AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a  paritásos munkavédelmi testület munkája

egy szénhidrogén kutatással foglalkozó Kft-nél.

 

 

 

A szeizmikus szénhidrogén kutatással foglalkozó Kft-nél alkalmazott munkavállalók száma 500—750 fő között változik.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval, illetve megbízottjával való együttműködést a bizottság „rendszeres”-nek értékeli.

A munkavédelmi bizottságnak az illetékes munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseit negyedévente tartja.

A bizottság az elmúlt években többek között a következő napirendeket tárgyalta:

-         éjszakai munkavégzés terepen;

-         a megfelelő téli, nyári egyéni védőeszközök minősége;

-         a külföldi munkavégzések tapasztalatai.

 

A munkáltató a bizottság működéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a Kft. munkaterületein. Állandó kapcsolatban vannak a csoportok (6) EBK képviselőivel. A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság a következő munkáltatói döntések kidolgozásában vett részt:

-         munkavédelmi oktatás;

-         munka- és tűzvédelmi szabályzat véleményezése, kiegészítése.

 

A munkavédelmi bizottság egy alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódás a téli munkavégzés feltételeire irányult.

 

A bizottság élt intézkedés kezdeményezési jogával. Kezdeményezéseik a következő problémák megszüntetésére irányultak:

-         téli lábbeli minőségének a javítása;

-         melegedő helység biztosítása;

-         izületi bántalmakban szenvedők vizsgálata.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, ha a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következik be. A tájékoztatás ellenére a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában a képviselők csak esetenként vesznek részt.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság a munkáltatóval együttműködve vizsgálja felül a képviselő munkabalesetek kivizsgálásában való részvételének lehetőségét. Figyelembe véve a Kft. sajátos körülményeit, igyekezzenek biztosítani azt, hogy a munkavédelmi képviselők minden munkabaleset kivizsgálásában részt vegyenek.

A képviselők részvétele alkalmával előfordultak viták a munkáltató és a kivizsgálásban résztvevő képviselő között. A viták ellenére a munkavédelmi képviselő a munkabaleseti jegyzőkönyvön eltérő véleményt nem tüntetett fel, mivel „a vállalatvezetés konstruktív volt”.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal, egyéb munkavédelmet érintő szabályozással kapcsolatban.

A bizottság tagjai részt vettek a szabályozás kidolgozásában, egyes kérdéskörökben rész egyetértést gyakoroltak. A végső egyetértést bizottsági ülésen adták meg. Az egyetértési jog gyakorlása során viták nem merültek fel.

A munkavédelmi bizottság részt vesz a munkáltatói szabályozás évi rendszeres jogszabály, vagy egyéb körülmény változása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában.

 

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára biztosított az Internet használata.

 

A munkavédelmi képviselők választást követő 16 órás képzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató nem biztosítja a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették.

Munkajogi védettséggel összefüggő eljárás tekintetében a munkavédelmi bizottság elnöke a következő nyilatkozatot tette: „Írásbeli igazgatói figyelmeztetés, miszerint a MVB elnöke nem járt kellőképpen utána az általa felvetett munkavédelmi probléma után. Megjegyzem általában a csoportjaink több száz kilométerre dolgoznak egymástól. De egyéb szankció nem sújtott.”

Az Alapítvány észrevétele: A törvényesen megválasztott munkavédelmi képviselő sajátos, kettős jogállású. Mint munkavállaló a munkaadótól függő, vonatkozik rá mind az a kötelezettség, ami a munkavállalókra. Másrészt függő (munkavállalók által visszahívható) pozíciót betöltő. Ugyanakkor mellérendelt (független) kapcsolatban áll a munkavédelmi felelősséget viselő munkaadóval (munkavédelmi szakemberével).  Tehát a munkáltató a munkavédelmi képviselőt csak munkavállalói minőségében figyelmeztetheti.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 1-1 fő.

A munkavállalói oldal tagjának megválasztása törvényesen, titkos szavazással történt. Póttagot nem választottak.

A munkáltatói oldalt a Munka- és Tűzvédelmi osztályvezető képviseli.

Az Alapítvány észrevétele: A paritásos munkavédelmi  testület munkáltatói oldalának összetételével kapcsolatban a következőképpen rendelkezik: „A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt. 188. §), továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a testület munkájában.”

Mt. 188. § (1) „E törvény alkalmazásában vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint helyettese”…

A munkavédelemről szóló törvény idézett előírása szerint a munkáltatói oldal tagjainak száma legalább 2 fő.

Javasoljuk ennek megfelelően a paritásos testület tagjainak számát min. 2-2 főben megállapítani. Javasoljuk továbbá a munkavállalói oldalon póttag megválasztását is.

 

A paritásos testületnek nincs ügyrendje, eddig nem ülésezett. Az osztályvezető állandó kapcsolatban van a MVB elnökével és elnökhelyettesével. Évvégenként vendége az MVB utolsó ülésének. A MVB megállapítása szerint az osztályvezető mindenben segítőkész és maga keresi az állandó kontaktust az MVB-vel.

 

A bizottság úgy értékeli, hogy a Kft-nél a vezetés részéről komolyan veszik a munkavédelmi bizottságot. Véleményük szerint komoly szerepet játszanak a Kft. munkavédelmi helyzetének javulásában. A munkavédelmi képviselők a munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság elnökének lehetősége lenne az Alapítvány rendezvényein való részvételre, ha kapnának meghívókat. Amelyik rendezvényen részt vettek, azzal kapcsolatban megállapításuk : „az első osztályú volt”.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek, mivel egyelőre nem eléggé tájékozottak. Erre a kérdésre csak később tudnak reagálni.

Az Alapítvány észrevétele: Köszönjük a véleményt, a Kft. Mv. Bizottságát a jövőben minden alapítványi rendezvényről tájékoztatni fogjuk.

 

Az OÉT Országos Munkavédelmi Bizottság számára a következő észrevételt, illetve javaslatot fogalmazták meg (a Visontán 2007. október 30-án megtartott fórum alapján Paritásos Testületek vezetőinek tanácskozása): „Számomra meglepő volt az a válasz, amit a visontai fórumon kaptam, miszerint a MVB tagjai közül senkinek, még az elnöknek sem kell szakmailag, legalább középfokon képzettnek lenni. Továbbra sem tudom, hogy a MVB hogy tudna mondjuk egy paritásos bizottságban érdekeket képviselni, érveket ütköztetni, megfelelő szakmai háttér hiányában. A javaslatom tehát a következő: Olyan munkahelyeken, ahol működik MVB és szándék lenne önképzésre, legalább egy fő elmehessen minimum középfokú végzettséget adó munkavédelmi képzésre.”

Az Alapítvány észrevétele: Minden alkalommal, amikor munkavédelmi képviselőkkel tanácskozunk, illetve oktatásukon részt veszünk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban igyekezzenek elérni, hogy a munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését. Tapasztalataink szerint ez egyre gyakrabban meg is valósul. A képviselő továbbképzésére fordított összeg – mely az adott vállalat költségeihez képest elenyésző – többszörösen megtérül a képviselői munka színvonalának javulásában.