AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi bizottság munkája

egy italgyártó részvénytársaságnál.

 

 

Az italt gyártó részvénytársaság 360 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavállalók a képviselőválasztások alkalmával 8 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A megválasztott munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A bizottság vezetője a munkáltatóval, ill. a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátóval jónak értékeli az együttműködést. A több év során kialakított együttműködésüket „nyitott”-nak minősíti. A munkavédelmi bizottság elnöke, valamint a képviselők a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátóval rendszeresen együttműködnek. Az együttműködés fő formája az un. összejövetelek. Ezek alkalmával megbeszélik a felmerült munkavédelmi problémákat, mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a munkavédelmi képviselők munkájuk során szereztek. Ez alkalommal megállapodnak a szükséges intézkedésekben, a felmerült problémák megszüntetésének módjában.

A munkavédelmi képviselőknek van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Ez arra terjed ki, hogy a hatósági ellenőrzésről a munkáltató a munkavédelmi képviselőket tájékoztatja, lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselők az ellenőrzésbe bekapcsolódhassanak.

Az Alapítvány észrevétele: A részvénytársaságnál évek óta működnek a munkavédelmi képviselők, jó az együttműködésük a munkáltatóval, illetve annak képviselőjével. E-mellett is szükségesnek tartjuk, és javasoljuk az együttműködési megállapodás megkötését a munkáltatóval. Ehhez az Alapítvány a segítséget megadja.

 

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Üléseit negyedévente tartja. Az ülések alkalmával megtárgyalják az ülést megelőző időben felmerült problémákat, a képviselők tapasztalatait. Javaslatokat tesznek a problémák megszüntetésére. A bizottság működéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen napi rendszerességgel, de legalább havonta végeznek ellenőrzéseket. A képviselők ellenőrzéseinek középpontjában  - a gyártási technológia sajátosságaiból adódóan – a következő kérdések szerepelnek:

-         A forgó-mozgó gépek által okozható sérülések megelőzése, azokkal kapcsolatos intézkedések betartásának felülvizsgálata;

-         A közlekedési utak biztonsági állapota;

-         Az anyagtárolás biztonsági feltételeinek megléte;

-         Az egyéni védőeszköz juttatásával és használatával összefüggő előírások végrehajtása.

A képviselők által végzett ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkáltatói döntések előkészítésében való részvétel lehetősége nem teljes mértékben biztosított a munkavédelmi bizottság számára. Ezzel kapcsolatban úgy értékelik, hogy ennek a lehetőségnek és jognak gyakorlása „esetenként, változó mértékben” valósul meg.

 

A munkavédelmi bizottság – a törvényben megfogalmazottak szerint – nem kért tájékoztatást a munkáltatótól. Úgy értékelik, hogy a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személlyel való – már említett – közös összejövetelek alkalmával minden szükséges információ biztosított a számukra.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kezdeményezte a szükséges intézkedések megtételét a munkáltatónál, illetve annak képviselőjénél. Kezdeményezéseiket általában szóban tették meg. Amennyiben azt tapasztalták, hogy a szóbeli kezdeményezéssel nem értek el megfelelő eredményt, akkor úgynevezett „akciótervet” készítettek a probléma megszüntetésére. Intézkedés kezdeményezéseik, többek között a munkabiztonság fejlesztésére, jobb minőségű védőfelszerelések biztosítására irányultak. Ezen túlmenően kezdeményezést tett a munkavédelmi bizottság a munkaidő beosztásával, a pihenőidő kihasználásával kapcsolatban.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők a teljes körű tájékoztatás mellett is csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. Ennek okát abban jelölik meg, hogy nem volt biztosított a munkavédelmi képviselő helyettesítésének lehetősége a kivizsgálás idejére. Esetenként a baleset kivizsgálás és a munkavédelmi képviselő munkahelye közti nagy távolság akadályozta a részvételt a baleset kivizsgálásában.

Annak ellenére, hogy nem minden esetben vettek részt a baleset kivizsgálásában, a képviselők minden baleseti jegyzőkönyvet aláírtak. A kivizsgálásban való részvétel alkalmával a képviselők általában egyetértettek a munkáltatóval a balesetet előidéző okok megítélésével kapcsolatban. A jegyzőkönyvek utólagos aláírása alkalmával is általában ez volt a jellemző. Ennek megfelelően a munkavédelmi képviselők a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság vizsgálja felül ezt a gyakorlatot, vitassa meg a munkáltatóval, illetve annak képviselőjével, milyen intézkedéseket kell tenni annak érdekében,  hogy a képviselők részvétele a munkabaleset kivizsgálásában minden esetben biztosított legyen.

 

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi szabályzattal. A szabályzat kidolgozásában a munkavédelmi képviselők részt vettek, a szabályzat teljes szövegét jóváhagyás előtt valamennyi képviselőnek rendelkezésére bocsátották. Ezáltal lehetőségük volt arra, hogy még jóváhagyás előtt megismerjék a szabályzat tervezetét. Ennek alapján a munkáltató és a képviselők között nem merült fel vita a szabályozás tartalmával kapcsolatban. A szabályzat hatályba léptetésével a munkavédelmi bizottság egyetértett.

A munkavédelmi szabályozás – elsősorban szervezeti változások miatt indokolt – módosításának kidolgozásában a munkavédelmi képviselők számára biztosított a részvétel lehetősége.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság – a munkavédelemről szóló törvényben biztosított lehetőséget figyelembe véve – kezdeményezze a munkáltatónál munkavédelmi program készítését.

 

A munkavédelmi képviselők számára a szükséges feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában is – a munkáltató biztosítja. A képviselők egy részének biztosított az Internet használatának lehetősége, attól függően, hogy milyen beosztásban dolgozik.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzésének szükségessége és lehetősége eddig nem merült fel.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket írásban nem rögzítették. Ilyen eljárásra a képviselők megválasztása óta nem került sor.

 

A paritásos munkavédelmi testület létrehozását – a munkavédelemről szóló törvényben foglalt kötelezettség ellenére – a munkáltató nem kezdeményezte. A paritásos testületet nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele:  A munkavédelemről szóló törvényben foglaltak szerint a gazdálkodó szervezetnél a paritásos testület létrehozásához szükséges feltételek adottak. Ennek alapján a munkáltató kötelezettsége a paritásos testület létrehozásának kezdeményezése és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása. Erre a képviselők továbbképzése alkalmával felhívtuk a figyelmet és az Alapítvány segítséget nyújt a testület létrehozásával összefüggésben, az ügyrendjének kialakításához.

 

A munkavédelmi képviselők megválasztásuk óta eltelt idő eseményeit és a munkavédelmi helyzet alakulását figyelembe véve úgy értékelik, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javulásához.

A munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, rendezvényein való részvételre lehetőségük van, azokkal elégedettek. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

A munkavédelmi bizottságnak az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára eljuttatandó javaslata nem volt.