AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó zártkörű részvénytársaságnál.

 

 

A mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó és gépjárművekkel összefüggő szolgáltató zártkörű részvénytársaságnál 280 főt foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 8 fő képviselőt választottak. (Egyes területek megszűnése miatt jelenleg 5 fő munkavédelmi képviselő van.)

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával való együttműködésüket rendszeresnek és jónak értékelik. Az együttműködés hosszú időre tekint vissza, mivel a munkavédelmi képviselet már 1994. óta működik.

Az együttműködés fő területei a munkáltató döntéseinek kidolgozásában való részvétel, az együttesen végzett ellenőrzések.

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. A hatóság által végzett vizsgálatokban rendszeresen részt vesznek a képviselők.

 

A munkavédelmi bizottság ügyrendje szerint végzi munkáját. Kialakult gyakorlat, hogy évente a nyitóértekezleten határozzák meg az éves programot. Félévi és év végi záró bizottsági üléseken értékelik a feladatok végrehajtását. Ezen kívül rendkívüli esetekben is bizottsági ülést tartanak.

A bizottság a következő napirendeket tárgyalta:

-         a munkavédelmi bizottság ügyrendje;

-         a munkavédelmi szemlék tapasztalatai;

-         a munkavédelmi vezető beszámolója a részvénytársaság munkavédelmi helyzetéről;

-         a munkavédelmi szemlék alkalmával előírt intézkedések végrehajtása;

-         a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatának tervezete;

-         a következő időszak feladatai, a munkavédelmi szemlék szempontjai.

 

A munkavédelmi bizottság és a munkavédelmi képviselők rendszeresen végeznek ellenőrzéseket. A bizottság által végzett ellenőrzés a részvénytársaság egész területére kiterjed, abba bekapcsolódnak az egyes területek képviselői is. (Pld. állattenyésztés, növénytermesztés, stb.)

A munkavédelmi ellenőrzések elsősorban a munkabiztonsági feltételek meglétére irányulnak. Ezzel együtt ellenőrzik a tűzvédelmi, üzem-egészségügyi előírások teljesülését is. Rendszeresen ellenőrzik a szociális létesítmények állapotát is.

A bizottság hangsúlyozza, hogy ellenőrzéseik segítő szándékúak, melyeket tapasztalatcserére is felhasználnak. A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak. A képviselők többnyire vezető beosztásúak, akik műszaki beállítottságúak. Megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek (pld. gépészet, közlekedés, stb.).

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében.

A részvétel kiterjed új munkahely létesítésével, új munkaszervezés, új technológia bevezetésével összefüggő döntésekre. A bizottság véleményét és észrevételeit jegyzőkönyvben rögzítették.

Tárgyalták a törvény szerint a szakember előírt foglalkoztatását. Erre azért volt szükség, mert a részvénytársaság szervezeti keretében működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat megszűnt, ezt a feladatot külső szolgáltató látja el. (A bizottság megállapítása szerint a külső szolgáltató a korábbinál sokkal kevesebbet, csak „töredékét” van jelen.)

A munkavédelmi bizottság véleményezte a munkavédelmi oktatás fejlesztésére vonatkozó munkáltatói döntést.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen él tájékozódási jogával, a munkáltatóval kialakított együttműködés alapján.

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kezdeményezett intézkedést. Az intézkedéseket jegyzőkönyvi formában tették meg. Ilyen eljárásra elsősorban akkor került sor, amikor a munkáltató egyes előírásokat rosszul értelmezett. (Pld. munkaruha, védőruha juttatás, tisztítószerek juttatása.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, ha a részvénytársaság területén munkabaleset következik be. A munkavédelmi képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásában.

A kivizsgálás során a képviselők általában egyetértettek a munkáltatóval. Előfordultak viták is a balesetet előidéző okok megítélésében. A nézetkülönbségeket egyeztetéssel megszüntették, ennek alapján a munkavédelmi képviselők külön véleményt nem tüntettek fel a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban. A szabályzat kidolgozásában részt vettek, egyetértésüket bizottsági ülésen adták meg.

A munkavédelmi szabályzatot a munkáltatóval együttműködve, rendszeresen felülvizsgálják. Ennek alapján a szabályzat jelenleg átalakítás alatt van, melyben a munkavédelmi bizottság részt vesz.

 

A részvénytársaságnak nincs munkavédelmi programja.

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

A képviselők előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást az együttműködési megállapodás rögzíti, ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírt módon választották meg, egy póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Vezérigazgató

                                            A részvénytársaság munkavédelmi vezetője

                                            A vezérigazgató műszaki helyettese.

 

A paritásos testület megtartotta alakuló ülését, ez alkalommal tárgyalt a törvényes működését biztosító ügyrend tervezetéről. Az ügyrend kidolgozás alatt van.

A munkavédelmi bizottság elnöke kérte az Alapítvány segítségét a megfelelő ügyrend kidolgozásához.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét jónak és eredményesnek értékeli. Ezt a megállapítást alátámasztja, hogy csökkent a munkabalesetek száma, az átalakulások ellenére megmaradt a szemlék korábbi években kialakult rendje, a munkavédelem irányításának színvonala nem csökkent.

 

A munkavédelmi bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét, lehetőségük van a rendezvényeken való részvételre. Az Alapítvány rendezvényeivel elégedettek, hasznosnak tartják és köszönettel veszik az ott kapott kiadványokat.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

_____ . _____