AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája

egy villanyszerelési cikkek gyártásával foglalkozó zrt-nél.

 

 

 

A villanyszerelési cikkek, műanyag- fém szerszámgyártással, szereléssel foglalkozó gazdálkodó szervezet 540 fő munkavállalót foglalkoztat.

A Zrt-nél 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A gazdálkodó szervezetnél nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele:  A gazdálkodó szervezetnél a megválasztott munkavédelmi képviselők számát figyelembe véve lehetőség van a munkavédelmi bizottság létrehozására. Az Alapítvány javasolja a képviselőknek, hogy hozzanak létre munkavédelmi bizottságot és bizottsági szinten gyakorolják az egész gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogaikat. Például: a munkáltatói szabályozással való egyetértési jogot, a munkavédelmi program kezdeményezésének jogát.

Az Alapítvány segítséget nyújt a létrehozott munkavédelmi bizottság tervszerű működéséhez szükséges ügyrend kidolgozásához.

 

A munkavédelmi képviselők együttműködési megállapodást kötöttek a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködést jónak értékelik. A munkáltató igényli és figyelembe veszi a munkavédelmi képviselők észrevételeit. A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával a képviselők közös ellenőrzéseket végeznek.

 

A munkavédelmi képviselőknek van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, például a közelmúltban tartott hatósági ellenőrzés alkalmával személyesen is találkoztak az ellenőrzést végző hatósági személlyel, aki meghallgatta a munkavédelmi képviselők észrevételeit.

 

A munkavédelmi képviselők – annak ellenére, hogy nem hozták létre a bizottságot – negyedévenként tanácskoznak. Ezeken az alkalmakon megtárgyalják a mindennapi munkájuk során szerzett tapasztalatokat, a hatáskörükben dolgozó munkavállalóktól érkezett véleményeket és észrevételeket. Az érdemleges észrevételeket és igényeket továbbítják a munkáltató, ill. annak megbízottja felé. Ilyen észrevételek voltak például a munkaruházattal, az ülőszékekkel kapcsolatos munkavállalói felvetések.

A munkavédelmi képviselők ilyen jellegű megbeszéléseihez a munkáltató a feltételeket biztosítja. A képviselők együttesen felvetett észrevételeire a szükséges intézkedések megtörténtek.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen naponta és folyamatosan végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések középpontjában a védőberendezések állapotának és működésének felülvizsgálata áll. Erre azért van szükség, mer tapasztalataik szerint gyakori a védőberendezések munkavállalók által történő kiiktatása. Ilyen esetekben a szükséges intézkedéseket kezdeményezik a határidő és a végrehajtásért felelős megjelölésével.

A képviselők által végzett ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők részt vettek a munkáltatónak a munkavédelmi körülményeket is befolyásoló előkészítésében. Erre abban az esetben került sor, amikor új munkaterületet alakítottak ki. A képviselők véleményét és észrevételeit a munkáltató figyelembe vette.

A szakemberek előírt foglalkoztatásával, ill. A munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében a képviselők nem vettek részt.

 

A munkavédelmi képviselők többször kértek tájékoztatást a munkáltatótól. Tájékozódásra új technológia bevezetését, illetve új munkahelyek kialakítását megelőzően került sor. A képviselők a szükséges tájékoztatást minden esetben megkapták és azokat továbbították a hatáskörükben dolgozó munkavállalók felé.

 

A munkavédelmi képviselők számos alkalommal kezdeményeztek intézkedést. Az intézkedések kezdeményezése a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően történt. Az intézkedés kezdeményezések a védőberendezések megfelelő működésének biztosítására, illetve a biztonságos munkavégzés követelményeinek  megfelelő ruházat juttatására irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi képviselőket a munkabalesetek bekövetkezéséről, a képviselők a munkabalesetek kivizsgálásának folyamatában részt vettek.

A képviselő munkabaleset kivizsgálásában való részvétele alkalmával előfordultak viták a balesetet előidéző okok megítélésében. Ennek következtében előfordult, hogy a munkavédelmi képviselő a munkáltatóétól eltérő véleményt tüntetett fel a munkabaleseti jegyzőkönyvön. A munkavédelmi képviselő javaslata alapján intézkedést is hoztak. Például: az automata prés- sajtológépből kivágódott fém szemsérülést okozott. A baleset tapasztalata alapján előírták a védőszemüveg használatát a gép beállítás alkalmával.

 

A munkavédelmi képviselők gyakorolták egyetértési jogukat a munkáltatói szabályozással kapcsolatban. A szabályzat egyes fejezeteinek kidolgozásában részt vettek, majd az elkészült tervezetet a képviselők egyetértésével léptették hatályba.

A képviselők részt vesznek a munkáltatói szabályozás évenkénti, vagy a körülmények változása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában. Lehetőségük van arra, hogy javaslatokat tegyenek a szabályozás módosítására.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők kezdeményezzék a munkáltatónál a munkavédelmi program kidolgozását. Erre lehetőségük van akkor is, ha még nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot. A képviselők által elmondott tapasztalatok arra utalnak, hogy a visszatérő munkavédelmi problémák, balesetveszélyes körülmények megelőzésében a munkavédelmi program és annak végrehajtása eredménnyel járhat.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették a képviselői munka végzéséhez – a törvényben előírt – feltételeket. A képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők választást követő alap- és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte és a képviselő igénye alapján a munkáltató biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették a képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A gazdálkodó szervezetnél – a törvényes feltételek megléte ellenére – nem jött létre a paritásos testület. A munkáltató ilyen kezdeményezést nem tett. A munkavédelmi képviselők kezdeményezték a testület létrehozását. A képviselői kezdeményezés eredménytelen volt.

Az Alapítvány észrevétele: A gazdálkodó szervezetnél a paritásos testület létrehozásának és működésének feltételei megvannak. A Mvt. 2008. január 1-én hatályba lépett módosítása egyértelműen meghatározza a munkáltató ilyen irányú kötelezettségét. Javasoltuk a képviselőknek, hogy erre a körülményre ismételten hívják fel a munkáltató figyelmét.

A testület létrehozásához és működtetéséhez szükséges ügyrend kidolgozásához az Alapítvány  - amennyiben igény érkezik hozzá – a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők – a meglévő problémák ellenére is – tevékenységüket eredményesnek és hatásosnak értékelik a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában. Ezt a megállapításukat arra alapozzák, hogy az általuk felvetett problémákat a munkáltató megoldja, intézkedések kezdeményezése alapján a feltárt balesetveszélyes körülményeket megszünteti. Pozitívnak értékelik, hogy a munkavállalók egyre jobban megismerik a munkavédelmi képviselők tevékenységét, és problémáikkal hozzájuk fordulnak. Például: munkavállalói igény alapján biztosítottak a szerelő üzemben dolgozóknak védőcipőt.

A képviselők a munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

A képviselők az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van azokon való részvételre. Az alapítvány rendezvényeivel elégedettek. Szívesen vennék, ha több programot biztosítana az Alapítvány.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatot nem tettek.