AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselő munkája egy temetkezési szolgáltatást ellátó Kft-nél.

 

 

 

A temetkezési szolgáltatással foglalkozó szervezet 64 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavállalók 1 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

Mivel a munkavédelemről szóló törvény csak abban az esetben teszi lehetővé a munkavédelmi bizottság megalakítását, ha legalább 3 fő munkavédelmi képviselőt választanak, a munkavédelmi bizottságot nem hozhatták létre.

 

A munkavédelmi képviselő nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A képviselő együttműködési megállapodás nélkül is jól együttműködik a munkáltatóval. Együttműködésük folyamatos, a képviselő részt vesz az esedékes fejlesztések megtervezésénél, a munkáltatóval közösen együtt végeznek ellenőrzéseket.

A munkáltatóval való kapcsolata élő és folyamatos.

A munkavédelmi hatósággal a képviselőnek nincs kapcsolata. Mivel a munkáltató a képviselő által szükségesnek tartott intézkedéseket végrehajtja, kezdeményezésére a szükséges intézkedéseket megteszi, nem vált szükségessé, hogy hatóság közreműködését vegye a képviselő igénybe.

Az Alapítvány észrevétele: A-mellett, hogy a képviselő és a munkáltató együttműködése jó és folyamatos, szükségesnek tartjuk és javasoljuk, hogy kössön együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ebben rögzítsék a képviselői munkához biztosított feltételeket, az együttműködés formáit.

 

A munkavédelmi képviselő havonkénti rendszerességgel végez ellenőrzéseket, az ellenőrzések alkalmával felülvizsgálja a munkavállalók számára biztosított munkafeltételek megfelelőségét, a védőeszközök meglétét és azok használatát.

A képviselő számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkáltató biztosítja a képviselő számára, hogy a munkavédelmet, munkabiztonságot érintő munkáltatói döntések előkészítésében részt vegyen.

A képviselő döntés előkészítésben való részvétele az új munkaszervezési intézkedések kidolgozásában valósult meg elsősorban.

A képviselő javaslatokat tett a munkavédelmi oktatás megtervezésével, megszervezésével kapcsolatban. Észrevételeit és javaslatait a munkáltató elfogadta.

 

A képviselő két alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól, munkavédelemmel összefüggő kérdésekben. A tájékozódások munkavédelmi eszközök beszerzésével, illetve a munkaidő kerettel voltak összefüggésben.

 

A munkavédelmi képviselő – a munkavédelemről szóló törvényben foglaltak szerint – nem kezdeményezett intézkedéseket a munkáltatónál. Megítélése szerint erre nem volt szükség, mert az általa kifogásolt hiányosságokat a munkáltató megszüntette, a képviselő észrevételeit, véleményét figyelembe véve intézkedett. Az esetleges intézkedés kezdeményezésnek nincs kialakított formája.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi képviselőt, ha a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következett be. A munkavédelmi képviselő a munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján minden esetben részt vett a munkabaleset kivizsgálásában.

Részvétele alkalmával általában egyetértett a munkáltató megállapításaival. A munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkáltató munkavédelemre vonatkozó belső szabályozásával kapcsolatban a képviselő gyakorolta egyetértési jogát.

Az egyetértést az előzte meg, hogy a képviselő részt vett a belső szabályozás kidolgozásában. Az egyetértésen túlmenően a képviselő rendszeresen részt vesz a vállalati szabályozás jogszabály, vagy körülmények változása miatt szükségessé váló esedékes felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A programban foglaltakkal kapcsolatban a képviselő javaslatait megtette. Rendszeresen figyelemmel kíséri a munkáltatóval együttműködve, a programban foglaltak végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlásához biztosított feltételek – együttműködési megállapodás hiányában – nincsenek írásban rögzítve. Az írásos megállapodás nélkül is biztosítottak számára a törvényben előírt feltételek. A képviselő számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelemről szóló törvényben előírt egy éven belüli 16 órás képzésben nem vett részt. Számára az évenkénti 8 órás – arra feljogosított intézmény által szervezett – továbbképzés lehetősége biztosított.

A munkáltató – amennyiben a képviselő részéről ilyen igény merülne fel – biztosítaná a munkavédelmi szakirányú továbbképzést.

 

A képviselő munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdések nincsenek írásban rögzítve. Véleménye szerint ilyen eset felmerülésekor a munkáltató a törvényekben előírtak szerint járna el.

 

A paritásos munkavédelmi testületet – mivel a törvényes feltételek nem állnak rendelkezésre – nem hozták létre.

 

A munkavédelmi képviselő az Alapítvány tevékenységét, az Internet által adott lehetőségek felhasználásával, illetve a továbbképzéseken elhangzottak alapján, ismeri.

Az Alapítvány rendezvényein – nagy távolságok miatt – csak esetenként tud részt venni. Azokkal a rendezvényekkel, amelyeken részt tudott venni, elégedett. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tett.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága számára továbbítandó javaslatot a képviselő nem tett.