AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy fémfeldolgozó Kft-nél.

 

 

 

A fémfeldolgozó és szerelő tevékenységet folytató autóipari beszállító kft. 350 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele: A megválasztott munkavédelmi képviselők létszáma lehetővé teszi a munkavédelmi bizottság létrehozását. Ez indokolt a képviselői munka összehangolása és hatékonyabb munkája elősegítéséhez. A munkavédelmi képviselők oktatása alkalmával javasoltuk a képviselőknek a bizottság létrehozását. Az Alapítvány a bizottság ügyrendjének kidolgozásához szükséges segítséget a képviselőknek megadta.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel a képviselők jó együttműködést alakítottak ki. A képviselők nagyon hasznosnak értékelik, hogy rendszeres tájékoztatást kapnak a jogszabályok változásáról. Segítik a képviselői munka végzését.

A munkavédelmi képviselőknek nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, hatósági ellenőrzésről ez ideig tájékoztatást nem kaptak, észrevételeik közlésére nem volt lehetőségük.

 

Mivel a képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot, ennek híján rendszeres konzultációt folytatnak egymással. Tájékoztatják egymást a hatáskörükben felmerült problémákról, megbeszélik a szükséges intézkedéseket. Tapasztalataik szerint leggyakrabban az alkalmazott technológia miatt síkos, olajos munkaterületek, a nem megfelelő hulladékkezelés okoz problémát.

 

A munkavédelmi képviselők saját elmondásuk szerint rendszeresen végeznek ellenőrzést a hatáskörükbe tartozó területen. Kialakult gyakorlat, hogy az ellenőrzéseket az illetékes csoportvezetők, egységvezetők a műszakvezetőkkel együttműködve végzik.

Az ellenőrzések középpontjában a termelő berendezések biztonsági állapota, valamint az egyéni védőeszközök használata van. Rendszeresen ellenőrzik a védőeszközök meglétét a műszakkezdéskor, kialakult gyakorlat, hogy amíg a munkavállaló nem használja a rendszeresített védőeszközt, nem kezdheti meg a munkát. Különös figyelmet fordítanak a zajártalom elleni védőeszközök használatára.

 

A képviselők számára biztosított a munkáltatói döntések előkészítésében való részvétel. Igen kedvező fogadtatása volt a képviselők részéről annak, hogy az új szerelőcsarnok létesítésekor a munkáltató meghallgatta és figyelembe vette a munkavédelmi képviselők véleményét és észrevételeit.

A munkavédelmi képviselők tapasztalataik alapján kezdeményezték a munkavédelmi oktatás, beszámoltatás rendszerének módosítását. Javaslatuk alapján az oktatások alkalmával különös figyelmet fordítanak a kémiai biztonsággal összefüggő ismeretek oktatására, a hulladékkezelésre. Ismertetik a munkavállalókkal a gyakrabban előforduló sérülések lehetőségeit, különös tekintettel a kézvágásos balesetek megelőzésére. A képviselők javaslata alapján gyakoribbá tették az ismétlődő oktatást.

 

A munkavédelmi képviselők külön tájékoztatást nem kértek a munkáltatótól. Számukra elégségesnek bizonyult az a rendszeres tájékoztatás, amit a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személytől kapnak.

 

A munkavédelmi képviselők az általuk végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján számos alkalommal kezdeményeztek intézkedést. A kezdeményezések a termelő berendezések biztonsági színvonalának javítására, a tervszerű megelőző karbantartásra irányultak. Az intézkedés kezdeményezéseket szóban tették meg, a kezdeményezésük alapján a munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a képviselőket munkabaleset bekövetkezéséről. Ennek ellenére a képviselők nem minden esetben – csak esetenként – vettek részt a munkabalesetek kivizsgálásában. A részvétel képviselőnként változó volt.

 

Részvételük alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival.

Esetenként előfordult vita a baleset megítélésével összefüggésben a munkáltató és a képviselő között. Az is előfordult, hogy a munkáltató a képviselőnél szigorúbban ítélte meg a balesetet megelőző körülményeket, illetve cselekedeteket.

A munkavédelmi képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön egyetlen esetben sem tüntettek fel a munkáltatóétól eltérő véleményt.

 

A vállalati munkavédelmi szabályzatot a munkavédelmi képviselők megválasztása előtt adta ki a munkáltató. A képviselők megválasztását követően olyan gyakorlat alakult ki, hogy a szükségessé váló változtatások alkalmával a képviselők együttműködnek a munkavédelmi szaktevékenységet ellátóval. A képviselők részt vesznek a munkáltatói szabályozás évenkénti rendszeres, vagy a körülmények megváltozása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában. A módosításokat a munkáltató a képviselők egyetértésével hajtja végre.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A munkavédelmi program kidolgozásában a képviselők részt vettek és a munkáltatóval együttműködve figyelemmel kísérik a programban foglaltak végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselők munkájához a törvényben előírt feltételeket a munkáltató biztosítja. Biztosított a képviselők számára az Internet használatának lehetősége.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A szükséges feltételek megléte és a képviselő igénye alapján a munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárás – együttműködési megállapodás hiányában – nem lett írásban rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Ilyen irányú kezdeményezés a képviselők részéről sem volt, a paritásos testületet nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele: A gazdálkodó szervezetnél a paritásos testület létrehozásának feltételei megvannak. Javasoltuk a munkavédelmi képviselőknek, hívják fel a munkáltató figyelmét a paritásos testület létrehozásával összefüggő, törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére. Amennyiben a képviselők, vagy a munkáltató részéről igény van rá, az Alapítvány a testület létrehozásához a szükséges segítséget megadja.

A képviselőket tájékoztattuk a paritásos testület működésének fontosságáról, a megalakítással összefüggő munkáltatói és képviselői feladatokról. Igényük szerint segítséget nyújtunk a paritásos testület működéséhez szükséges ügyrend kidolgozásához.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységüket jónak és eredményesnek értékelik, a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában. Munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

A képviselők ismerik az Alapítvány tevékenységét, lehetőségük van rendezvényein való részvételre. Úgy értékelték, hogy a rendezvényeken sok segítséget kapnak munkájukhoz.  Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslataikat későbbiekben eljuttatják számunkra.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága számára javaslatuk nem volt.