AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy fémipari alapanyag-gyártó részvénytársaságnál.

 

 

 

A fémipari alapanyag-gyártó tevékenységet folytató részvénytársaság 637 fő munkavállalót foglalkoztat. A munkavédelmi képviselő választáson 9 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

 

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot. A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A bizottság és a munkáltató, illetve annak megbízottja közötti együttműködést – megállapodás hiányában is – rendszeresnek, jónak értékelik.

Az Alapítvány észrevétele: Célszerű és szükséges, hogy a munkavédelmi bizottság a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítse az együttműködés, hatékony kommunikáció kereteit, a képviselők munkájához biztosítandó feltételeket.

 

A bizottság és a munkáltató együttműködésének fő területei:

-         a bizottság részvétele a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében;

-         a munkáltatóval, illetve képviselőjével közösen végzett ellenőrzések;

-         konzultációk a felmerült munkavédelmi problémákkal kapcsolatban.

 

A munkavédelmi bizottságnak az illetékes munkavédelmi hatóságokkal nincs kapcsolata. Konzultációt nem folytattak, hatósági ellenőrzések alkalmával nem biztosították részükre esetleges észrevételeik közlését.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseiket kéthavonta tartják. A bizottsági ülések alkalmával leggyakrabban az egyéni védőeszközök juttatásával, és azok használatával összefüggő problémákat tárgyalták.

Kialakult gyakorlat, hogy a hat területre osztott vállalatot rendszeresen ellenőrzik. Egy-egy terület ellenőrzését a bizottság együttesen végzi. Mindegyik terület ellenőrzésén jelen van a munkavédelmi bizottság vezetője és a területileg illetékes munkavédelmi képviselő. Részt vesz az ellenőrzésen az adott terület üzemvezetője, művezetője.

 

A MEBIR-en belül a MEB megbízottal rendszeres kapcsolatot tart a bizottság. A MEBIR tanúsításon a képviselők jelen vannak.

A munkavédelmi menedzser által félévenként tartott szemléken az adott terület munkavédelmi képviselője részt vesz.

A bizottság munkájához szükséges feltételek biztosítva vannak.

 

A munkavédelmi képviselők a kéthavonkénti rendszeres ellenőrzéseken túlmenően folyamatosan ellenőrzik a hatáskörükbe tartozó területeket. A képviselők által kiemelten ellenőrzött kérdések:

-         a munkabiztonsági berendezések megléte és működőképes állapota;

-         az egyéni védőeszközök megfelelősége és használatuk;

-         a szociális létesítmények, étkező, fürdők, WC-k állapota.

 

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltatói döntések előkészítésében való részvétele a bizottságnak a munkavédelmi menedzser közreműködésével biztosított.

A munkavédelmi bizottság a következő munkáltatói döntések előkészítésében, illetve azok véleményezésében vett részt:

-         új munkahely létesítése;

-         új technológia bevezetése;

-         a munkavédelmi oktatás színvonalának, tartalmának javítása.

 

A munkavédelmi bizottság külön napirendként nem kért tájékoztatást a munkáltatótól. Ezt azzal indokolják, hogy minden munkavédelmet érintő kérdésben rendszeres tájékoztatást kapnak külön kérés nélkül is.

 

A munkavédelmi bizottság az intézkedés kezdeményezésnek sajátos módját alakította ki. A kéthavonkénti bizottsági eljárások alapján a tapasztalataikról tájékoztatják a munkáltatót és a szakszervezetet.

Leírják a feltárt hiányosságokat, egyúttal kezdeményezik is az általuk szükségesnek tartott intézkedések megtételét. Ennek során a divízió igazgatót felkérik, hogy írásban értesítse a bizottságot a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésükről. A bizottság tapasztalata szerint általában két héten belül végrehajtják az általuk kezdeményezett intézkedéseket. Amennyiben az illetékes vezető akadályt közöl, a bizottság újra kezdeményezi az intézkedés megtételét. Azonnali intézkedés szükségessége esetén a munkáltató haladéktalanul megteszi az intézkedéseket.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkabaleset bekövetkezéséről a bizottság elnökét és a munkabaleset helyszíne szerint illetékes képviselőt.

Az illetékes képviselő minden esetben részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában, esetenként bekapcsolódik a vizsgálatba a munkavédelmi bizottság elnöke is.

A vizsgálatban való részvételkor a képviselők általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. (A bizottság elnöke szerint a munkavédelmi menedzser „munkavállaló centrikus”.) A leírt körülmények miatt a munkavédelmi képviselők nem tüntettek fel eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltatói szabályozással kapcsolatban. A képviselők részt vettek a szabályozás kidolgozásában, részegyetértést gyakoroltak. A munkavédelmi szabályzat egyes részeinek kidolgozása során felmerült viták megszüntetésére konzultációkat folytattak. A fennmaradt vitás kérdéseket a munkáltatóval bizottsági ülésen vitatták meg és ennek alapján adták egyetértésüket a szabályzat hatályba léptetéséhez.

A munkavédelmi szabályzatot évenként rendszeresen felülvizsgálják. Elvégzik a szükséges felülvizsgálatot és módosítást jogszabály, vagy a munkahelyi körülmények változása esetén. Ebben a felülvizsgálatban a munkavédelmi képviselők részt vesznek.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők munkájához biztosított feltételeket  együttműködési megállapodásban nem rögzítették. A képviselők mintegy 50 %-ának biztosított az Internet használatának lehetősége.

A képviselők előírt képzését és továbbképzését a munkáltató biztosította. A képzést arra feljogosított intézmény végezte, azt a munkáltató a saját hatáskörében végzett képzéssel kiegészítette.

A munkáltató – a szükséges feltételek megléte és igény esetén – biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket együttműködési megállapodásban nem rögzítették, ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató össz. vállalati szinten kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 16 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkos szavazással választották meg, póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:  2 fő vezérigazgató

                                            2 fő divízió-igazgató

                                            humánpolitikai igazgató

                                            jogász

                                            munkavédelmi menedzser

 

Kidolgozták a paritásos testület ügyrendjét, amely tartalmazza a működéséhez szükséges feltételeket és eljárási kérdéseket.

 

A paritásos testület eddig még nem ülésezett, a részvénytársaságnál folyamatban lévő átszervezések miatt. Évenkénti egy ülést terveznek, melyet a MEBIR audit előtt kívánnak megtartani.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét eredményesnek értékeli. Önértékelésüket az auditor megállapításai is alátámasztják.

A munkájuk feltételeivel elégedettek, de hiányolják a hatékonyabb kommunikációt, szükségesnek tartják, hogy minden képviselő számára biztosított legyen az Internet használatának lehetősége.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre.

 

Az Alapítvány rendezvényeivel elégedettek, különösen hasznosnak tartják a bemutatókat.

Az Alapítvány munkájának javítására vonatkozó javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

 

______ . _____