AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság, és a paritásos munkavédelmi testület működésének tapasztalatai egy egészségügyi ellátó intézményben.

 

 

 

Az egészségügyi ellátással foglalkozó gazdálkodó szervezet 800 fő munkavállalót foglalkoztat.

A képviselőválasztás alkalmával a munkavállalók 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak-

A képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. Az együttműködési megállapodás megkötése ellenére a munkavédelmi bizottság elnöke és elnök helyettese úgy értékeli, hogy a munkáltatóval, ill. annak megbízottjával az együttműködésük nem rendszeres.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, ÁNTSz-el. Hatósági személy által végzett ellenőrzés alkalmával nem volt lehetőségük arra, hogy észrevételeiket közöljék az ellenőrzést végző személlyel.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság, illetve a paritásos testület ülése alkalmával tárgyalják meg a munkáltatóval a kapcsolatuk rendszeressé tételéhez szükséges intézkedéseket. Vegyék fel a kapcsolatot az illetékes munkavédelmi hatósággal, illetve az ÁNTSz-el. Ez különösen indokolt az intézmény nagysága és az egészségügyi intézményekben általánosan tapasztalható problémák miatt.

 

A munkavédelmi bizottság rendelkezik ügyrenddel. Üléseiket legalább évente, azon túlmenően szükség szerint tartják. A munkavédelmi bizottság többek között kezdeményezte az intézeti víztorony balesetveszélyességének megszüntetésére a szükséges intézkedések megtételét. A munkavédelmi bizottság munkájának végzéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők az általuk szükségesnek tartott esetekben végeznek ellenőrzéseket. Többek között ellenőrizték az intézet konyhájában a munkabiztonsági feltételek meglétét, a víztorony biztonsági állapotát. A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság nem vett részt a munkavédelemről szóló törvényben megjelölt munkáltatói döntések előkészítésében.

A munkavédelmi bizottság megalakulása óta eltelt időben nem kért tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság a munkáltatóval való egyeztetés alkalmával igényelje a döntések előkészítésében való részvétel lehetőségét. Erre adott esetben használják fel a tájékozódási jogukat is.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság élt intézkedés kezdeményezési jogával. Kezdeményezték a védőruha, védőcipő biztosítását az arra kötelezett munkakörökben.

Az intézkedéskezdeményezésnek nincs kialakított formája.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a bizottságot, amikor az intézmény hatáskörében munkabaleset következett be. A kapott tájékoztatás alapján az illetékes képviselők minden baleset kivizsgálásában részt vettek.

A képviselő részvétele során egyetlen esetben sem fordult elő, hogy azonosan ítélte volna meg a képviselő, illetve a munkáltató a balesetet előidéző okot. Az eltérő vélemények ellenére a munkavédelmi képviselők nem tüntették fel véleményüket a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkavédelmi bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát a vállalati munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy kezdeményezze a munkavédelmi bizottság ennek a törvénysértő gyakorlatnak a megszüntetését.

A munkavédelemről szóló törvény egyértelműen kimondja: „Amennyiben a munkáltató törvényben foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.”

Igényeljék az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét a szabályzat hatályba léptetésekor. Hívják fel a munkáltató figyelmét arra, hogy egyetértési jogukat gyakorolni kívánják a munkáltatói szabályozás szükséges módosítása alkalmával is.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselő jogai gyakorlásához szükséges és munkáltató által biztosított, a törvényben előírt feltételeket együttműködési megállapodásban rögzítették. Az együttműködési megállapodás megkötését követően az új vezetéssel még nem kötöttek megállapodást.

Az Alapítvány észrevétele: Az intézmény vezetésben bekövetkezett személyi változás nem érinti a korábbi vezetéssel kötött együttműködési megállapodás hatályosságát.

Javasoljuk, hogy az új vezetéssel tárgyalják meg az együttes megállapodásban foglaltakat, kezdeményezzék a szükséges módosítások elvégzését.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alapképzése megtörtént, továbbképzésük kétévente történik. A képzést és továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény a munkavédelmi képviselők évente legalább 8 órás továbbképzését kötelezően előírja.

 

Az egészségügyi intézményben előfordult a munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárás. Az eljárás a bizottság megítélése szerint. „jó eredménnyel” zárult.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A létrejött paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtaknak megfelelően titkos szavazással választották meg a képviselők. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldalon szereplők: Főigazgató, Műszaki osztályvezető, Munka- és tűzvédelmi vezető.

A paritásos testületnek kidolgozták ügyrendjét, mely tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, a rendes- és póttagok számát, valamint az elnöklési és működési rendet.

A testület megalakulása és működési feltételeinek megléte ellenére nem működik.

A testület megalakulásakor – 2005-ben – egy alkalommal ülésezett. Az alkalomkor megtárgyalták az intézmény munkavédelmi helyzetét, tevékenységét és a szükséges intézkedéseket. Az azóta eltelt években a testület nem ülésezett. A munkavédelmi bizottság álláspontja szerint jelenleg nem biztosítottak a testület működéséhez szükséges feltételek.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény egyértelműen előírja, hogy a paritásos munkavédelmi testület rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal köteles ülésezni. Ez alkalommal köteles megtárgyalni a törvényben meghatározott, valamint egyéb, ügyrendje szerint felmerülő témákat.

Javasoljuk, hogy a bizottság – lehetőleg a munkavállalói érdekvédelmi szervezettel együttműködve – hívja fel a munkáltató figyelmét ennek a kötelezettségének a teljesítésére.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységének eredményességét úgy értékeli, hogy a dolgozók által jelzett, illetve általuk feltárt problémák megoldása érdekében megfelelően eljártak.

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tevékenységét csak kis mértékben ismerik, az Alapítvány rendezvényein való részvételre nincs lehetőségük. E-miatt az alapítványi rendezvényeket nem tudják megítélni, munkájának javítására javaslatot nem tudtak tenni.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.