AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy nyomdaipari zrt-nél.

 

 

A nyomdaipari zrt. 400 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztások alkalmával 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság ez-ideig nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkavédelmi bizottság – felismerve az együttműködési megállapodás fontosságát – törekedett az együttműködési megállapodás megkötésére. Elkészítették a megállapodás tervezetét és azt átadták a munkáltatónak. Ennek ellenére mintegy két éve nem sikerült a munkáltatóval elfogadtatni az együttműködési megállapodást.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a tárgyalások hatékony folytatását és az együttműködési megállapodás mielőbbi megkötését.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával való együttműködést „változó”-nak értékeli. Ez alatt azt értik, hogy egyes témákban sikerült gyors megállapodást elérni. A munkáltatóval, illetve képviselőjével közösen végeztek ellenőrzéseket.

 

A munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Üléseiket átlagosan havonta, de legalább kéthavonta tartják. A bizottság az elmúlt években a következő napirendeket tárgyalta:

-         Az együttműködési megállapodás tartalmi kérdései;

-         A munkavállalók javaslatai;

-         Gépeknél zajvédő panelek felszerelése;

-         Munka- és védőruha ellátás kérdései;

-         Védőeszköz biztosítása és használata.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen napi rendszerességgel végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések leggyakoribb témái a következők:

-         védőeszközök biztosítása és használata;

-         a közlekedés és szállítás biztonsági feltételeinek megléte;

-         a vegyi anyagok  és mosószerek használatával kapcsolatos előírások betartása.

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak. A bizottság elnökének lehetősége van arra, hogy a közvetlen hatáskörén kívülálló területeken is ellenőrzéseket végezzen. 

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatói döntések előkészítésében – figyelembe véve a törvényben előírt lehetőségeket – egyetlen alkalommal sem vett részt. Ezt a lehetőséget a munkáltató nem biztosította számukra.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi képviselői jogok között kiemelt fontosságú a munkáltatói döntésekben való részvétel. Ennek a jognak a gyakorlása számos előnnyel jár a munkáltató és a munkavállalók tekintetében egyaránt.

Javasoljuk, hogy az együttműködési megállapodásban rögzítsék ezen jog gyakorlásához szükséges feltételeket.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Kialakított módszer, hogy szinte valamennyi bizottsági ülést felhasználják tájékozódásra is. A bizottsági üléseken rendszeresen részt vett a műszaki igazgató. A tájékozódás alkalmával többek között a következő témákat tárgyalták:

-         munka- és védőruha ellátás és azok használata;

-         munkahelyek légtechnikai problémái, párásítás;

-         megfelelő munkaszékek biztosítása.

 

A bizottsági ülések alkalmával a munkavédelmi képviselők kifejtették véleményüket, ezen túlmenően véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogaikkal nem éltek.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság tapasztalatai alapján kezdeményezzen intézkedéseket. Az együttműködési megállapodásban térjenek ki a képviselők intézkedés kezdeményezési jogának gyakorlási feltételeire.

 

A munkáltató a bekövetkezett munkabalesetekről nem tájékoztatta minden esetben a munkavédelmi képviselőket. Ennek megfelelően csak esetenként volt lehetőségük a munkabalesetek kivizsgálásában való részvételre. Többnyire csak aláíratták a képviselőkkel a jegyzőkönyvet. A helytelen gyakorlat ellenére a képviselők egyetértettek a munkabaleseti jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal és intézkedésekkel. Általában nem voltak viták az előidéző okok megállapításában, vita esetén közös megállapodásra jutottak. Ennek megfelelően a képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön külön véleményt nem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltató köteles biztosítani a képviselő munkabaleset kivizsgálásában való részvételének feltételeit. Ennek alapja, hogy minden bekövetkezett balesetről haladéktalanul értesítsék az illetékes képviselőt.  Szükséges, hogy a készülő együttműködési megállapodásban ennek szervezeti feltételeit is rögzítsék.

 

A munkavédelmi bizottság részt vett a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában. A munkáltató figyelembe vette a bizottság véleményét. A bizottság gyakorolta egyetértési jogát. Ennek során felmerültek viták a munkáltatóval, de végülis megállapodásra jutottak.

A munkavédelmi szabályzat esetenkénti szükségessé váló felülvizsgálatában és módosításában a bizottság nem vett részt.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkáltató, illetve annak megbízottja és a munkavédelmi bizottság évente legalább egy alkalommal – a gazdálkodó szervezetnél történt változások (technológiai, szervezeti) valamint a jogszabályok változásának figyelembe vételével – vizsgálja felül a vállalati szabályozást és végezze el a szükséges módosításokat.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság kezdeményezze a munkáltatónál munkavédelmi program kidolgozását. Javaslataival működjön közre a program célkitűzéseinek meghatározásában.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató többnyire biztosítja. Ezek a feltételek együttműködési megállapodásban nem kerültek rögzítésre, mivel több éves előkészítés után sem sikerült a munkáltató aláírását megszerezni.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése az arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a munkavédelmi képviselők szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdések – együttműködési megállapodás hiánya miatt – nem lettek rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A létrehozott testület tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait „jelölték”, nem titkosan választották meg.

A munkáltatói oldalon foglal helyet a gazdálkodó szervezet vezérigazgatója és a munkavédelmi vezetője. Meghívottként részt vesz a testület munkájában a Humánpolitikai igazgató, a Műszaki igazgató és a Foglalkozás-egészségügyi szakorvos.

A paritásos testület ügyrendjét az együttműködési megállapodás tervezete tartalmazza. Ez foglalkozik az elnöki tiszt gyakorlásának rendjével, a rendes- és póttagok számával, az elnöklési és működési rend kérdéseivel.

Az eddigi gyakorlat szerint három alkalommal ülésezett a testület 3 éves fennállása alatt. Az ülések alkalmával a testület működésével kapcsolatos kérdéseket és az együttműködési megállapodás tervezetét tárgyalták. A törvényben foglalt egyéb témákat a testület nem tűzte napirendre.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a paritásos testület önálló ügyrendjének kidolgozását, és a törvényben előírt témák napirendre tűzését.

 

A munkavédelmi bizottság az Alapítvány tevékenységét ismeri, annak munkája javítására javaslatokat nem tettek.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottság számára javaslatot nem tettek.