AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy szállodaipari és vendéglátó részvénytársaságnál.

A szállodaipari és vendéglátó részvénytársaság 200 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztások alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkavédelmi bizottság és a munkáltató együttműködésének formája még kialakulatlan. Esetenként konzultációt folytatnak a munkavédelem kérdéseiről.

A munkavédelmi bizottságnak kapcsolata van a munkavédelmi hatósággal.

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. A bizottsági üléseket három havonként tartják.

A bizottsági ülések alkalmával megtárgyalják a munkavédelmi képviselők tapasztalatait, az esetlegesen szükségesnek tartott intézkedéseket. A bizottság munkájához szükséges feltételek biztosítottak.

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen rendszeresen végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések alkalmával felülvizsgálják a munkabiztonsági előírások feltételeinek teljesülését, a biztosított védőfelszerelések meglétét és azoknak a használatát.

A képviselők által végzendő ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítottak.

A munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében részt vett a munkavédelmi bizottság. A munkavédelemről szól törvényben meghatározott témák közül a munkavédelmi oktatással kapcsolatos döntések előkészítésében vettek részt. Egyéb – új munkahely létesítésére, új munkaszervezési intézkedésre, szakember előírt foglalkoztatására irányuló – munkáltatói döntés a bizottság működésének megkezdése óta eltelt időben nem volt.  

A bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól ill. annak megbízott képviselőjétől.  A tájékozódások a bizottság által felvetett munkavédelmi problémák megoldási módjára irányultak.

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza a munkavédelmi képviselők intézkedés kezdeményezésének módját. A képviselők a munkavédelemről szóló törvény szerinti intézkedést nem kezdeményeztek, mivel a problémák megszüntetéséhez elegendő volt annak közlése.

A munkáltató – a törvényben előírtaktól eltérően – csak esetenként tájékoztatta a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. E-miatt a képviselők nem minden esetben vettek részt munkabaleset kivizsgálásában. Részvételük alkalmával előfordult, hogy a munkáltatótól eltérően ítélték meg a munkabalesetet előidéző okokat. Az eltérő álláspontot egyeztették, ennek alapján a képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntettek fel.

A munkavédelmi bizottság nem gyakorolta egyetértését a munkáltató által készített belső munkavédelmi szabályozással kapcsolatban. A szabályozás kidolgozásában a képviselők nem vettek részt. Nem történt meg a szabályzat szükséges felülvizsgálata, módosítása.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény előírása szerint, amennyiben a munkáltató a törvényben foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges.

Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság folytasson egyeztetést a munkáltatóval egyetértési jogának gyakorlása érdekében.

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság mérlegelje a munkavédelmi program elkészítésének szükségességét, ennek alapján javasolja a munkavédelmi program elkészítését.

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették a munkavédelmi képviselők munkájához szükséges és biztosított feltételeket.

A képviselők számára lehetőség van az Internet használatára.

A képviselők törvényben előírt alapképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A munkáltató a szükséges feltételek megléte és képviselői igénye alapján hajlandó biztosítani a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban nem rögzítették a képviselő esetleges munkajogi védettséggel összefüggő eljárás kérdéseit. Ilyen eljárásra a képviselők megválasztása óta nem került sor.

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A paritásos testület létrejött. Tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a képviselők a törvényben előírtaknak megfelelően titkos szavazással választották meg.

A munkáltatói oldalon az első számú vezető és a MT előírásainak megfelelő vezető beosztású személy van.

A testület kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Az ügyrend tartalmazza:

-          az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét;

-          a rendes tagok számát (póttagokat nem jelöltek);

-          az elnöklési és a működési rendet.

A testület megalakulása óta két alkalommal ülésezett. A törvényben előírt témák közül megtárgyalták: a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, a szükséges intézkedéseket.

Egyéb – a munkavédelemről szóló törvényben előírt – témákat nem tárgyaltak.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a paritásos testület tűzze napirendre a törvényben előírt további témák megtárgyalását, különös tekintettel a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetére.

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenységével elősegítette a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javítását. Munkafeltételeikkel elégedettek.

Az Alapítvány működéséről nincsenek részletes ismereteik, munkájának javítására javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.


vissza