AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők és a munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája egy fémipari kft-nél.

 

 

A fémipari tevékenységet folytató kft-nél 160 főt foglalkoztatnak.

A megtartott választáson a munkavállalók 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával az együttműködést „közepesnek” értékelik.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozott ügyrendje. Üléseit alkalmanként tartják.

A bizottság munkája nem tervszerű, nem határoznak meg napirendeket a munkavédelmi helyzet figyelembe vételével.

A 2005-2006. évben a bizottság nem ülésezett.

A bizottság munkájához a szükséges feltételek részben biztosítottak.

 

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi bizottság rendszeres munkájához szükséges, hogy ügyrenddel rendelkezzen. Annak elkészítését szükségesnek tartjuk. Segítségül megküldjük az ügyrend elkészítését segítő anyagot. Javasoljuk, hogy meghatározott rendszerességgel – lehetőleg legalább 3 havonként – ülésezzen a bizottság, előre meghatározott napirendeket tárgyaljon. Például: munkavédelmi helyzet alakulása, megtörtént balesetek tanulságai, védőeszköz ellátás és használat, stb.

 

A munkavédelmi képviselők évi egy alkalommal tartanak ellenőrzést. Az ellenőrzések alkalmával felülvizsgálták a védőberendezések meglétét, az anyagmozgatás feltételeit, a védőfelszerelések állapotát, zajvédelmi intézkedéseket.

A képviselők által végzett ellenőrzések feltételei biztosítottak.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy lehetőleg gyakrabban végezzenek ellenőrzéseket.

 

A bizottság véleménye szerint a munkáltató nem teszi lehetővé, hogy a munkavédelmi bizottság a törvényben meghatározott esetekben minden alkalommal részt vehessen a munkavédelmi helyzetet befolyásoló döntések előkészítésében.

A bizottság az éves baleseti és tűzvédelmi oktatással kapcsolatban vett részt a döntés kidolgozásában.

A bizottság több alkalommal élt tájékozódási jogával. Minden bejárást követően tájékoztatást kért a megállapított hibák megszüntetéséről.

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság ez ideig nem élt az intézkedés kezdeményezés lehetőségével. Az intézkedés kezdeményezés módját a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás nem tartalmazza.

                Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság számára a törvény biztosítja, hogy az általuk feltárt munkavédelmi hiányosságok megszüntetését kezdeményezzék az arra illetékes munkáltatónál, illetve megbízottjánál. Fontos, hogy ezzel a joggal éljenek a képviselők.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről.

A munkavédelmi képviselők minden esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásában.  A kivizsgálás során általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival.

A munkabaleset kivizsgálásában való részvétel alapján a képviselők a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvben nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató által kidolgozott belső szabályozással kapcsolatban.

            Az Alapítvány észrevétele: A munkáltató jogosult és egyes esetekben köteles írásban meghatározni a törvényben, egyéb jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének módját. A munkáltatói szabályozással kapcsolatban a munkavédelmi bizottságot egyetértési jog illeti meg. Fontos, hogy a bizottságok éljenek ezzel a jogukkal.

 

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás nem tartalmazza.

A munkavédelmi képviselők számára nem biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

            Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltató köteles biztosítani a munkavédelmi képviselők munkájához szükséges feltételeket. Ezek minimális mértékét a törvény tartalmazza. Célszerű, ha az együttműködési megállapodásban rögzítik a feltételeket és azok igénybevételének módját. Elvárható, hogy a képviselők számára biztosított legyen az Internet használatának lehetősége, mivel annak egyre nagyobb a jelentősége az informálódásban és a kapcsolattartásban.

 

A munkavédelmi képviselők törvény szerinti, megválasztásukat követő legalább 16 órás képzése nem történt meg.

Az évenkénti legalább 8 órás továbbképzést a munkáltató biztosította.

A munkavédelmi képviselők továbbképzését arra feljogosított intézmény végezte.

A munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén – biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

            Az Alapítvány észrevétele: A munkáltató köteles biztosítani a munkavédelmi képviselők legalább 16 órás alapképzését a megválasztásukat követő egy éven belül.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás nem tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

Az Alapítvány észrevétele: Célszerű, ha az együttműködési megállapodás tartalmazza a képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket.

 

A kft-nél nem jött létre a paritásos munkavédelmi testület.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, legalább 50 főt foglalkoztató gazdálkodó szervezetnél, ahol munkavédelmi képviselőket választottak, létre kell hozni a paritásos munkavédelmi testületet. Ennek kezdeményezése, a feltételek biztosítása a munkáltató feladata. Javasoljuk, hogy a bizottság hívja fel erre a munkáltató figyelmét.

 

A bizottság munkája eredményét értékelve megállapította, hogy nehéz és lassú fejlődési folyamat van a munkavédelem terén. Ennek egyik okát abban látják, hogy gyakori változás volt a gazdálkodó szervezet felső vezetésében.

Munkafeltételeikkel elégedettek.

 

Az Alapítvány rendezvényein való részvételre lehetőségük van, azzal elégedettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz eljuttatandó javaslatot nem tettek.

 

 

_____ . _____