AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság és paritásos munkavédelmi testület munkája egy közúti személyszállítással foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

 

A közúti személyszállítással foglalkozó részvénytársaság 620 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választáskor 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával való együttműködésüket rendszeresnek értékeli. A rendszeres együttműködés keretében a munkavédelmi bizottság részt vesz a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. A munkáltató megbízottjával közös ellenőrzéseket végeznek, a képviselők részt vesznek a munkavédelmi szemléken.

A munkavédelmi bizottságnak ez ideig nincs kapcsolatuk a munkavédelmi hatósággal. Konzultációt nem folytattak velük, a hatóság által végzett ellenőrzéseken észrevételeik közlésére nem volt lehetőségük.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság kössön együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja. Javasoljuk továbbá, hogy a bizottság vegye fel a kapcsolatot az illetékes munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság nem dolgozta ki ügyrendjét. Üléseiket félévente tartják. Az elmúlt években többek között megtárgyalták a munkavédelmi szabályzat módosítását, a részvénytársaság munkabaleseti helyzetének alakulását, a munkaegészségügyi helyzetet.

A bizottság számára a munkáltató biztosítja a szükséges munkafeltételeket.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a bizottság dolgozza ki a rendszeres tevékenységéhez szükséges ügyrendjét. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzések formáját kialakították. Naponkénti gyakorisággal ellenőrzik a hatáskörükbe tartozó területeken a szerelő műhelyekre előírt biztonsági előírások megvalósítását. Rendszeresen ellenőrzik a helyi járati végállomások munkavédelmi helyzetét, a munkahigiénés feltételek meglétét.

Kialakult gyakorlat, hogy a képviselők részt vesznek évente az általános munkavédelmi szemlén.

A képviselők számára biztosítottak az ellenőrzéshez szükséges feltételek.

 

A munkavédelmi bizottság részt vett nagy jelentőségű munkáltatói döntés előkészítésében. Ez a részvétel a szerelőműhely felújításával kapcsolatos munkabiztonsági, munkaegészségügyi feltételek megvalósításában történt. A bizottság javaslatait a felújítás alkalmával figyelembe vették.

 

A munkavédelmi bizottság két alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól, a tájékozódási igényük a védőeszköz juttatásra, tisztítószerek biztosítására irányult.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság több alkalommal kezdeményezte a munkáltatónál a szükséges intézkedések megtételét. Az intézkedés kezdeményezésnek – együttműködési megállapodás hiányában – nincs kialakított formája. A munkavédelmi bizottság kezdeményezte a javítóakna munkabiztonsági szempontból történő felülvizsgálatát és a hiányosságok megszüntetését, valamint a munkahelyi világítás szükséges javítását.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot, amennyiben a részvénytársaság hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következett be.

A munkavédelmi képviselők a kapott tájékoztatás alapján minden esetben részt vettek a munkabalesetet előidéző okok megállapításában.

Részvételük alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Eltérő véleményüket egyeztették, ennek alapján a kivizsgálásban részt vevő képviselő aláírta a munkabaleseti jegyzőkönyvet, a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta a munkáltatói szabályozással való egyetértési jogot. Részt vettek a vállalati munkavédelmi szabályzat kidolgozásában, a tervezet kidolgozása alkalmával a munkáltató képviselőjével számottevő vélemény eltérések nem merültek fel. A szabályzat végső formájával a munkavédelmi bizottság ülésén nyilvánították ki egyetértésüket.

A munkavédelmi bizottság részt vesz a vállalati szabályozás rendszeres felülvizsgálatában, erre évenkénti gyakorisággal, illetve a körülmények megváltozása alkalmával, jogszabály változás alkalmával kerül sor.

A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi programmal. Ezt a gazdálkodó szervezet sajátosságainak megfelelően a munkavédelmi helyzet javítására irányuló „Átfogó intézkedési terv”-nek nevezik.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához biztosított feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában – nem rögzítették írásban.

A munkavédelmi képviselőknek „közvetett módon” biztosítják az Internet használatának lehetőségét.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató a munkavédelmi képviselő igénye és a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket – a vonatkozó törvényes előírásokon túlmenően – a gazdálkodó szervezetnél írásban nem rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató a munkavédelemről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A paritásos testület létrejött, tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldalon - a megválasztott képviselők számából adódóan – valamennyi képviselő helyet kapott. Póttag választására nem volt lehetőség.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         Műszaki üzletág igazgató

-         Foglalkozás-egészségügyi szakorvos

-         Munkavédelmi vezető

 

A paritásos testületnek nincs kidolgozott ügyrendje. A testület eddig egy alkalommal ülésezett.

Az ülés alkalmával a törvényben előírt témák közül megtárgyalták a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét.

Egyéb napirendként tárgyalták:

-         a helyi járati autóbuszvezetők munkakörülményeit;

-         a pihenő tartózkodóhelyek állapotát, a szükséges intézkedéseket,

-         a munkavállalók egészségügyi vizsgálatának tapasztalatait.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság kezdeményezze a paritásos munkavédelmi testület ügyrendjének kidolgozását. Ebben rögzítsék a munkavédelemről szóló törvényben előírt működéshez szükséges feltételeket. Az ügyrend kidolgozásához az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javításában megfelelőnek értékeli. A képviselői, illetve munkavédelmi bizottsági munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány munkáját nem ismerik, azonban annak rendezvényein való részvételre lehetőségük van. Az Alapítvány rendezvényeivel elégedettek, munkájának javítására javaslatot nem tettek.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a képviselők kísérjék figyelemmel az Alapítvány rendezvényeiről, munkájáról, a munkavédelem eseményeiről tudósító honlapot: www.mvkepviselo.hu

Igényeljék az Alapítvány hírlevelét.

 

A munkavédelmi bizottságnak az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavédelmi bizottsága számára továbbítandó javaslata nem volt.