AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és

 a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy energiatermeléssel foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

Az energiatermeléssel és szolgáltatással foglalkozó részvénytársaság kb. 500 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A megválasztott munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával az együttműködésüket „megfelelőnek” értékeli. Az együttműködés döntési folyamatban való részvétellel, a munkavédelmi szaktevékenységet ellátóval való közös ellenőrzésekkel valósul meg elsősorban.

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Bizottsági üléseket évente egy alkalommal tartanak. Ez alkalommal megtárgyalják az adott évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatait, a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, a képviselők tapasztalatait.

A munkavédelmi bizottság munkájához a feltételek megfelelően biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzéseknek nincs meghatározott rendszere. Napi munkájukhoz kapcsolódóan ellenőrzik a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek – munkaeszközök megfelelősége, védőfelszerelések megléte és használata – meglétét.

 

A munkáltató – az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően – biztosítja a munkavédelmi bizottság számára a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében való részvételt. A bizottság részvétele elsősorban az új munkahelyek létesítésével, az új munkaszervezési intézkedések bevezetésével kapcsolatban valósult meg.

 

A munkavédelmi bizottság élt a törvényben meghatározott tájékozódási jogával. Tájékoztatást kért a munkáltatótól több alkalommal, a munkaszervezéssel, megfelelő munkafeltételek biztosításával kapcsolatban.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kezdeményezett intézkedést a munkáltatónál. Kezdeményezéseiket az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint tették meg. Kezdeményezéseik a munkavédelmi képviselők által tapasztalt munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot, ha a részvénytársaság hatáskörébe tartozó tevékenység során munkabaleset következett be.

A tájékoztatás alapján a munkavédelmi képviselők minden esetben részt vettek a munkabalesetet előidéző okok kivizsgálásában. Részvételük alkalmával szinte minden esetben vita merült fel a munkáltató és a képviselők között a balesetet előidéző okok megítélésében.

Az eltérő véleményeket egyeztetés során tisztázták, közös megállapításra jutottak. Ennek megfelelően a munkavédelmi képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató belső szabályozásával kapcsolatban. A bizottság tagjai részt vettek a munkavédelmi szabályozás kidolgozásában, egyes témák, fejezetek kidolgozása során rész-egyetértést gyakoroltak.

A szabályzat kidolgozása alkalmával különösebb viták a képviselők és a munkáltató megbízottja között nem merültek fel. A végleges egyetértést a képviselők bizottsági ülésen nyilvánították ki.

Kialakult gyakorlat, hogy a munkavédelmi bizottság részvételével évenként rendszeresen felülvizsgálják a munkavédelmi belső szabályozást.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A programban foglaltakkal kapcsolatban a munkavédelmi bizottság a javaslatait megtette, a végrehajtást rendszeresen figyelemmel kísérik.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben biztosított jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették.

A bizottság tagjainak a munkáltató biztosítja az Internet használatának a lehetőségét.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkavédelmi képviselők igénye alapján és a szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A testület létrejött.

A testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a képviselők titkosan választották meg. Póttagot nem választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: vezérigazgató helyettes, humánpolitikai vezető, QEHS

A munkáltatói oldalon esetenként tanácskozási joggal részt vesz a részvénytársaság elnöke, vagy helyettese.

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. A testület jóváhagyott ügyrendje szerint tevékenykedik, az ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét;

-         a rendes- és póttagok számát;

-         az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület üléseit évente egy alkalommal tartja. Az eddig megtartott üléseken tárgyalták a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott kérdéseket:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, a szükséges intézkedéseket;

-         a munkavédelmi programot, annak végrehajtását;

-         állást foglaltak a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről, illetve a meglévő szabályzat szükségessé vált módosításáról;

-         a törvényben meghatározottakon túlmenően megtárgyalta a testület a tárgyidőszakban történt hatósági ellenőrzések megállapításait, rendkívüli, illetve intézkedéseket igénylő eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság nem minősítette tevékenységét, eredményeit a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javításában. A munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány rendezvényein való részvételük feltételei biztosítottak, a rendezvényekkel elégedettek. Úgy értékelték, hogy a rendezvényeken való részvétel elősegítette ismereteik bővítését, naprakészségét.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.