AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, paritásos munkavédelmi testület munkája

 egy vasbeton szerkezet építő és vasbeton elemeket előregyártó Rt-nél.

 

 

A vasbeton szerkezet építéssel és vasbeton elemek előregyártásával foglalkozó részvénytársaság 325 főt alkalmaz.

A munkavállalók munkavédelmi képviselő választás alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg. Egyidejűleg 3 fő póttagot is választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával az együttműködést a bizottság jónak értékeli. A rendszeres együttműködés során biztosított a munkavédelmi képviselők számára a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előzetes véleményezése. Esetenként a munkáltatóval, ill. annak megbízottjával közösen végeznek ellenőrzéseket.

 

A munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmi hatósággal nincs kialakított kapcsolata.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseiket évente egy alkalommal tartják. A bizottsági ülés megtárgyalja a munkavédelmi helyzetet, tevékenységének tapasztalatait és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait.

A munkáltató a bizottság számára a működéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területeken rendszeresen végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések középpontjában az előírt védőeszközök használata áll. Ezen túlmenően ellenőrzik a gyártási, szerelési technológiával összefüggő biztonsági intézkedések megvalósulását. A képviselők számára az ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság számára lehetőség van a munkáltatói döntések előkészítésében való részvételre. Az ilyen döntések közé tartozik többek között az új munkahelyek létesítésével, új technológia bevezetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedés tervezete.  

A bizottság véleményezte a törvény szerint előírt szaktevékenység biztosításával összefüggő tervezetet, javaslatot tett a munkavédelmi oktatás fejlesztésére.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Kialakult gyakorlat, hogy a munkavédelmi képviselők által megtartott megbeszélésen felmerült problémákról és azok megoldásáról tájékoztatást kérnek a munkáltatótól.

 

A munkavédelmi képviselők, ill. a bizottság számos alkalommal kezdeményezte a szükséges intézkedések megtételét a munkáltatónál. A munkavédelmi képviselők intézkedés kezdeményezésének formáját a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

A munkavédelmi képviselői intézkedés-kezdeményezések elsősorban a biztonsági feltételekkel függtek össze, de kezdeményezte a bizottság a szociális helyzet javítására irányuló munkáltatói intézkedés megtételét is.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, ill. a hatáskörileg illetékes munkavédelmi képviselőt a munkabaleset bekövetkezéséről. Annak ellenére, hogy a munkáltató minden esetben megadta a törvényben előírt és szükséges tájékoztatást, a munkavédelmi képviselők csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában.

A bizottság megítélése szerint a munkavédelmi képviselők kivizsgálásban való részvétele „tanulságot” volt.

A kivizsgálás alkalmával a képviselők általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival, ennek megfelelően különösebb vita nem merült fel a balesetet előidéző okok megítélésében. A munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők külön véleményt nem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők – a munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján – minden esetben vegyenek részt a bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában. Segítsék elő a munkavédelemről szóló törvényben és a végrehajtási rendeletében leírt követelmények maradéktalan megvalósítását.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a vállalati munkavédelmi szabályzattal, illetve a munkáltató egyéb munkavédelmet érintő szabályozásával kapcsolatban.

A munkavédelmi képviselők részt vettek a szabályozás kidolgozásában, egyes kérdésekben előzetes egyetértésüket adták ahhoz. A szabályzat-tervezet végső formájában való egyetértésüket a munkavédelmi bizottság ülésén nyilvánították ki.

A szabályozás kidolgozása, ill. az egyetértés alkalmával különösebb viták nem voltak a munkáltató, ill. a képviselő között.

A munkavédelmi bizottság közreműködik a munkavédelmi szabályzat esetenkénti - évenkénti rendszeres, vagy a körülmények változása miatt szükségessé váló – felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A programban foglaltakhoz a munkavédelmi bizottság a javaslatokat megadta. Figyelemmel kíséri a programban foglaltak megvalósítását.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeiket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése megtörtént. A képzést arra feljogosított intézmény közreműködésével hajtották végre. A vállalat saját hatáskörében is gondoskodott a munkavédelmi képviselők továbbképzéséről.

A munkáltató a szükséges feltételek megléte és igény esetén biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A kezdeményezés alapján a paritásos testület megalakult. A testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása a törvényben előírtaknak megfelelően, titkos szavazás útján történt. Póttagot is választottak.

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak, tevékenységét a kidolgozott ügyrendje szerint végzi. Az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét, a rendes- és póttagok számát, a testület egyéb működésével összefüggő kérdéseket.

A paritásos testület érdemben működik. Üléseit évente két alkalommal tartják.

A testület tárgyalta a törvényben előírt témákat:

-         A részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, ezek alapján a szükséges intézkedéseket.

-         A részvénytársaság munkavédelmi programját, annak végrehajtását.

-         A testület állást foglalt a munkavédelmi szabályzat tervezetéről.

 

A paritásos testület tárgyalt egyéb kérdéseket is: a hatósági ellenőrzések megállapításait, a két ülés közt esetleg előfordult rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét, ill. a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javításában elért eredményeit „közepes”-nek értékeli.

A munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, esetenként lehetőségük van a rendezvényein való részvételre.

Az Alapítvány munkájának javítására, továbbfejlesztésére javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.