AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság és

a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy gázszolgáltató részvénytársaságnál.

 

 

A gázszolgáltató részvénytársaság 600 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választáskor a munkavállalók 6 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval való együttműködést a célnak megfelelőnek értékeli.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. A hatóság által végzett ellenőrzésekben a képviselők nem vettek részt, észrevételeiket az ellenőrzést végző személlyel nem közölhették.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság kössön együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ebben határozzák meg a képviselet működésével összefüggő feltételek biztosítását.

Javasoljuk továbbá, hogy a munkavédelmi bizottság keresse a kapcsolatot a részvénytársaság területén működő munkavédelmi hatóságokkal. Különösen fontos ez, mivel a részvénytársaság tevékenysége több megyére terjed ki.

 

A munkavédelmi bizottságnak működéséhez szükséges ügyrendje nem került kidolgozásra. A bizottsági üléseket szükség szerint, átlagosan negyedévente tartják. A bizottság ülésein a biztonságos munkavégzéssel összefüggő aktuális kérdéseket tárgyalták. Pld. tárgyaltak a védőital juttatással kapcsolatos problémákról, munkahelyek szükséges klímatizálásáról. 

A bizottság rendeltetésszerű működéséhez a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság dolgozza ki a rendszeres működéséhez szükséges ügyrendjét. Ehhez az Alapítvány a szükséges segítséget megadja.

 

A munkavédelmi képviselők saját elmondásuk szerint ritkán végeznek ellenőrzéseket. Az általuk végzett ellenőrzések elsősorban a munkavégzéssel összefüggő biztonsági feltételek meglétére irányultak. Kialakult gyakorlat, hogy az áthelyezett munkatársak előírásnak megfelelő munkavégzését ellenőrizték.

A képviselők számára az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A képviselők egyre gyakrabban részt vesznek a biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. Megítélésük szerint ez a gyakorlat kialakulóban van, a munkáltató nem zárkózik el attól, hogy a képviselők véleményét figyelembe vegye döntéseinek meghozatalakor.

A képviselők döntésben való részvétele elsősorban az új munkahelyek létesítésével, a munkavédelmi oktatás fejlesztésével összefüggésben valósultak meg.

 

A munkavédelmi bizottság a megalakulása óta eltelt időben nem élt a törvényben biztosított tájékozódási jogával, a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben nem kért tájékoztatást.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal nyilvánította ki véleményét, kezdeményezett intézkedéseket. Mivel nincs együttműködési megállapodás, melyben az intézkedés formáját rögzítették volna, kezdeményezéseiket a humánpolitikai igazgatóhoz intézték. Kezdeményezéseik elsősorban a közlekedés biztonsággal függtek össze, például a gyalogos közlekedési utak akadálymentesítését kezdeményezték.

 

A munkáltató minden esetben megadta a szükséges tájékoztatást a bizottságnak, ha a működési területén munkabaleset következett be.

A kapott tájékoztatás alapján a munkavédelmi képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalatuk, hogy a munkáltató a vonatkozó jogszabálynak megfelelően vizsgálta ki a munkabaleset bekövetkezésének körülményeit. Ennek alapján a képviselők általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. A munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők külön véleményüket nem tüntették fel.

 

A munkavédelmi bizottság számára biztosított volt a részvénytársaság munkavédelmi szabályzattal való egyetértési jog gyakorlása. A bizottság tagjai a szabályzat kidolgozásában nem vettek részt, azonban bizottsági ülésen kinyilvánították egyetértésüket a szabályzat tervezetében foglaltakkal. A bizottsági ülésen egyes kérdésekben viták merültek fel, azonban a munkáltatóétól eltérő véleményeket sikerrel egyeztették.

A munkavédelmi bizottság számára biztosított, hogy a munkavédelmi szabályzat esetenként szükségessé váló felülvizsgálatában részt vegyenek, javaslatokat tegyenek a szükséges módosításokra.

 

A részvénytársaságnak nincs munkavédelmi programja. Munkavédelmi program kidolgozására a bizottság nem tett javaslatot.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a bizottság kezdeményezze munkavédelmi program kidolgozását, javaslataival segítse azt és a munkáltatóval együttműködve rendszeresen kísérje figyelemmel a programban foglaltak megvalósítását.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges és a munkáltatóval biztosítandó feltételek – együttműködési megállapodás hiányában – nem kerültek írásban rögzítésre.

A bizottság tagjainak a munkáltató biztosítja az Internet használat lehetőségét.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte és a képviselők igénye alapján a munkáltató biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését. Ilyen irányú igény a munkavédelmi képviselők részéről nem volt.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védelmével összefüggő eljárási kérdések nem lettek rögzítve. Ilyen eljárásra a képviselők megválasztása óta nem került sor.

 

A munkavédelemről szóló törvényben foglaltak szerint a munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A paritásos testület létrejött.

A létrejött paritásos testület tagjainak száma 8 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a képviselők maguk közül, a törvényben előírtak szerint, titkos szavazással választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkaadói oldal tagjai:

-         Humánpolitikai és szervezési igazgató

-         A részvénytársaság műszaki vezetője

-         A  szervezett munkavégzésben foglalkoztatott munka- és tűzvédelmi előadó

-         A részvénytársaság egyik kintlévőségének kezelési vezetője.

 

A paritásos testület munkáltatói oldalán tanácskozási joggal esetenként részt vesznek:

-         Minőségirányítási előadó,

-         Kliensoldal és hírközlési üzemeltetési csoportvezető,

-         Gazdasági tervezési főmunkatárs,

-         Ügyfélszolgálati koordinátor.

 

A paritásos testületnek van kidolgozott ügyrendje, amely tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét,

-         a rendes- és póttagok számát,

-         a testület elnökségi és működési rendjét.

 

A paritásos testület érdemben működik, megalakulása óta 2008-ban alakuló ülést tartottak. Ez alkalommal tárgyalták meg a testület működésével összefüggő kérdéseket, ügyrendet. Ebben az évben még egy ülést terveznek. Ez alkalomkor kívánják megtárgyalni a törvényben meghatározott témákat.

 

A munkavédelmi bizottság a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javítása érdekében kifejtett tevékenységét eredményesnek értékeli. Munkafeltételeikkel elégedettek.

Az Alapítvány tevékenységét csak részben ismerik, rendezvényein való részvétel lehetőségét a munkáltató biztosítja.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

A munkavédelmi bizottságnak az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata nem volt.