AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy mérnöki tevékenységgel, tanácsadással foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

 

A mérnöki tevékenységgel, tanácsadással foglalkozó részvénytársaság 195 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint, amennyiben a megválasztott munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, a képviselők munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre.  Célszerűnek tartjuk a munkavédelmi bizottság létrehozását, mert ezáltal a képviselők munkája jobban koordinálható. A munkáltató szempontjából is előnyös, ha az összmunkáltatói szinten jelentkező képviselői jogok gyakorlásakor – a munkáltatói szabályozással való egyetértési jog gyakorlása, munkavédelmi program – a bizottsággal működik együtt.

Az Alapítvány javasolja a munkavédelmi bizottság létrehozását és az együttműködési megállapodás megkötését a munkáltatóval. Ehhez segítséget nyújt a részvénytársaságnál működő munkavédelmi képviselőknek.

 

Mivel a munkavédelmi képviselők nem hoztak létre munkavédelmi bizottságot, így együttműködési megállapodás sem kötöttek a munkáltatóval.

Ennek ellenére a munkáltatóval való együttműködést rendszeresnek értékelik.

A munkavédelmi képviselőknek van kapcsolatuk a munkavédelmi hatósággal. Hatósági ellenőrzés során konzultációt folytatnak egymással.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen negyedévenként tartanak ellenőrzést. Részt vesznek a munkáltató által tartott munkahelyi szemléken,  a szemlék alkalmával az adott terület munkabiztonsági, üzem-egészségügyi helyzete felülvizsgálatra kerül.

A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi, hogy a munkavédelmi képviselők részt vehessenek a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében. A képviselők részvétele az új munkaszervezési intézkedések kidolgozása során valósult meg.

A szakemberek előírt foglalkoztatásával, munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében a képviselők nem vettek részt.

 

A munkavédelmi képviselők két esetben kértek tájékoztatást a munkáltatótól. A munkáltató az Auditterv operatív végrehajtásáról tájékoztatta a képviselőket.

 

A munkavédelmi képviselők intézkedés kezdeményezésének van kialakított formája. Az intézkedés kezdeményezést a Minőségirányítás E-15 eljárás szerint tehetik meg. A biztosított lehetőséggel a képviselők eddig nem éltek, intézkedést nem kezdeményeztek.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőket, amennyiben a gazdálkodó szervezet hatáskörében munkabaleset következik be.

A munkavédelmi képviselők a kapott tájékoztatás alapján minden esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásában.

A képviselői részvétel során általában egyetértettek a képviselők a munkáltatóval a munkabalesetet előidéző okok, körülmények megállapításában. Ennek alapján a munkavédelmi képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön eltérő véleményt nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi képviselők számára biztosított, hogy a munkáltatói szabályozás kidolgozásában részt vegyenek. A részvétel során a szabályozás egyes témáival kapcsolatban rész-egyetértésüket nyilvánították ki. Az egyetértési jog gyakorlása során a munkáltatóval különösebb vita nem merült fel.

A munkavédelmi képviselők részt vesznek a munkáltatói szabályozás esetenkénti szükségessé váló felülvizsgálatában, módosításában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges és a munkáltató által biztosított feltételeket Minőségügyi E-15 Eljárásban rögzítették.

A képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A képviselők törvényben előírt alap- és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte és a képviselő igénye alapján a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a SZMSZ-ben rögzítették. Ilyen eljárásra az eltelt időben nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A paritásos testület megalakult. Tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a képviselők maguk közül, titkos szavazással választották meg.

Póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Minőségirányítási főmérnök

                                           MEBIR vezető

A paritásos testület kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Az ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlását;

-         rendes- és póttagok számát;

-         elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület érdemben működik Üléseiket évente két alkalommal tartják, ahol a törvényben előírt témákat, hatósági ellenőrzések megállapításait, rendkívüli eseményeket tárgyalták.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységüket a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában eredményesnek értékelik.

Munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységeit részben ismerik. Lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, azokkal elégedettek. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatokat nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk a képviselőknek nem volt.