AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, a munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy szereléssel-útépítéssel foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

A szereléssel és útépítéssel foglalkozó részvénytársaság 800 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával a munkavállalók 8 fő képviselőt választottak.

 

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság és a munkáltató közötti együttműködést szabályozó megállapodás kidolgozása folyamatban van.

 

A bizottság és a munkáltatói jogot gyakorló közötti együttműködés a bizottság elnökének megfogalmazása szerint „lehetne sűrűbb is”. Az egyes képviselők a területek munkavezetőivel rendszeres kapcsolatot tartanak.

 

A munkavédelmi bizottságnak, illetve a képviselőknek a munkavédelmi hatóságokkal nincs kapcsolatuk.

 

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott és elfogadott ügyrendje szerint végzi munkáját. Ügyrendjük szerint évente két alkalommal üléseznek

A bizottság a 2005-2006. években a következő napirendeket tárgyalták:

-         a munkahelyek biztonsági állapota;

-         új munkahelyeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek megléte;

-         a bekövetkezett balesetek körülményei, a baleseteket követően tett intézkedések;

-         a paritásos testület létrehozásával összefüggő feladatok.

 

A munkavédelmi bizottság munkájához szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság, illetve a munkavédelmi képviselők az ellenőrzési jogaikat a következőképpen gyakorolják:

-         Évente két alkalommal a munkavédelmi bizottság elnöke – a területileg illetékes képviselővel együttműködve részt vesznek a felsővezetői szemlén.

-         A munkavédelmi képviselők a saját területükön havonta végeznek ellenőrzést.

-         Az ellenőrzések alkalmával kiemelt téma:

-         a munka- és védőruha biztosítása;

-         a védőfelszerelésekkel való ellátás, azok megfelelősége és használata;

-         a biztonságos munkavégzés feltételeinek megléte;

-         szociális létesítmények, szociális körülmények megfelelősége.

 

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottságnak eddig nem volt lehetősége a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében való részvételre. Ezen a területen az együttműködési megállapodás sikeres megkötése után remélnek kedvező változást.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen él tájékozódási jogával. Az elmúlt években a bizottság tájékozódása a következő fő kérdésekre irányult:

-         az új munkahelyek létesítésekor a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele, a munka koordinációja;

-         együttműködés az alvállalkozókkal;

-         a MEBIR előkészítése;

-         a kockázatértékelés tapasztalatai, a szükséges megelőző intézkedések (a munkavédelmi képviselők részt vettek a kockázatértékelésben).

 

A munkavédelmi bizottság a tájékozódások, illetve a felsővezetői szemlén való részvétel alkalmával élt véleménynyilvánítási jogával. Hiányosság megszüntetésére irányuló intézkedést bizottsági, illetve egyéni képviselői szinten nem tettek. A munkavédelmi képviselők a saját területükön havonkénti rendszerességgel végzett ellenőrzések alkalmával az adott terület vezetője felé szóbelileg intézkedett a tapasztalt hiányosság megszüntetésére.

 

A munkáltató a munkavédelmi bizottság elnökét minden esetben tájékoztatja, ha a részvénytársaság működési területén munkabaleset következik be. A munkavédelmi bizottság elnöke és a munkabaleset helyszíne szerint illetékes képviselő minden esetben részt vett a munkabaleset kivizsgálásában.

 

A bizottság elnökének tapasztalata szerint a munkabalesetek kivizsgálása során szinte minden esetben előfordultak viták a balesetet előidéző okok megítélésében a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között. Az eltérő nézeteket egyeztették, közös megállapodásra jutottak. A megegyezés alapján nem volt szükség arra, hogy a munkavédelmi képviselő külön véleményt tüntessen fel a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság részt vett a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói szabályozás, a MEBIR kidolgozásában. Különös gondot fordítottak a munkavégzés közvetlen helyére vonatkozó munkahelyi előírások meghatározására.

A munkáltató által kidolgozott szabályozással összefüggésben az egyetértésüket bizottsági ülésen adták meg.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a kidolgozás alatt álló együttműködési megállapodás tartalmazza.

A munkavédelmi képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkavédelmi képviselők számára – a szükséges feltételek megléte és igényük alapján – biztosított a munkavédelmi szakirányú továbbképzés lehetősége.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdésekre kitér az együttműködési megállapodás tervezete, ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Ennek alapján létrejött a testület.

A létrejött paritásos testület tagjainak száma 8 fő.

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása a törvényes előírásoknak megfelelően, titkos szavazással történt.

A munkáltatói oldal tagjai: Vezérigazgató helyettes

                                            Termelési igazgatók (2 fő)

                                            Gépészeti Főmérnök

 

A paritásos testületnek kidolgozták az ügyrendjét, ez tartalmazza a törvénynek megfelelő működéshez szükséges előírásokat.

 

A paritásos testület eddig egy alkalommal ülésezett. Az alakuló ülésen fogadták el a testület ügyrendjét.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenységével hozzájárult a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javulásához. A munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tevékenységét ismerik, arról rendszeresen tájékozódnak az Internet útján.

Lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, azokkal elégedettek. Megítélésük szerint a rendezvények alkalmával hasznos információkhoz jutnak.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

_____ . _____