AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság,

paritásos munkavédelmi testület munkája

egy abroncsgyártással foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

 

Az abroncsgyártással foglalkozó részvénytársaság 920 fő munkavállalót foglalkoztat.

A képviselő választások alkalmával 9 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával, a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel megfelelőnek ítélik a kapcsolatukat. Az együttműködés leggyakrabban a közös ellenőrzések megtartásában valósul meg.

A munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata.

 

A munkavédelmi bizottság ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Havonkénti rendszerességgel tartják a bizottsági üléseket. Az ülések alkalmával megtárgyalják a munkavédelmi terv végrehajtását. Kialakított gyakorlatuk, hogy a bizottság ülésére meghívják az egyes részlegek vezetőjét és megtárgyalják velük a munkavédelmi problémákat. Az így összegezett tapasztalatokat a paritásos munkavédelmi testület ülése elé terjesztik.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen rendszeresen tartanak ellenőrzéseket. A munkavédelmi bizottság útmutatása alapján a képviselők rendszeresen vizsgálják a munkabiztonsági követelmények teljesülését, az ergonómiai, üzem-egészségügyi körülményeket.

A képviselők számára az ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítva vannak.

 

A munkavédelmi képviselők, ill. a bizottság számára ez-ideig nem biztosították a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében való részvételt.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény 72. § (2) b. pontja kimondja, hogy a munkavédelmi képviselő (munkavédelmi bizottság) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ide értve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is.

Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság ennek a lehetőségnek a biztosítására folytasson tárgyalást a munkáltatóval, szükség esetén foglalják ennek a jognak a gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásba.

 

A munkavédelmi bizottság több esetben élt tájékozódási jogával, kért tájékoztatást a munkáltatótól. Ezek a tájékozódások biztonságtechnikai feltételekre irányultak.

 

A munkavédelmi bizottság több alkalommal kezdeményezte intézkedések megtételét. A kezdeményezések elsősorban a munkabiztonság színvonalának javítására irányultak. Sajátságos formája az intézkedés kezdeményezésnek, hogy u.n. „akciónaplót, incidenslapot” készítenek. Az „incidenslap” jelzi a feltárt munkavédelmi hiányosságot, ennek alapján akciólapot készítenek, melyen feltüntetik az intézkedés végrehajtásáért felelős személyt, illetve a végrehajtás határidejét. Ennek a gyakorlatnak a során a bizottság javaslata alapján határozzák meg az intézkedések fontossági sorrendjét.

 

A munkavédelmi képviselők még nem vettek részt munkabaleset kivizsgálásában. Munkabaleset bekövetkezéséről csak véletlenül szereztek tudomás. Amennyiben tudomást szereztek a balesetről, az előidéző ok megítélésében általában nem volt vita a munkáltatóval. A munkavédelmi képviselő eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntetett fel.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény 66. § (3) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában. A képviselő részvételének feltétele, hogy tudomást szerezzen a munkabaleset bekövetkezéséről.

Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság a munkáltatóval való tárgyalás során vizsgálja felül a munkabalesetek bejelentésével összefüggő kialakult gyakorlatot. Szükség esetén az együttműködési megállapodás módosításával is érjék el, hogy a munkavédelmi bizottság a munkabaleset bekövetkezéséről haladéktalanul tudomást szerezzen.

Javasoljuk, hogy ennek megvalósulását követően a munkavédelmi képviselők minden esetben vegyenek részt a munkabaleset kivizsgálásában, figyelembe véve a munkavédelemről szóló törvényben, illetve annak végrehajtási rendeletben leírt követelményeket. Szükség esetén véleményüket rögzítsék a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató munkavédelmi szabályozásával. A szabályozás évenkénti, vagy a körülmények változása miatti felülvizsgálatában nem vettek részt.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény 72. § (4) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a munkáltató törvényben foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.

Javasoljuk, hogy az egyetértési jog gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása érdekében a munkavédelmi bizottság folytasson egyeztető tárgyalást a munkáltatóval. A meghatározott feltételeket rögzítsék együttműködési megállapodásban.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. Ennek kidolgozásában a munkavédelmi bizottság részt vett. A program végrehajtását a munkáltató megbízottjával együttműködve rendszeresen figyelemmel kísérik.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselőknek, ill. a bizottságnak az Internet használata nem biztosított. A képviselők alap- illetve továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A képviselő igénye, illetve a szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a bizottság folytasson tárgyalást a munkáltatóval az Internet használatának biztosítása érdekében. Az Internet használata egyre nagyobb jelentőségű a munkavédelmi képviselet megfelelő működése érdekében.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A paritásos testület létrejött és tagjainak száma 18 fő. A munkavállalói oldalon valamennyi képviselő helyet kapott. A munkaadói oldalon szerepel a vezérigazgató, és a gazdálkodó szervezet részlegvezetői. Valamennyien tanácskozási joggal vesznek részt.

A paritásos testület ügyrendje szerint végzi munkáját, az ügyrend tartalmazza az elnöklési és a működési rendet.

A paritásos testület évente több alkalommal ülésezik. Üléseik alkalmával tárgyalták a munkavédelemről szóló törvényben előírt kérdéseket. Ezen kívül a paritásos testület napirendre tűzte egyes részlegvezetőknek beszámolóját az általuk vezetett egység munkavédelmi helyzetéről, megtárgyalták a hatósági ellenőrzések megállapításait, a szükséges intézkedéseket, az esetenként bekövetkezett rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységeinek eredményeit a munkavédelmi helyzet javításában „megfelelőnek” értékeli. A munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek, azokat jónak értékelik.

Kifogásolták, hogy nincs lehetőségük az Alapítvány rendezvényein való részvételre. Ezért azokkal kapcsolatban véleményt nem tudtak nyilvánítani.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága számára javaslatot nem tettek.