AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a paritásos munkavédelmi testület  munkájának tapasztalatai egy hulladékgazdálkodással foglalkozó Kft-nél.

 

 

 

A hulladékgazdálkodással foglalkozó Kft. 220 főt foglalkoztat.

A képviselőválasztások alkalmával a munkavállalók 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők nem hozták létre a munkavédelmi bizottságot.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény 3 fő képviselő megválasztása esetén lehetővé teszi a munkavédelmi bizottság létrehozását. Erre a lehetőségre felhívtuk a munkavédelmi képviselők figyelmét, javasoltuk a bizottság létrehozását. A képviselők rendelkezésére bocsátottuk a bizottság ügyrendjének kidolgozására szolgáló segédanyagot.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval, ill. annak megbízottjával nincs rendszeres kapcsolata a munkavédelmi képviselőknek. A munkáltatóval való kapcsolat csak a bekövetkezett munkabalesetekkel összefüggésben valósul meg.

A munkavédelmi képviselőknek nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, hatósági ellenőrzés alkalmával nem volt számukra lehetőség, hogy észrevételeiket közölhessék a hatósági személlyel.

 

Bizottság hiányában a munkavédelmi képviselők egymás közti kapcsolata is esetleges. Nincs lehetőség biztosítva számukra, hogy tapasztalataikat rendszeresen kicseréljék, együttesen lépjenek fel a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére. A képviselők véleménye szerint a munkáltató hajlandó lenne biztosítani a munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételeket.

 

A munkavédelmi képviselők – saját elmondásuk szerint – nem végeznek ellenőrzéseket, annak ellenére, hogy a munkáltató igény esetén biztosítaná a képviselők által végzendő ellenőrzéshez szükséges feltételeket.

A képviselők nem vettek részt a munkáltatói döntések előkészítésében. A munkáltató nem kérte véleményüket, ugyanakkor a képviselők részéről sem mutatkozott igény a részvételre.

A képviselők megválasztásuk óta eltelt időben munkavédelemmel összefüggő kérdésekben nem kérek tájékoztatást a munkáltatótól. Mivel ellenőrzéseket sem folytattak, és nem éltek tájékozódási jogaikkal sem,  a képviselők részéről nem történt intézkedés kezdeményezés.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény biztosítja a képviselők számára, hogy a hatáskörükbe tartozó területen meggyőződhessenek a munkahelyek, védőberendezések, védőeszközök biztonságos állapotáról, a szükséges intézkedések végrehajtásáról, valamint a munkavállalók megfelelő felkészítéséről és felkészültségéről. Ezen túlmenően részt vehetnek a munkáltatói – munkavédelemmel összefüggő – döntéseinek előkészítésében, azokkal kapcsolatban véleményüket kinyilváníthatják. További lehetőség a képviselők részére, hogy tájékoztatást kérjenek a munkáltatótól. Az ellenőrzések alkalmával, valamint a tájékozódás során nyert információ szerint kezdeményezhetik a szükséges intézkedések megtételét.

Ezekkel a jogokkal való élés nem csak lehetőségük a képviselőknek, hanem az általuk vállalt megbízatásból adódó kötelezettség is.

 

A munkáltató nem tájékoztatta a képviselőket a bekövetkezett munkabalesetekről. A képviselőkkel csak aláíratták a munkabaleseti jegyzőkönyvet, a-nélkül, hogy a képviselő a munkabaleset kivizsgálásában érdemben részt vett volna.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény kötelezi a munkáltatót arra, hogy lehetővé tegye a képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában. Ennek feltétele, hogy a bekövetkezett balesetről a képviselőt megfelelően tájékoztassa. A kapott tájékoztatás alapján a képviselő jogosult részt venni a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában. Lehetősége van arra, hogy a munkabaleseti jegyzőkönyvön a véleményét feltüntesse, még abban az esetben is, ha az eltér a munkáltató által megállapítottaktól.

A munkavédelmi képviselők nem gyakorolták egyetértési jogukat a munkavédelemről szóló munkáltatói szabályozással kapcsolatban.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltatói szabályozás csak akkor hatályos, ha azzal a munkavédelmi képviselők egyetértenek. Ennek hiányában a munkáltatói szabályozás érvénytelen.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához biztosított feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában – nem rögzítették írásban.

A munkáltató külön kérésre biztosítja a képviselők számára az Internet használatának lehetőségét.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt 16 órás képzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A szükséges feltételek megléte és igény esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket nem rögzítették írásban, ilyen eljárása a képviselők megválasztása óta nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldalon – a képviselők létszámából adódóan – valamennyi képviselő részt vesz.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         Beruházási és telephely üzemeltetési vezető;

-         Ügyfélszolgálati munkatárs;

-         Gépészeti osztályvezető.

 

A paritásos testület póttagja: gépészeti menedzser.

Tanácskozási joggal vesznek részt a munkáltatói oldalon:

-         a külső szolgáltatást nyújtó munkavédelmi szakértő,

-         termelési igazgató.

 

A paritásos testület működési feltételei biztosítottak, érdemben működik.

Évente két alkalommal tartják az üléseket, azonban a munkavédelemről szóló törvényben előírt témákat nem tárgyalták.

A testületnek nincs kidolgozva az ügyrendje.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény meghatározza azokat a témákat, amelyeket legalább évenkénti rendszerességgel a paritásos testületnek meg kell tárgyalni. A testület törvényes működésének elengedhetetlen feltétele, hogy ügyrenddel rendelkezzen.

Ennek kidolgozásához az Alapítvány a szükséges segítséget megadta.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységüket, ill. annak eredményeit a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában nem értékelték. Munkafeltételeikkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét többnyire ismerik,  rendezvényein való részvételre lehetőségük van. Azokkal elégedettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatuk a képviselőknek nem volt.