AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy személyszállító és járműjavító Zrt-nél.

 

 

A személyszállítással és járműjavítással foglalkozó  zártkörű részvénytársaság 950 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 16 fő munkavédelmi  képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság megkötötte az együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A bizottság a munkáltatóval való együttműködését jónak értékeli. Ez a következőkben nyilvánul meg:

-         A bizottság rendszeresen ülésezik, a bizottság ülésein a munkáltató részt vesz.

-         A munkáltatóval, illetve annak képviselőjével rendszeresen közös szemléken győződik meg a munkavédelmi bizottság a munkabiztonsági feltételek meglétéről.

-         Az együttműködés alapján megállapították, hogy az időközben bekövetkezett szervezeti – műszaki változások miatt az együttműködési megállapodás módosításra szorul. Az eredetileg megkötött együttműködési megállapodás jelenleg átdolgozás alatt van.

 

A munkavédelmi bizottságnak jó kapcsolata van az illetékes munkavédelmi hatósággal. Esetenként konzultációkat folytat vele, a hatóság által végzett ellenőrzésekben az illetékes képviselő részt vesz, észrevételeit közölheti az ellenőrzést végző hatósági személlyel.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét.

Az eredeti ügyrend a bizottság negyedévenkénti ülésezését tűzte ki célul, azonban a gyakorlati tapasztalatok szükségessé tették, hogy a bizottság gyakrabban ülésezzen.

Ezért a bizottság átlagosan kéthavonta ülésezik.

Az utóbbi időben a bizottság a következő témákat tárgyalta:

-         A részvénytársaságnál bekövetkezett szervezeti változások miatt szükséges intézkedések.

-         A munkavédelmi bizottság új elnökének megválasztása.

-         A részvénytársaság új járműparkjának beszerzése miatt szükséges munkabiztonsági intézkedések.

-         Új emelőbakok beszerzése.

 

A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők – a munkáltatóval együttműködve – félévenként tartanak általános munkavédelmi szemlét. Ezen túlmenően egyes képviselők napi gyakorisággal ellenőrzik a hatáskörükbe tartozó területen a munkabiztonsági feltételek meglétét.

Kiemelt témák: a szerelőaknák állapota, a járművek emelésével, karbantartásával együtt járó balesetveszélyek megelőzése. Figyelemmel kísérték az új műhely biztonságtechnikai feltételeit, a szerelőlámpák, emelő berendezések állapotát.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. Véleményezték:

-         az új munkahely létesítésével, új munkaszervezési intézkedéssel,

-         a szakemberek előírt foglalkoztatásával,

-         a munkavédelmi oktatással

összefüggő munkáltatói döntések tervezetét.

 

A bizottság rendszeresen igényelte, hogy a munkáltató egyes kérdésekről tájékoztatást adjon. A meghatározott kérdésekre a munkáltató minden esetben megadta a szükséges választ. Ennek két formája valósult meg: vagy személyesen a bizottsági ülésen szóban adott tájékoztatást, vagy írásos választ juttatott el a bizottsághoz. (Szervezeti változások, új javítóműhely, az új járműparkkal kapcsolatos műszaki-biztonsági intézkedések, stb.)

 

A személyes tapasztalatok, a munkáltatóval együtt végzett ellenőrzések alapján a munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság számos intézkedést kezdeményezett. A képviselők egyéni kezdeményezései – a munkát közvetlen irányító felé irányulva – szóban történtek meg. A bizottság jegyzőkönyvben kezdeményezett intézkedést.

Tapasztalatuk szerint a munkáltató, illetve annak képviselője minden esetben megtette a szükséges intézkedést.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot a munkabaleset bekövetkezéséről. Az adott területi egység képviselője rendszeresen részt vett a munkabaleset kivizsgálásában. Előfordult – forgalmi helyzettől függően – hogy az illetékes képviselő akadályoztatva volt, ilyenkor a másik terület képviselője helyettesítette.

A munkabalesetek kivizsgálása alkalmával a vizsgálatban résztvevő képviselők általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Előfordultak viták az előidéző okok és a szükséges intézkedések tekintetében, de az eltérő nézeteket egyeztették. Ennek alapján a képviselők egy esetben sem tüntettek fel a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértését a munkavédelmi szabályzattal.

A bizottság egyes tagjai részt vettek a szabályzat kidolgozásában. A kidolgozás során a képviselők és a munkáltató között említésre méltó nézeteltérések nem merültek fel.

A munkavédelmi szabályzat végleges formáját bizottsági ülésen tárgyalták, egyetértettek annak hatályba léptetésével.

A munkavédelmi bizottság részét vesz a vállalati szabályozás évenkénti – jogszabály változás, szervezeti, műszaki változások miatt – szükségessé váló felülvizsgálatában, az indokolt módosítások kidolgozásában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben biztosított jogainak gyakorlásához a munkáltató a szükséges feltételeket – az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint – biztosítja. A képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők jogszabályban előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárás módja az együttműködési megállapodásban rögzítve van. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása titkosan történt. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         Vezérigazgató,

-         Járműjavítási üzletág igazgatója,

-         A részvénytársaság munkavédelmi vezetője.

 

 

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. A testület rendelkezik ügyrenddel, amely garantálja a törvény szerinti működést.

A paritásos testület eddig egy alkalommal – 2006-ban – ülésezett és megtárgyalta a törvényben meghatározott témákat:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, tevékenységét,

-         a szükséges munkavédelmi intézkedéseket, különös tekintettel az időközben bekövetkezett műszaki szervezési változásokra, munkabalesetekre,

-         A munkavédelmi programot és annak végrehajtását a munkavédelmi szabályozásban előírtak végrehajtását és a szükséges módosítás irányait a megváltozott szervezeti, műszaki feltételek figyelembe vételével.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy működésével hozzájárult a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javításához. A végrehajtott szervezeti, műszaki változások – a munkáltatóval való hatékony együttműködés eredményeként is – különösebb probléma nélkül történtek meg. A képviselők javaslatait, kezdeményezéseit a munkáltató figyelembe vette, illetve végrehajtotta.

 

A bizottság megállapítása szerint a paritásos testület létrehozása hasznosnak bizonyult, tovább javította a munkáltatóval az együttműködésüket.

 

A munkavédelmi bizottság az Alapítvány tevékenységét nem ismeri teljes mértékben. A rendezvényein való részvételre esetenként lehetőségük van. Az ott kapott információkat hasznosnak értékelik. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi bizottság részére eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

 

_____ . _____