AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy közúti személyszállító Zrt-nél

 

 

A közúti személyszállítással és járműjavítással foglalkozó zártkörű részvénytársaság 1724 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 18 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval való együttműködésüket rendszeresnek értékeli. A rendszeres együttműködés során a munkavédelmi bizottság részt vesz a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében. A munkáltató megbízottjával közös ellenőrzéseket folytatnak.

A munkavédelmi bizottság kapcsolatot tart fenn a munkavédelmi hatósággal. A hatóság ellenőrzései alkalmával észrevételeiket közlik az eljáró felügyelővel.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseiket az ügyrendnek megfelelően negyedévente tartják.

A negyedévenként megtartott üléseken rendszeresen értékelik a részvénytársaság és a munkavédelmi bizottság munkavédelmi tevékenységét. A bizottsági ülésen megtárgyalták a vállalati munkavédelmi szabályzat előkészítésével összefüggő feladataikat. Bizottsági ülésen gyakorolták a kidolgozott munkavédelmi szabályzattal az egyetértési jogokat.

A munkáltató a munkavédelmi bizottság munkájához szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők félévenkénti gyakorisággal végeznek ellenőrzéseket. A képviselők ellenőrzései a munkavégzés biztonsági feltételeinek meglétére irányulnak.

A munkáltató a képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítja.

A munkavédelmi bizottság – az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint – rendszeresen részt vesz a munkáltatói döntések előkészítésében. Ez a részvétel a következő kérdésekben történt meg:

-         az új munkahelyek létesítése, új technológia bevezetése;

-         a szakemberek előírt foglalkoztatásával összefüggő előírások betartása;

-         a munkavédelmi oktatás helyzete és annak fejlesztésével összefüggő kérdések.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen él tájékozódási jogával. A munkáltatótól kapott tájékoztatások kiterjednek a részvénytársaság munkavédelmi helyzetére, a hatósági ellenőrzések megállapításaira, a szükséges intézkedésekre.

 

A munkavédelmi bizottság, illetve a képviselők az intézkedés kezdeményezési jogukat az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint gyakorolják. A képviselők, illetve a bizottság által kezdeményezett intézkedések a munkavédelmi eszközök beszerzésére, különböző javítások elvégeztetésére irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, ha a részvénytársaság működési körében munkabaleset következik be. A munkavédelmi képviselők a tájékoztatás alapján minden esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában.

A képviselői részvétel alkalmával általában egyetértés volt a munkáltató és a munkavédelmi képviselő között. Az esetleg vitatott kérdésekben egyetértésre jutottak, ennek alapján a munkavédelmi képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő megállapítást nem tüntettek fel.

 

A részvénytársaság rendelkezik munkavédelmi szabályzattal. A tevékenységi körből adódóan számos egyéb – munkavédelmet érintő – szabályozás van hatályban. A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi szabályzat és egyéb szabályozások kidolgozásában részt vett. A szabályzat hatályba léptetéséhez az egyetértésüket a bizottsági ülésen adták meg.

A részvénytársaságnál kialakult gyakorlat, hogy a munkavédelemmel összefüggő belső szabályozást évenkénti rendszerességgel, illetve a körülmények megváltozásakor felülvizsgálják. A felülvizsgálatban és a módosítások kidolgozásában a munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz.

 

A részvénytársaságnak van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság jogainak gyakorlásához a munkáltató által biztosítandó feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették.

A munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselőknek az Internet használat lehetőségét.

A munkavédelmi képviselők megválasztását követő törvényben előírt képzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A képviselők évenkénti továbbképzését a részvénytársaság saját hatáskörében végezte el.

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra egy alkalommal került sor. Ennek során a bizottság gondoskodott a képviselő munkajogi védettségéről.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Kezdeményezésére a testület létrejött.

A paritásos testület tagjainak száma: 8 fő + 4 póttag.

A munkavállalói oldal tagjait és póttagjait a munkavédelmi képviselők maguk közül, a törvényben előírtaknak megfelelően titkosan választották meg.

A munkáltatói oldal tagjai: Műszaki igazgató

                                           Forgalmi igazgató helyettes

                                           Járműjavító üzem igazgató

                                           A részvénytársaság munkavédelmi vezetője.

A munkáltatói oldalon a testület egyes ülésein részt vesznek a tárgyalt témáknak megfelelően az érintett üzemigazgatók.

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. A testület a kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Az ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlását;

-         a rendes- és a póttagok számát;

-         az elnöklési és a működési rendet.

 

A paritásos testület érdemben működik. Üléseit az ügyrendnek megfelelően félévenként tartja.

Az eddig megtartott testületi üléseken a következő napirendeket tárgyalták:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, tevékenységét;

-         a szükséges intézkedéseket;

-         a részvénytársaság munkavédelmi programját és annak végrehajtását;

-         a testület állást foglalt a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről;

-         megtárgyalták a részvénytársaság területén végrehajtott hatósági ellenőrzések megállapításait és azok alapján megtett intézkedéseket.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét eredményesnek értékeli. Véleményük szerint működésük megkezdése óta a részvénytársaság munkavédelmi helyzetében jelentős, jó irányú változások következtek be. Munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen tájékozódik az Alapítvány munkájáról és részt vesznek annak rendezvényein, azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot a munkavédelmi bizottság nem tett.

 

A részvénytársaság munkavédelmi bizottsága az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára a következő javaslatokat tette, kérte egyúttal, hogy Alapítványunk továbbítsa azokat:

-         Balesetbiztosítással érdemben kellene foglalkozni.

-         Munkabaleset kivizsgálásában bekövetkező változásokat hatályba lépés előtt kellene megismertetni.