AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és

a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy áru- és személyszállítással foglalkozó Zrt-nél.

 

 

Az áru- és személyszállítással foglalkozó Zrt. 1682 fő munkavállalót foglalkoztat.

A Zrt-nél megválasztott munkavédelmi képviselők száma 9 fő.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval

A munkáltatóval való együttműködés rendszeres, az együttműködés fő területei többek között a döntési folyamatban való részvétel, közös ellenőrzések, stb.

 

A munkavédelmi bizottságnak kapcsolata van a munkavédelmi hatósággal. Esetenként konzultációt folytatnak, a hatóság által végzett ellenőrzések alkalmával lehetőségük van arra, hogy észrevételeiket közöljék az ellenőrzést végző hatósági személlyel.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseiket negyedévenkénti gyakorisággal tartják. A bizottság munkájához a szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja. A munkavédelmi bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri és értékeli a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, a munkabaleseteket előidéző okokat.

 

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzések gyakorisága nincs meghatározva. Ellenőrzéseiket esetenként szükségszerűen végzik.

A képviselők ellenőrzéseinek középpontjában a beruházások munkavédelmi szempontból történő megfelelősége állt. A képviselők rendszeresen részt vesznek a munkáltató által végzett munkavédelmi szemléken. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a téli időszak alatti forgalom, munkakörülmények megfelelőségének felülvizsgálatára.

A képviselők által végzendő ellenőrzésekhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek véleményezésében. Ez a véleményezés megvalósult az új munkahelyek létesítésére, új munkaszervezési intézkedések bevezetésére, új technológia alkalmazásával összefüggő döntések esetében.

A munkavédelmi bizottság tapasztalatai alapján véleményezte a munkavédelmi oktatással összefüggő munkáltatói döntés-tervezetét.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben. A bizottság tájékoztatására a paritásos testületek ülésein került sor.

 

A munkavédelmi képviselők rendszeresen kezdeményezték a munkáltatónál a szükséges intézkedések megtételét. Az intézkedés kezdeményezés formáját a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

A munkavédelmi képviselők kezdeményezték többek között a munkahelyen bekövetkezett haláleset kivizsgálását, elsősegélynyújtó tanfolyam szervezését.

 

A munkáltató a munkavédelemről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot a hatáskörében bekövetkezett munkabalesetről.

A kapott tájékoztatás alapján a munkavédelmi képviselők minden esetben részt vettek a munkabalesetek kivizsgálásában. A balesetet előidéző okok megítélésében esetenként előfordult, hogy a képviselő a munkáltatótó véleményétől eltérően ítélte meg a balesetet előidéző okot. Ennek megfelelően előfordult, hogy a munkavédelmi képviselő a munkáltatóétól eltérő véleményét feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

 A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi szabályzattal. A szabályzat kidolgozásában a munkavédelmi képviselők részt vettek. A részvétel alkalmával egyes kérdésekben vita volt a munkáltató képviselőjével. Az eltérő nézeteket egyeztették, ezt követően a munkavédelmi bizottsági ülésen kinyilvánították egyetértésüket a munkavédelmi szabályzatban foglaltakkal.

A munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz a munkavédelmi szabályzat évenkénti, vagy körülmények változása miatt szükséges felülvizsgálatában, és a módosításában.

 

A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A részvénytársaság területén működő munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához biztosított feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették.

A képviselők számára biztosított az Internet használatának a lehetősége.

A képviselők törvényben előírt képzését, illetve évenkénti továbbképzését arra feljogosított intézmény közreműködésével elvégezték.

A munkavédelmi képviselő igénye, illetve az előírt feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra még nem került sor.

 

A munkáltató – a munkavédelemről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően – kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A paritásos testület létrejött, tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a munkavédelmi képviselők maguk közül, titkos szavazással választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Pályavasúti igazgató, Kabinetvezető, Munkavédelmi főelőadó.

A paritásos testület működéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

A testület kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik, az ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét;

-         a rendes- és póttagok számát;

-         a testület elnöklési és működési rendjét.

A paritásos testület érdemben működik. A 2007-ben történt megalakulása óta három alkalommal ülésezett. A megtartott üléseken a munkavédelemről szóló törvényben foglalt témákat tárgyalták:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, munkavédelmi tevékenységét, a szükséges intézkedéseket;

-         a részvénytársaság munkavédelmi programját, annak végrehajtását;

-         a testület állást foglalt a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatának tervezetéről;

-         a törvényben előírtakon túlmenően a testület megtárgyalta a részvénytársaság területén végzett hatósági ellenőrzések megállapításait, annak alapján a szükséges intézkedéseket;

-         rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységüket és annak kihatását a részvénytársaság munkavédelmi helyzetére, jónak értékeli.

A képviselői, illetve bizottsági munkához biztosított munkafeltételekkel elégedettek.

 

A bizottság elmondása szerint az Alapítvány tevékenységét nem ismerik. E-miatt az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata a munkavédelmi bizottságnak nem volt.