AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy szaniter-kerámiagyártással foglalkozó Kft-nél.

 

 

 

A gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalók létszáma 955 fő.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket – az írásos megállapodás hiánya ellenére – jónak értékelik. A munkáltatóval, illetve a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel való együttműködés során lehetősége van a bizottságnak a döntési folyamatban való részvételre, a munkáltatóval közösen ellenőrzéseket végeznek.

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. A hatósági ellenőrzésekben részt vesznek, észrevételeiket közlik a hatósági személlyel.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatóval való jó együttműködés mellett szükségesnek tartjuk, hogy a munkavédelmi bizottság írásban együttműködési megállapodást kössön. Ehhez az Alapítvány a segítséget megadja.

 

A munkavédelmi bizottság átlagosan évente két alkalommal ülésezik. Rendszeresen megtárgyalják a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének alakulását, a bekövetkezett munkabalesetek előidéző okait és a hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

A munkavédelmi bizottság eddig még nem dolgozta ki a működésének ügyrendjét.

Az Alapítvány észrevétele: Indokoltnak tartjuk, hogy a munkavédelmi bizottság kidolgozza ügyrendjét, ehhez a szükséges segítséget megadjuk.

 

A munkavédelmi képviselők félévente végeznek ellenőrzést a hatáskörükbe tartozó területeken. Az ellenőrzések során vizsgálják a munkavédelmi eszközöknek a használatát, az anyagmozgatás biztonsági feltételeinek meglétét, a munkahelyek higiénés állapotát. A képviselők által végzett ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy a munkavédelemről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a munkavédelmi bizottság részt vehessen a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében. A munkavédelmi bizottság részt vett az új munkahelyek létesítése, új munkaszervezési intézkedések, új technológia bevezetésével kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében. Véleményezték a szakemberek előírt foglalkoztatására irányuló munkáltatói döntést is.

 

A munkavédelmi bizottság egy alkalommal kért tájékoztatást munkavédelmi kérdésben a munkáltatótól.

 

A munkavédelmi bizottság élt véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogával. Az intézkedés kezdeményezéseket elsősorban bizottsági szinten, ill. a munkáltatóval közösen végzett ellenőrzések alkalmával tették meg. Egyéni kezdeményezésre olyan esetekben került sor, amikor a képviselők hiányosságot tapasztaltak a munkavédelmi eszközök használatával kapcsolatban.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A munkavédelmi képviselők a munkabaleset kivizsgálásában minden esetben részt vettek.

 

A képviselők részvétele alkalmával esetenként előfordultak viták a balesetet előidéző okok megítélésében. Az eltérő vélemények miatt felmerült nézeteltéréseket megbeszélték. Az egyezséget követően a képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvet aláírták, a munkáltatóétól eltérő véleményt a jegyzőkönyvben nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával kapcsolatban. A bizottságnak lehetősége volt arra, hogy a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában részt vegyen. Végső egyetértésüket bizottsági ülésen adták meg.

 

A munkavédelmi bizottság részt vesz a munkáltatói szabályozás szükségessé váló felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja. A munkavédelmi program kiemelten foglalkozik a nehéz fizikai munka, kézi anyagmozgatás arányának csökkentésével. A program foglalkozik a munkahelyi rend és tisztaság fokozásával, a takarítás gépesítésével.

 

A munkavédelemről szóló törvényben előírt feltételeket a munkáltató a képviselők számára biztosítja. A képviselők számára lehetőség van az Internet használatára.

A képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézet közreműködésével megtörtént. A szükséges feltételek megléte és igény esetén a munkáltató biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárások – együttműködési megállapodás hiányában – nincsenek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 8 fő.

A munkavállalói oldalon valamennyi képviselő helyet kapott. Póttagot nem választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Ügyvezető, Kirendeltség vezető,  Foglalkozás-egészségügyi orvos, Munkavédelmi vezető.

A paritásos testületnek ezideig még nincs kidolgozott ügyrendje.

Ügyrend hiányában is a munkavédelmi bizottság megítélése szerint a paritásos testület érdemben működik. Évente két alkalommal tartja üléseit, a következő napirendeket tárgyalták:

-         a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzete, munkavédelmi tevékenység, a szükséges intézkedések.;

-         a gazdálkodó szervezet munkavédelmi programja és annak végrehajtása;

-         a testület állást foglalt a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről.

Az Alapítvány észrevétele. Szükségesnek tartjuk, hogy a paritásos testület kidolgozza ügyrendjét, ehhez a segítséget megadjuk.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenységével hozzájárult a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításához. Ezt elsősorban arra alapozza, hogy a munkáltatóval, ill. annak megbízottjával rendszeres kapcsolatot tartanak fenn, észrevételeiket, javaslataikat a munkáltató figyelembe veszi. A munkájuk végzéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.  

 

A munkavédelmi bizottság ismeri az alapítvány tevékenységét, lehetőségük van rendezvényein való részvételre, és azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.