AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy építőipari alapanyag gyártással foglalkozó Kft-nél.

Az építőipari alapanyag gyártással foglalkozó Kft. 400 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 8 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkáltatóval, illetve a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szervezettel a munkavédelmi bizottság együttműködése -- együttműködési megállapodás hiányában is – jó. A rendszeres együttműködés során közös ellenőrzéseket folytatnak, a munkavédelmi bizottság részt vesz a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Véleményük szerint ennek szükségessége eddig nem merült fel. Megítélésük szerint jól működik a munkáltató munkavédelmi csoportja. A szükséges információkat biztosítja számukra.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatóval megfelelőnek ítélt együttműködés mellett is javasoljuk az együttműködési megállapodás megkötését. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozva az ügyrendje. Üléseiket évente, ill. szükség szerint tartják. Megtárgyalták a munkaruházattal, munkavédelmi eszközökkel kapcsolatban felmerült képviselői tapasztalatokat.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a munkavédelmi bizottság ügyrendjének a kidolgozását. Ehhez az Alapítvány a segítséget megadja.

A munkavédelmi képviselők havonkénti gyakorisággal, esetenként sűrűbben is végeznek ellenőrzéseket. A képviselők által leggyakrabban ellenőrzött témák:

-         a munkahelyek megvilágításának állapota;

-         közlekedési útvonalak biztonságossága;

-         a munkavégzéshez előírt munkavédelmi felszerelések megléte és azok használata.

A képviselők által végzendő ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítottak.

A munkavédelmi bizottság számára biztosítva van a lehetőség a munkáltatói döntések előkészítésében való részvételre. A bizottság véleményezte az új technológiák alkalmazásával, a munkavédelmi oktatással összefüggő munkáltatói döntések tervezetét.

A munkavédelmi bizottság több alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Tájékozódtak az új technológiák bevezetésével összefüggő intézkedésekről, azok munkakörülményekre való kihatásáról. Tájékoztatást kaptak az új technológiák alkalmazásával kapcsolatban az egyes gépegységek beépítéséről.

A bizottság több alkalommal kezdeményezte intézkedések megtételét. Az intézkedés kezdeményezésnek – együttműködési megállapodás hiányában – nincs kialakított formája. Ennek kialakítása az Alapítvány tájékozódásának időpontjában volt folyamatban.

A munkavédelmi bizottság a kezdeményezéseit „jelzés” formájában intézte a gyári vezető, illetve munkavédelmi előadó felé. Tapasztalatai szerint az általuk adott jelzés alapján az illetékesek a szükségesnek tartott intézkedést megtették.

A munkáltató minden esetben megadta a szükséges tájékoztatást a bizottság számára a munkabalesetek bekövetkezésekor.

A kapott tájékoztatás alapján a munkavédelmi képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásában. Részvételük során általában egyetértettek a munkáltatóval a munkabalesetet előidéző okok megítélésében és a szükséges intézkedések meghatározásában. Ezen a téren esetenként előfordultak viták, de a munkabaleseti jegyzőkönyv lezárásakor közösen alakították ki véleményüket. A képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvet aláírták, külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

A munkavédelmi bizottság részt vett a vállalati munkavédelmi szabályzat kidolgozásában. Ennek során esetenként előfordultak viták, az egyeztetéseket követően a munkavédelmi bizottság egyetértését adta a szabályzathoz.

Kialakult gyakorlat, hogy a munkavédelmi bizottság részt vesz a munkavédelmi szabályzat esetenkénti felülvizsgálatában.

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

A munkavédelmi képviselők munkájához biztosított feltételek – együttműködési megállapodás hiányában – nincsenek írásban rögzítve. Ennek ellenére a törvényben előírt minimális feltételek a képviselők számára biztosítva vannak.. A munkavédelmi bizottság elnöke számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató a szükséges feltételek és a képviselő igénye alapján biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdések – együttműködési megállapodás hiányában – nem lettek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra a tájékozódás időpontjáig nem került sor.

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A paritásos testület létrejött, tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtaknak megfelelően titkos szavazással jelölték, póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: gyárigazgató, termelés vezető, munkavédelmi vezető.

A paritásos testület működési feltételei biztosítottak, ügyrendje szerint végzi tevékenységét.

A testület ügyrendje tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlását;

-         a rendes- és póttagok számát;

-         az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület érdemben működik. Megalakulása óta két alkalommal ülésezett.

A testület megtárgyalta:

-         a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetét, tevékenységét;

-         a munkavédelmi programot és annak végrehajtását;

-         állást foglaltak a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről.;

-         a munkavédelemről szóló törvényben foglaltakon túlmenően megtárgyalta a testület a hatósági ellenőrzések megállapításait, rendkívüli eseményeket.

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli tevékenységét, hogy a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetében – részben a bizottság munkájának betudhatóan – fejlődés tapasztalható.

Tevékenységét, illetve munkafeltételeit 5-ös skálát figyelembe véve a következőképpen minősíti:         - a bizottság tevékenysége: 3-4,

                        - munkafeltételek: 4

A munkavédelmi bizottság az Alapítvány tevékenységét kevésbé ismeri. Munkájáról csak az alap- és továbbképzések során szerez ismereteket.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata a munkavédelmi bizottságnak nem volt.


vissza