szakmai feladatokkal foglalkoznak (ki felelős, mint képviselet a kockázatértékelésbe való bekapcsolódásért, ki a villamos biztonságtechnikai területért, ki a képernyős munkahelyekért, ki az egyéni védőeszköz biztosításáért, stb.)

 

8.)  Kapcsolattartás és együttműködés rendje a partnerekkel (szakszervezet, üzemi tanács), valamint a munkáltatóval, illetve szakembereivel, a közös feladatok, eljárások rögzítése, az érintett együttműködő személy kijelölése, adatainak rögzítése.

 

9.)  A bizottság működése anyagi, tárgyi, gazdálkodási, ügyviteli szabályainak meghatározása, tekintettel a munkáltatónál kialakított szabályokra.

 

10.)         A képviselők munkajogi védelmével kapcsolatos eljárási szabályok.

 

11.)         A működés etikai elvei (rendeltetésszerű joggyakorlás, adatvédelem, személyiségi jogok tiszteletben tartása, stb.)

 

12.)         Hatályba léptetés ideje (dátum), a szükséges aláírások (elnök, tagok).

 

Amennyiben több szinten működnek bizottságok, akkor rendkívül fontos, hogy pontosan elhatárolódjanak a központi jellegű és helyi bizottságok által elvégzendő feladatok (például a munkáltató és a bizottság által közösen elhatározott cégszintű munkavédelmi szabályzatot a központi szint egyetértésével adják ki, a helyi bizottságok véleményének figyelembevételével).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkavédelmi bizottság és a munkáltató közötti együttműködési megállapodás

javasolt tartalma

 

 

1.)      A munkavédelmi képviselet munkahelyi létrehozásánál jelentkező munkáltatói feladatokra: így a jelölhető munkavállalók névsorának az igényléstől számított öt napon belül rendelkezésre bocsátására, a választási körzetek kijelölésére; a választás indokolt és szükséges költségei biztosítására; a választás lebonyolításának segítésére (tartózkodás a választás befolyásolásától, esetleges akadályoztatásától).

 

2.)      A két fél közötti rendszeres kapcsolattartás nevesített személyeire, felelőseire.

 

3.)      A döntés-előkészítésben való részvétel módjainak szabályozására: így az egyeztetések, konzultációk rendezésére (például: üzembe helyezés, új technológia bevezetése, átszervezés, munkavédelmi szabályzat és egyéb szabályozás előkészítése esetén, továbbá a munkavédelmi szakember, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, az eseti munkabiztonsági szaktevékenységre megbízott szakember kiválasztásának, valamint az előzetes és időszakos munkavédelmi oktatás megtervezésének és megszervezésének véleményezése esetén, stb.

 

4.)      A közös ellenőrzések, szemlék lefolytatásának a beléptetési rend meghatározásával együtt történő szabályozására.

 

5.)      A munkabaleset vizsgálatában, továbbá a foglalkozási megbetegedések körülményeinek feltárásában való részvétel módjának szabályozására.

 

6.)      A konfliktuskezelés módozataira, fórumaira (például a műhelyszintű intézkedés elmaradása esetén a bizottságvezető és az üzemvezető egyeztet a munkavédelmi szakember bevonásával).

 

7.)      A munkavédelmi képviselők átlagkeresettel fizetett [Mvt. 75. § (1) bekezdés a) pontja] munkaidő-kedvezményének mértékére (például a munkaidő X %-a), az igénybevétel rendjére, a rendkívüli esetben felhasznált szabadidő elszámolására, kompenzálására.

 

8.)      A képviselet részére a munkáltató saját költségén biztosítandó tárgyi feltételekre [Mvt. 75. § (1) bekezdés b) pontja], így irodára, irodaeszközökre, leírási, fénymásolási, telefon, fax, e-mail lehetőségekre, postai költségekre, a közlekedési feltételekre, egyéni védőeszköz és más szükséges eszközök biztosítására.

 

9.)      A munkavédelmi képviselő képzési, továbbképzési, tájékozódási lehetőségeinek biztosítására. Így egy választási ciklusban a képviselő megválasztását követő egy évben legalább 16 órás képzés, majd évente legalább 8-8 órás – külső helyszínen is megtartható – továbbképzésének biztosítására, valamint időközönként szakmai találkozókon, tapasztalatcseréken (munkavédelmi képviselők ágazati, országos, évközi konzultatív fórumain, stb.) történő részvételre, az indokolt szakirodalom, jogtár, szakfolyóiratok, közlönyök, stb. rendelkezésre bocsátására, előfizetésére.

 

10.)  A képviselet munkajogi védelme gyakorlásának részletes feltételeire. (Mt. 28. §)

 

11.)  Egyéb más, kölcsönösen fontosnak tartott kérdésre.