AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, és a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy közúti autóbusz közlekedési Zrt-nél.

 

 

Az autóbusz közlekedési részvénytársaság 1220 főt foglalkoztat.

A képviselő választás alkalmával 9 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság a munkáltatóval való együttműködését, kapcsolatát „nagyon jó”-nak értékeli. A rendszeres és jó együttműködés kiterjed a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előzetes véleményezésére, a munkáltatóval, illetve annak képviselőivel közösen végzett ellenőrzésekre.

A munkavédelmi bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a munkavédelmi hatósággal. Esetenként konzultációt folytatnak, a hatósági ellenőrzésbe esetenként bevonják az illetékes munkavédelmi képviselőt.

 

A munkavédelmi képviselők folyamatosan végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területeken. A képviselők leggyakrabban az egyéni védőeszközök használatát ellenőrzik. A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkáltató lehetővé teszi a bizottság részvételét a munkavédelmi döntések előzetes észrevételezésére. Ez elsősorban az új munkaszervezési intézkedésekkel és a munkavédelmi oktatással kapcsolatban fordult elő.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól a munkavédelemmel összefüggő kérdésekben. A tájékozódási igény leggyakrabban az egyéni védőeszköz gazdálkodásra, ellátásra és azok használatára irányult.

 

A munkavédelmi bizottság az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint számos alkalommal kezdeményezte intézkedés megtételét a munkáltatónál. Az intézkedés kezdeményezés a tisztító-, takarítószer juttatás terén tapasztalt hiányosságok megszüntetésére irányult.

 

A munkabalesetek bekövetkezéséről a munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot. A munkavédelmi képviselők csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. A képviselők részvétele alkalmával esetenként előfordult, hogy vita merült fel a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között. A vitatott kérdések megítélésében megállapodásra jutottak, ennek következtében a munkavédelmi képviselők a munkáltatóétól eltérő külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel. A munkabaleseti jegyzőkönyveket minden esetben aláírták.

Az Alapítvány észrevétele: A bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában való részvétel a munkavédelmi képviselők számára a törvényben biztosított lehetőség. Javasoljuk, hogy a bizottság vizsgálja felül ezzel kapcsolatos gyakorlatát és a képviselők lehetőleg minden munkabaleset kivizsgálásában vegyenek részt. Biztosítsák ezáltal a balesetek törvényben előírt módon történő kivizsgálását, megelőzve ezzel a balesetet szenvedett munkavállaló esetleg hátrányos helyzetbe való kerülését.

 

A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi szabályzattal. A szabályzat kidolgozásában a munkavédelmi bizottság részt vett, egyes kérdésekkel kapcsolatban rész-egyetértést gyakorolt. Ennek során előfordultak viták, melyeket tárgyalások alapján rendeztek. Ennek eredményeként a munkavédelmi bizottság a szabályzathoz egyetértését adta.

A munkavédelmi bizottság részt vesz a munkavédelmi szabályzat évenkénti rendszeres, vagy a körülmények változása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában.

 

A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára biztosított feltételek a törvényes előírásoknak megfelelnek.

A munkáltató biztosítja a munkavédelmi bizottság számára az internethez való hozzáférés lehetőségét, azonban ez a működési sajátosságok miatt nem minden képviselőnek áll rendelkezésére.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás kitér a képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdésekre. Ilyen eljárásra ez ideig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A kezdeményezést a munkavédelmi bizottság tette meg és ennek alapján létrejött a paritásos testület.

Az Alapítvány észrevétele:  A részvénytársaságnál tapasztalt példa bizonyítja, hogy a munkáltatók – elsősorban a törvényes előírásokat és a paritásos testület működésének fontosságát nem ismerve nem kezdeményezik a paritásos testület létrehozását. Ilyen esetben célszerű és eredményre vezető a munkavédelmi bizottság kezdeményezése. Ennek alapján a kezdeményező személyétől függetlenül létre jöhet és érdemben működhet a munkavédelmi paritásos testület.  Ez különösen azokban az esetekben indokolt, amikor a munkáltató és a munkavédelmi bizottság egyéb tekintetben nagyon jól együtt működik.

A létrejött paritásos testület tagjainak száma: 10 fő

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása a törvényben előírtaknak megfelelően titkos szavazással történt. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldalon foglalnak helyet: Igazgató, Munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó és üzemvezetők.

A paritásos testület működéséhez szükséges feltételek biztosítottak. A kidolgozott és a testület által elfogadott ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét;

-         rendes- és póttagok számát;

-         a testület működésével összefüggő kérdéseket.

A paritásos testület megalakulása óta eltelt időben két alkalommal ülésezett.  Ülésein a következő kérdéseket tárgyalták:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzete;

-         munkavédelmi tevékenysége és ezek alapján a szükséges intézkedések;

-         állást foglalt a testület munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről;

-         egyéb kérdések tekintetében megtárgyalták a hatósági ellenőrzések megállapításait, és annak alapján a szükséges intézkedéseket, valamint a bekövetkezett rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság az ismertetett tevékenység alapján tevékenységét „elfogadhatónak” minősíti.

A képviselői és bizottsági munkájukhoz biztosított feltételekkel nem elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, szolgáltatásait esetenként igénybe veszik. Lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre és azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javításával kapcsolatban javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó észrevételük, javaslatuk nem volt.