AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy hő- és villamos energia termeléssel foglalkozó Kft-nél

 

A hő- és villamos energia termelő, szolgáltató, beruházó és tanácsadó Kft. 101 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket megfelelőnek és rendszeresnek értékelik. Az együttműködés témái közül meg kell említeni a bizottság képviselőinek részvételét a munkavédelmi üzembe helyezési eljáráson, és a munkáltatói munkavédelmi szemléken.

A munkavédelmi bizottságnak eddig még nem volt kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság ügyrendjének kidolgozása folyamatban van. Ügyrend hiányában is a bizottság negyedévente tartja az üléseit. A bizottság által tárgyalt programok a 2006. évben (a bizottság 2006-ban alakult):

-         A MEBIR bevezetése;

-         A Kft. munkavédelmi programja.

 

A bizottság munkájához szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők rendszeresen végeznek ellenőrzéseket, elsősorban a munkavédelmi szemlék alkalmával. Ezen túlmenően a képviselő igénye szerint a munkáltató biztosítja a szemlék elvégzésének lehetőségét. A munkavédelmi képviselők az általuk végzett ellenőrzések alkalmával elsősorban a következő témákat ellenőrzik:

-         a munkavédelmi oktatás megtörténtét;

-         a munkavállalók felkészítését és felkészültségét a biztonságos munkavégzésre;

-         az egyéni védőfelszerelések meglétét, azok állapotát és alkalmazásukat;

-         a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek a meglétét.

 

A munkáltató lehetővé teszi a munkavédelmi bizottság részvételét a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. A bizottság részvétele a következő témakörökben valósult meg:

            -     új munkahelyek létesítése, új munkaszervezési intézkedés, technológia bevezetése.

                   A munkáltató biztosítja a képviselők számára a munkavédelmi üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú felülvizsgálatban való részvétel lehetőségét;

-         A munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntések;

 

A munkavédelmi bizottság a megalakulása óta eltelt időben nem kért tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben.

 

Munkavédelmi bizottsági szinten eddig még nem történt intézkedés kezdeményezés.

A munkavédelmi képviselők intézkedés kezdeményezéseiket az együttműködési megállapodásban rögzített módon teszik meg.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján a munkáltató vállalta, hogy tájékoztatja a munkavédelmi képviselőket, amennyiben a Kft. területén munkabaleset következik be.

A képviselők megválasztása, illetve a bizottság megalakulása óta eltelt időben a Kft. területén munkabaleset nem következett be.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató munkavédelmi szabályozásával kapcsolatban. A munkavédelmi szabályozás szerepét a MEBIR rendszer eljárásai fedik le, ezzel kapcsolatban a bizottságnak egyetértési joga van.” A MEBIR-ben foglalt előírásokkal kapcsolatos egyetértésüket bizottsági ülésen nyilvánították ki. Az egyetértési jog gyakorlása során a munkáltató és a munkavédelmi bizottság között vita nem merült fel.

A munkáltatói szabályozás esetenkénti (évi rendszeres, jogszabály, vagy egyéb körülmény változása miatt szükségessé váló) felülvizsgálatában a munkavédelmi bizottság részt vesz.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges és a munkáltató által a törvények szerint biztosított feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették.

A képviselők számára biztosított az internethez való hozzáférési lehetőség.

A munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzése a törvényben előírtak szerint arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

 

A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését. Ezt a munkáltatói vállalást az együttműködési megállapodásban rögzítették.

           

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A létrejött paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényes előírásnak megfelelően a képviselők titkos szavazással választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Ügyvezető igazgató, EBK vezető, Energiaszolgáltatási Divízió vezető. (A munkáltatói oldalon a tárgyalt témához kapcsolódóan tanácskozási joggal részt vesz a paritásos testület ülésén az ügyvezető által felkért személy.)

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. Kidolgozták a testület ügyrendjét.

Az ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlásának a rendjét;

-         a rendes- és póttagok számát;

-         az elnöklési és működési rendet.

 

A paritásos testület érdemben működik. Megalakulása óta egy alkalommal ülésezett, ami egyben alakuló ülés is volt.

Az alakuló ülés alkalmával megtárgyalták:

-         a Kft. munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, a szükséges intézkedéseket;

-         a Kft. munkavédelmi programját és annak végrehajtását;

-         állást foglaltak a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről;

-         megtárgyalták az elmúlt időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések megállapításait, rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét a következőképpen értékeli:

A Munkavédelmi Bizottság 2006. év közepén alakult, a munkáltató képviselőjével korrekt és együttműködő kapcsolat alakult ki, a MEBIR bevezetése és működtetése, a munkavédelmi program végrehajtása folyamatosan a munkavédelmi helyzet javítását eredményezi.”

 

A munkavédelmi bizottság munkafeltételeivel elégedett.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van rendezvényein való részvételre, melyekkel elégedettek.

A munkavédelmi bizottság javaslata: „Még több aktualitás megjelentetése a honlapon, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.”

 

A munkavédelmi bizottság javaslata az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára: A munkavédelmi helyzet javítása érdekében a hatóságok partner szerepének erősítése.”