AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

KÉPVISELŐI FÓRUMOK


A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány Konzultatív Fórumának

 2008. december 12-i ülése.

 

 

 

A 2008. december 12-i ülésen 160 munkavédelmi képviselő, munkavédelmi szakember vett részt.

A Fórum megnyitásakor Péterfy Lajos, az Alapítvány kuratóriumának titkára megemlékezett Főcze Lajosról, aki részt vett az Alapítvány megalapításában és haláláig betöltötte kuratóriuma elnöki tisztét.

 

Dr. Varga László, az OMMF főosztályvezetője bevezető előadásában ismertette az OMMF stratégiai elképzeléseit, valamint a 2008. évben végzett ellenőrzések tapasztalatait.

A 2009. év feladatai közül kiemelte, hogy jövő év tavaszán jelenik meg a négy évre szóló Nemzeti Politika.

A Munkavédelmi Politika a 2009-2012-ig tartó időszakra a Magyar Köztársaság célkitűzéseit. Ezek közül kiemelendő:

-    oktatás, képzés, továbbképzés fejlesztése;

-     a munkavédelmi kutatás;

-     a munkaadói felelősség fokozott érvényesülése;

-     a munkavállalók képviseletének erősítése.

 

Az OMMF a munkájában három kritériumot helyez előtérbe:

-         bizalom;

-         humánum;

-         szigor.

 

Bizalommal élnek az együttműködő munkáltató felé. Azok felé, akik partnerséget vállalnak a munkavédelmi követelmények teljesítésében, jogszabálykövető magatartást tanúsítanak.

A humánum alatt azt értik, hogy munkájukban előtérbe kerül a figyelemfelhívás Bíznak abban, hogy a munkáltató végrehajtja a figyelemfelhívásban foglaltakat. Ezáltal csökkenő arányban lesz szükség az intézkedéseket kikényszerítő közigazgatási határozatokra.

A szigorral kapcsolatban nyilvánvaló, hogy még hosszú ideig szükség lesz rá. Sajnálattal tapasztalják, hogy számos munkáltató nem hajlandó együttműködni a hatósággal. Ilyen esetekben a jövőben hatékonyabb szankcionálást alkalmaznak a hatóságok.

 

A hatósági munkában előtérbe kerül az átfogó ellenőrzés. Ennél a módszernél az előírások végrehajtásának ellenőrzésén túlmenően célnak tűzik ki a partneri viszony erősítését. Ez alkalommal a szociális párbeszéd fejlesztése is cél, kívánatosnak tartják, hogy az ilyen átfogó ellenőrzésekben a munkavédelmi képviselők is részt vegyenek, figyelembe vehessék a képviselői véleményeket. Elvárás a hatóság részéről, hogy az ellenőrzésnél legyen jelen a képviselő. Különösen fontosnak tartják ezt az un. rendszer ellenőrzésnél. A képviselő az ilyen ellenőrzéseknél nem csak jelen lehet, észrevételt tehet, konzultálhat, hanem véleményét is nyilváníthatja.

 

Az OMMF kiemelt stratégiai célkitűzései között szerepel a munkavédelmi képviselettel való kapcsolat erősítése. Rendszeresen felhívják a munkáltató figyelmét a munkavédelmi képviselői intézmény működtetésének fontosságára. Ebben a tekintetben megerősítette a hatóságot a Legfelsőbb Bíróság közelmúltban hozott ítélete. Ez az ítélet egyértelműen megerősíti a munkáltatói kötelezettségeket a képviselőválasztással kapcsolatban.

 

A hatóság munkájában egyre nagyobb szerepet kap a tanácsadó tevékenység. A tanácsadó szervezet kiépült és a hatósági munkától elkülönítetten működik. Sajnálatos, hogy a munkavédelmi képviselők, munkavállalói érdekvédelmi szervezetek részéről kevés a tanácsadás iránti érdeklődés.

 

Az Európai Unió a hagyományoknak megfelelően folytatja a munkavédelmi éveket:

 

-         A 2009. évben is – hasonlóan 2008-hoz – a kockázatértékelés a munkavédelmi év témája. A kockázatértékelésről szólva kihangsúlyozta, hogy a hatóság nem csak a kockázatértékelés meglétét, hanem annak célszerűségét, szakszerűségét is fontosnak tartja.

A munkavédelmi képviselőnek jelentős szerepe van a kockázatértékelés követelményeinek megfelelő elkészítésében. Különösen fontos a képviselők részvétele a munkavégzéssel összefüggő kockázatok feltárásában, illetve azok csökkentését szolgáló intézkedések meghatározásában.

 

-         2010-től – ugyancsak két éven át – a karbantartás lesz a munkavédelmi év témája. Az Európai Unió a karbantartással kapcsolatban elemezni kívánja azokat a munkabaleseteket, amelyek a karbantartási munkával összefüggésben következtek be, illetve azokat az eseteket, amelyek a karbantartás elmulasztására vezethetők vissza.

 

-         Az OMMF a rendelkezésre álló erőforrásokat a súlyos szabálysértések feltárására és szankcionálására fordítja. Stratégiai célkitűzés, hogy a súlyos esetekben a hatósági intézkedést kövesse utóellenőrzés. Javasolja, hogy erre a hatósági módszerre a képviselő hívja fel a munkáltató figyelmét.

 

Dr. Varga László a közelmúltban bekövetkezett jogszabály változásokra hívta fel a figyelmet:

 

 -    A 2008. évi LXI. Törvény módosította a munkavédelemről szóló törvény 21. és 23.  §-át.

(A törvénymódosítás teljes szövege megtalálható www.mvkepviselo.hu/Aktuális).

 

-     Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.)
SZMM rendelet módosította   a13/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet .

 

-         Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet felváltotta az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendeletet.

 

(A rendeletek módosításának részletesebb ismertetése megtalálható: www.mvkepviselo.hu/Aktuális)

 

 

 

 

 

 

 

A 2008. év eddig eltelt időszakának tapasztalatait a következőben lehet összegezni:

 

 

(Részletesen olvasható: www.ommf.gov.hu/az OMMF beszámolója a 2008. III. negyedévben elvégzett feladatokról.)

 

A Konzultatív Fórumon a további előadások hangzottak el:

 

Borhidi Gábor, az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldal ügyvivője:

Változások az érdekegyeztetés és érdekvédelem tekintetében 2008. évben.

A Paritásos testületek megalakítása és működtetésének fontossága.

 

Mandrik István, az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkáltatói Oldal ügyvivője:

Munkáltatói vélemény az együttműködés fontosságáról a munkáltatók és a munkavédelmi képviselők között. Javaslatok és tapasztalatok az együttműködés formáiról a munkavédelem minden szintjén.

 

Dr. Váró György, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratóriumának elnöke:

Tájékoztató a Munkavédelmi Nemzeti Program előkészítéséről.

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tevékenysége, a 2009. év feladatai, 2009. I. félévi képzési, oktatási terve (részletesen megtalálható: www.mvkepviselo.hu/Aktuális).

Szakmai fórumok.

 

Dr. Bonifert György, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány jogtanácsosa:

A munkavédelmi képviselők jogállása és jogvédelmének helyzete 2008. évben.

Választás utáni főbb feladatok.

 

Hartai Ferenc, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tagja:

A munkavédelmi képviselők 2008. II. félévében történt választásának tapasztalatai.

 

Bevezetőben ismertette a Legfelsőbb Bíróság közelmúltban hozott ítéletét, melyben részletesen meghatározza a munkáltatók kötelezettségét a munkavédelmi képviselő választás kezdeményezésével és lebonyolításával kapcsolatban. Az ítélet egyértelműen leszögezi, hogy a munkáltató a munkavállalók, illetve munkavállalók érdekvédelmi szervezetének kezdeményezésének hiányában is köteles a választás lehetőségére felhívni a munkavállalók figyelmét a választás lehetőségére. Köteles biztosítani a választás lebonyolításának feltételeit. Ettől csak abban az esetben mentesülhet, ha az 50 fő alatti gazdálkodó szervezetek esetében a munkavállalók, illetve érdekvédelmi szervezeteik nem kezdeményezik a választást.

 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete teljes terjedelmében megtalálható: www.mvkepviselo.hu/Aktuális

 

A képviselő választások tapasztalatai arra mutatnak rá, hogy kezdeményezőként léptek fel a már működő munkavédelmi bizottságok, illetve a munkavállalói érdekvédelmi szervezetek. Az Alapítvány korábbi időszakban történt felhívása, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottság állásfoglalása ellenére esetenként listás választásokat is tartottak. Az eddig befejezett választások tapasztalata, hogy mintegy 30-50 %-ban új képviselőket választottak. A választásokkal kapcsolatban eddig kifogás nem merült fel.

 

A Konzultatív Fórum alkalmával számos egyéni védőeszközt gyártó és forgalmazó mutatta be termékeit, konzultációval, tanácsadással segítette a képviselőket a megfelelő védőeszköz kiválasztásában.