AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy szaniteráru gyártással foglalkozó Kft-nél.

A gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalók létszáma 980 fő.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket jónak és rendszeresnek értékelik. A munkáltatóval, illetve a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel való együttműködés során lehetősége van a bizottságnak a döntési folyamatban való részvételre, a munkáltatóval közösen ellenőrzéseket végeznek.

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. A hatósági ellenőrzésekben részt vesznek, észrevételeiket közlik a hatósági személlyel.

A munkavédelmi bizottság átlagosan évente két alkalommal illetve rendkívüli esetekben ülésezik. Rendszeresen megtárgyalják a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének alakulását, a bekövetkezett munkabalesetek előidéző okait és a hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítottak..

A munkavédelmi bizottságnak van kidolgozott működési ügyrendje.

Napirendi pontként tárgyalták a kockázatértékelést, rövid- és hosszú távú intézkedési tervet.  A képviselők által végzett ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

A munkavédelmi képviselők napi rendszerességgel végeznek ellenőrzéseket, a képviselőknek ez munkaköri kötelezettsége is.

Az ellenőrzések során vizsgálják az egyéni védőeszközök használatát, a kéziszerszámok biztonsági állapotát, a technológiai feltételek meglétét, különös tekintettel a tisztasági követelmények teljesülésére.

A munkáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy a munkavédelemről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a munkavédelmi bizottság részt vehessen a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében. A munkavédelmi bizottság részt vett az új munkahelyek létesítése, új munkaszervezési intézkedések, új technológia bevezetésével kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében. Véleményezték a szakemberek előírt foglalkoztatására irányuló munkáltatói döntést is.

A munkavédelmi képviselő (bizottság) 5-6 alkalommal kért tájékoztatást munkavédelmi kérdésben a munkáltatótól. Ezek a tájékoztatások főleg a munkahelyi balesetek megelőzésére irányultak. 

A munkavédelmi bizottság élt véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogával. Az intézkedés kezdeményezésnek van kialakított formája.

Intézkedést kezdeményeztek például a fizikai terhelést megelőző asztalok beszerzésére.

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A munkavédelmi képviselők a munkabaleset kivizsgálásában minden esetben részt vettek.

A képviselők részvétele alkalmával általában egyetértettek a munkáltatóval, viták általában nem merültek fel. A képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvet aláírták, a munkáltatóétól esetlegesen eltérő véleményt a jegyzőkönyvben nem tüntettek fel.

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával kapcsolatban.  Az egyetértési jog gyakorlása során viták nem merültek fel.

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság évente rendszeresen  részt vesz a munkáltatói szabályozás szükségessé váló felülvizsgálatában.

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja. A munkavédelmi program kiemelten foglalkozik a nehéz fizikai munka, kézi anyagmozgatás arányának csökkentésével. A program foglalkozik a munkahelyi rend és tisztaság fokozásával, a takarítás gépesítésével.

A munkavédelemről szóló törvényben előírt feltételeket a munkáltató a képviselők számára biztosítja. A képviselők számára lehetőség van az Internet használatára.

A képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézet közreműködésével megtörtént. A  munkáltató biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti a munkajogi védettséggel összefüggő eljárási kérdéseket. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 8 fő.

A munkavállalói oldalon valamennyi képviselő helyet kapott. Póttagot nem választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Ügyvezető igazgató, Környezetvédelmi vezető,  Üzem-egészségügyi orvos, Munkavédelmi vezető.

A paritásos testületnek van kidolgozott ügyrendje.

A munkavédelmi bizottság megítélése szerint a paritásos testület érdemben működik.

Évente egy alkalommal ülésezik, a törvényben előírt témákat tárgyalják meg. 2009-ben már ülésezett a testület.

Az ügyrend tartalmazza:

-          az elnöki tiszt gyakorlását;

-          rendes- és póttagok számát;

-          az elnöklési és működési rendet.

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenységével hozzájárult a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításához. Ezt elsősorban arra alapozza, hogy a munkáltatóval, ill. annak megbízottjával rendszeres kapcsolatot tartanak fenn, észrevételeiket, javaslataikat a munkáltató figyelembe veszi. A munkájuk végzéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja. 

A munkavédelmi bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét, lehetőségük van rendezvényein való részvételre, és azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.


vissza