AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a  munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája a FERROBETON Zrt. (Dunaújváros)-nél

 

 

 

Az építőanyag ipari előregyártással, vasbeton gyártással foglalkozó FERROBETON Zrt 450 fő munkavállalót foglalkoztat.

A megválasztott munkavédelmi képviselők száma: egy fő

A gazdálkodó szervezetnél nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot, mivel ahhoz a munkavédelemről szóló törvény szerint legalább 3 fő munkavédelmi képviselő megválasztása szükséges.

A Zrt-nek jelenleg egy telephelye van. A közeljövőben várható, hogy a gazdálkodó szervezet  új telephelyekkel  bővül. Ezt követően – figyelembe véve az új szervezeti struktúrát – munkavédelmi képviselőválasztást tartanak.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a szervezeti változást követően  gondosan mérlegeljék a munkavédelmi képviselők választásának körzeteit, a működőképességet szem előtt tartva határozzák meg a megválasztandó munkavédelmi képviselők számát. Tekintsék alapvető követelménynek, hogy a megválasztott képviselők működése lefedje a gazdálkodó szervezet egész területét. Lehetővé váljon a munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület létrehozása. Az Alapítvány a munkavédelmi bizottság megalakításához és a paritásos testület létrehozásához – amikor az lehetővé és időszerűvé válik – a kért segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselő nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval (tulajdonossal) viszonylag ritkán van kapcsolata. A gazdálkodó szervezet vele munkaviszonyban lévő főállású munkavédelmi szakemberrel látja el a munkabiztonsági szaktevékenységet. A munkabiztonsági szakemberrel a munkavédelmi képviselő rendszeres kapcsolatot tart. Ez azt jelenti, hogy hetente több alkalommal is konzultálnak a munkavédelem kérdéseiben.

 

A munkavédelmi képviselő rendszeresen kapcsolatot tart az OMMF részéről eljáró felügyelővel. A hatósági ellenőrzésben több alkalommal részt vett. Az eljáró hatósági személy meghallgatta a véleményét. A hatósági személlyel való kapcsolatát a gazdálkodó szervezet munkavédelmi szakembere kezdeményezte.

 

A munkavédelmi képviselő rendszeresen gyakorolja ellenőrzési jogát. A munkabiztonsági feltételek teljesítésének ellenőrzése szerves része mindennapi tevékenységének. Ez gazdasági beosztásával is összefüggésben van.

A gazdálkodó szervezetnél negyedévente átfogó munkavédelmi szemlét tartanak. Ezen minden alkalommal részt vesz a munkavédelmi képviselő.

 

A munkavédelmi képviselő számára biztosított a részvétel az egyes munkáltatói döntések előkészítésében. Ez a törvényben előírt esetek közül az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedések előkészítésével, új technológia bevezetésével kapcsolatban valósult meg. A felsorolt esetekben a munkavédelmi képviselő a szükséges információkat kellő időben megkapta. Lehetőséget biztosítottak számára véleményének kifejtésére. A tervezett intézkedések bevezetésével kapcsolatos észrevételeit figyelembe vették.

 

A munkavédelmi képviselő külön nem kért tájékoztatást a munkáltatótól. Véleménye szerint a munkáltatóval, illetve a munkavédelmi szakemberrel való rendszeres kapcsolata során, ill. a döntések előkészítésében való részvétele eredményeként minden szükséges információval rendelkezett.

 

A munkavédelmi képviselő számos alkalommal kezdeményezte a szükséges intézkedések megtételét. Intézkedés kezdeményezéseit – elsősorban szóbelileg – az üzemegység vezetője felé intézte. Elsősorban a következő témakörökben kezdeményezett intézkedést:

-         a biztonsági hangjelzés működésének hiánya miatt;

-         az egyéni védőeszköz használatának elmulasztása miatt. (Ez utóbbi mulasztás miatt előfordult, hogy a munkavállalót a munkavégzéséből „kizárták”. Ebben az esetben nem elbocsájtották a munkavállalót, hanem szóbeli figyelmeztetés, majd óramegvonást követően zárták ki a munkából.)

 

A munkáltató a munkavédelmi képviselőt minden esetben tájékoztatta a munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselő a balesetek kivizsgálásának teljes folyamatában mindig részt vett. Csak abban az esetben fordult elő távolléte a baleset kivizsgálásából, amikor szabadságát töltötte. Ebben az esetben a baleset bekövetkezésének körülményeit utólag felülvizsgálta és ennek alapján írta alá a munkabaleseti jegyzőkönyvet.

A képviselő a munkabaleset kivizsgálása során általában egyetértett a munkáltatóval. Amennyiben viták merültek fel a balesetet előidéző okok megítélésében, sikerült kompromisszumra jutni. Ennek alapján külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi képviselő nem gyakorolta egyetértési jogát a vállalati munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban. Erre nem is volt lehetőség, mivel a szabályzat a képviselő megválasztása előtt készült és lépett hatályba. Megválasztása óta a munkavédelmi vezetővel együttműködve, rendszeresen felülvizsgálják a vállalati szabályozást és a munkavédelmi képviselő véleményét figyelembe véve, vele egyetértésben teszik meg a szükséges módosítást.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

Az Alapítvány észrevétele: A gazdálkodó szervezet veszélyességi besorolását, a létszámát és a várható szervezeti változásokat figyelembe véve, javasoljuk munkavédelmi program elkészítését.

 

A munkavédelmi képviselő számára – együttműködési megállapodás hiányában is – a munkáltató biztosítja a tevékenységéhez szükséges feltételeket. Biztosított a munkavédelmi képviselő számára az Internet használatának lehetősége.

Megválasztását követően a törvényben előírt 16 órás képzése megtörtént, arra feljogosított intézmény közreműködésével.

 

A munkavédelmi képviselő úgy értékeli, hogy munkájával hozzájárult a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javulásához. Véleményét figyelembe veszik. Képviselői munkájához nyújtott feltételekkel elégedett.

 

Az Alapítvány tevékenységét nem teljes mértékben ismeri. Esetenként meglátogatja az Alapítvány honlapját és abból tájékozódik.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tett.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata nincs.