AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy Távközlési Szolgáltató Részvénytársaságnál.

 

 

A távközlési szolgáltató részvénytársaságnál foglalkoztatottak száma 800 fő.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 4 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság a munkáltatóval, illetve annak képviselőjével való együttműködésüket jónak értékelik.

 

A bizottság és a munkáltató együttműködött a védőeszközök kiválasztásában, rendszeresen felülvizsgálják a kockázatértékelés alapján meghatározott intézkedések végrehajtását. Rendszeres az együttműködésük a munkabaleseteket előidéző okok kivizsgálásában és a szükséges intézkedések kidolgozásában.

 

A munkavédelmi bizottságnak kapcsolata van a munkavédelmi hatósággal, a hatósági ellenőrzésben a területileg illetékes munkavédelmi képviselő részt vett.

 

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Megalakulásuk óta 2 év telt el, ez alatt három olyan bizottsági ülést tartottak, melyen a munkavédelmi képviselők személyesen vettek részt. Mivel a részvénytársaság országos hatáskörrel dolgozik, az egyes képviselők területileg nagy távolságban végzik munkájukat. Ezért azt a módszert alakították ki, hogy nagy gyakorisággal „telefonkonferencia” módszerrel tartják meg a bizottság ülését.

 

A munkavédelmi képviselők szükség szerinti gyakorisággal végzik az ellenőrzéseket. Az ellenőrzések leggyakrabban a munkahelyek fűtésének, szellőzésének, klímaállapotának ellenőrzésére irányulnak. Gyakran ellenőrzik a képernyős munkahelyeket.

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítva vannak.

 

A munkavédelmi bizottság részt vett egyes, a munkavédelemre vonatkozó munkáltatói döntések előkészítésében. A munkavédelmi szakemberek – külső vállalkozók – foglalkoztatására a bizottság tett ajánlást. Véleményezte a bizottság a munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntést.

 

A bizottság egy alkalommal kért a munkáltatótól tájékoztatást. A munkáltató tájékoztatása és a bizottság véleménye alapján döntöttek a védőeszköz juttatásról és használatról.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta intézkedés kezdeményezési jogát. Intézkedés kezdeményezésük az ügyfélszolgálati munkahelyek munkakörülményeinek javítására, a bizottság által feltárt balesetveszélyes körülmények megszüntetésére irányult.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot a munkabalesetek bekövetkezéséről. A képviselők minden olyan esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásában, amelyek a társaság technológiai tevékenységével összefüggésben következnek be. A balesetek jelentős része azonban közúti balesetnek minősül, ezek kivizsgálásában a képviselők nem vesznek részt, az illetékes közúti hatóság álláspontját fogadják el.

A társaság technológiai tevékenységével összefüggő munkabalesetek kivizsgálása alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Esetenként előfordult vélemény eltérés a munkáltató megbízottja és a munkavédelmi képviselő között. Ezeket a kérdéseket tisztázták, a munkavédelmi képviselők eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

 

Sajátos helyzet alakult ki a munkáltató munkavédelmi szabályozásával kapcsolatban. A munkavédelmi képviselő választás és a bizottság megalakulása előtti időben készült vállalati munkavédelmi szabályzatot a bizottság felülvizsgálta. Megállapította, hogy a szabályzat elavult. Javasolta annak hatályon kívül helyezését, amely a bizottság javaslata szerint megtörtént.

Jelenleg készül a részvénytársaság új munkavédelmi szabályzata, a munkáltató a bizottság kérése alapján lehetőséget biztosított arra, hogy a képviselők az új szabályzat kidolgozásában részt vehessenek. A bizottság azt tervezi, hogy az új szabályzat elkészültekor bizottsági ülésen gyakorolja egyetértési jogát.

 

A részvénytársaságnak nincs munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. Minden képviselőnek lehetősége van az Internet használatára.  

A képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató a szükséges feltételek megléte és igény esetén biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi bizottság kezdeményezte a munkavédelmi paritásos testület létrehozását.

A testület megalakult, tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkosan választották, 1 póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Vezérigazgató helyettes

                                            HR osztályvezető

A munkáltatói oldalon tanácskozási joggal részt vesz esetenként a jogi igazgató, munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szakember.

 

A paritásos testület ügyrendjét az alakuló ülésről felvett jegyzőkönyvben rögzítették. Ez tartalmazza a működéshez szükséges feltételeket:

-         az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét;

-         rendes- és póttagok számát;

-         az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület érdemben működik, megalakulása óta három alkalommal ülésezett. Az ülések alkalmával a következő napirendeket tárgyalták:

-         a részvénytársaság munkavédelmi helyzete és tevékenysége;

-         a bekövetkezett munkabalesetek tanulságai, a feltárt okok alapján megtett intézkedések;

-         az egyéni védőeszköz ellátás és használat kérdései;

-         a munkavédelmi szakértő beszámolóját tevékenységéről.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét eredményesnek minősíti. Megállapításuk szerint munkájukkal hozzájárultak a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javulásához.

Munkafeltételeikkel elégedettek, képviselői munkájukhoz használhatják a vállalati infrastruktúrát (gépkocsi, mobiltelefon, Internet). Költségkeretet biztosítottak a bizottság számára, a szükséges irodai szerek, szakirodalom, folyóiratok beszerzésére, konferenciákon való részvételi költség fedezésére.

 

A munkavédelmi képviselők ismerik az Alapítvány tevékenységét, lehetőségük van a rendezvényein való részvételre. Az Alapítvány rendezvényeivel elégedettek, munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatot nem tettek.

 

_____ . ____