AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy közgyűjteményt kezelő intézményben.

 

 

A közgyűjteményeket kezelő intézmény 270 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele:  A megválasztott munkavédelmi képviselők létszáma lehetővé teszi a munkavédelmi bizottság megalakítását.

Javasoljuk, hogy a képviselők alakítsák meg a munkavédelmi bizottságot, dolgozzák ki a bizottság működéséhez szükséges ügyrendet és kössenek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Az ügyrend kidolgozásához és az együttműködési megállapodás tervezetek elkészítéséhez igény esetén az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők egyénileg sem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel, illetve a munkáltatóval való együttműködésüket megfelelőnek értékelik. Az együttműködés alkalmával esetenként részt vesznek munkáltatói döntés előkészítésében, illetve a munkáltatóval, munkavédelmi szaktevékenységet ellátóval együttműködve munkavédelmi szemlét tartanak.

A munkavédelmi képviselőknek nincs kapcsolatuk a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi képviselők napi gyakorisággal – munkájukkal összefüggő kérdésekben – végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések során elsősorban a közlekedési, raktározási, biztonsági feltételek meglétét ellenőrzik.

A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkáltató biztosította a képviselők számára, hogy a munkavédelmi oktatással kapcsolatban véleményüket kifejthessék.

 

A képviselők megválasztásuk óta még nem kértek tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben.

 

A képviselők részéről a véleménynyilvánítás, illetve intézkedés kezdeményezés munkavédelmi hiányosságok tapasztalása esetén szóban történt meg. Véleményük kifejtésére lehetőség nyílt a munkáltató képviselőjével közösen végzett ellenőrzések tapasztalatairól felvett jegyzőkönyvben.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a hatáskörileg illetékes képviselőt munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásában.  A munkáltató képviselőjével együttesen végzett kivizsgálások során általában nem volt vita a balesetet előidéző okok megítélésében.

 

A munkavédelmi képviselők nem vettek részt munkavédelmi szabályzat kidolgozásában, annak hatályba léptetésével összefüggő egyetértési jogukat nem gyakorolták.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltató – felelősségének érintetlenül hagyása mellett – jogosult a jogszabályok keretei között meghatározni azok végrehajtásának módját. Az ilyen munkáltatói szabályozás munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül. Hatályba léptetéséhez a munkavédelmi képviselők egyetértése szükséges.

Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők – illetve a létrehozott munkavédelmi bizottság – e jog gyakorlásának a módját tárgyalják meg a munkáltatóval és rögzítsék a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban.

 

Az intézménynek nincs munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők munkájához biztosított feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában – írásban nem rögzítették. Ennek hiányában is a képviselők számára a munkájuk végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. A munkavédelmi képviselőknek lehetőségük van az Internet használatára.

 

A munkavédelmi képviselők megválasztását követő egy éven belül, illetve az évenkénti képzése, továbbképzése arra feljogosított intézmény által megtörtént.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdések nem lettek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

Az intézmény vezetője kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A paritásos testület létrejött.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtak szerint a képviselők maguk közül titkosan választották meg.

A munkáltatói oldalon az intézmény vezetője, a munkavédelmet irányító munkavédelmi vezető helyettes, vezető beosztású személy foglal helyet.

A paritásos testület ügyrendjét kidolgozták, az tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának módját, rendes és póttagok számát, a működési renddel összefüggő kérdéseket.

A 2007. decemberében alakult testület eddig egy alkalommal ülésezett, megtárgyalta az intézmény munkavédelmi helyzetét, a munkavédelmi tevékenységet és a szükséges intézkedéseket.

A törvényben meghatározott egyéb kérdésekről nem tárgyaltak, mivel azok az intézmény esetében nem értelmezhetőek.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységüket az intézmény munkavédelmi helyzetének javításában megfelelőnek értékelik. A munkafeltételeikkel elégedettek.

Az Alapítvány rendezvényein való részvételre lehetőségük van és azokkal elégedettek. Javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára a képviselők javaslatot nem tettek.


vissza