AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők és a munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája egy elektronikai alkatrészeket gyártó kft-nél.

 

 

Az elektronikai alkatrészeket gyártó kft 1800 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselőválasztás alkalmával 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

Az Alapítvány észrevétele: Felhívtuk a bizottság elnökének figyelmét az együttműködési megállapodás fontosságára. A bizottság elnökének kérésére az Alapítvány segítséget nyújt az együttműködési megállapodás tervezetének elkészítéséhez.

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területek munkavezetőjével „esetenkénti” kapcsolatot tartanak.

A munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozott ügyrendje.

Az Alapítvány, hasonlóan az együttműködési megállapodáshoz, segítséget nyújt az ügyrend kidolgozásához.

A munkavédelmi bizottság átlagosan kéthavonta ülésezik. Az elmúlt időszakban többek között a következő napirendeket tárgyalta:

-         bekövetkezett munkabalesetek tapasztalatai, megtett intézkedések a hasonló balesetek megelőzésére;

-         a gépek áttelepítése, azzal kapcsolatos munkavédelmi feladatok

-         javaslatot tettek az ergonómiai szempontokat is figyelembe véve, új munkaszékek vásárlására;

-         a munkahelyek légállapota, klímatizálás helyzete.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen folyamatosan ellenőrzik a munkavédelmi előírások végrehajtását. Az ellenőrzés legfontosabb szempontjai a gépek, berendezések biztonsági állapota, a munkavédelmi előírások végrehajtása.

A munkavédelmi képviselők a munkáltató, illetve képviselője által szervezett szemléken nem vesznek részt.

A képviselők megállapítása szerint az általuk végzett ellenőrzések feltételei részben biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatói döntések előkészítésében csak részben vett részt. Az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedések, új technológia bevezetésével kapcsolatban nem biztosították számukra a véleménynyilvánítás lehetőségét.

A munkavédelmi oktatásra vonatkozóan a bizottság véleményezte a munkáltatói döntés tervezetét.

 

A munkavédelmi bizottság viszonylag gyakran – évente mintegy 8 alkalommal – kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékoztatások a munkavédelmi helyzetre, munkakörülmények alakulására irányultak.

 

A bizottság kezdeményezett intézkedést a munkavédelmi helyzet javítására. Ezek a kezdeményezések elsősorban a munkakörülmények javítására, az ergonómiai szempontok hatékonyabb figyelembevételére irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A bizottság elnöke minden baleset kivizsgálásában részt vett, esetenként bekapcsolódott a vizsgálatba a baleset helyszíne szerint illetékes képviselő is.

A kivizsgálások alkalmával a bizottság elnöke általában egyetértett a munkáltató képviselőjének megállapításaival. Előfordult, hogy ellentétes véleményen voltak a balesetet előidéző okot illetően, ezekben az esetekben a munkáltató a bizottság elnökének véleményét figyelembe vette, illetve elfogadta. Előfordult olyan eset is, amikor a munkáltató képviselője, illetve a munkavédelmi bizottság elnöke nem értett egyet a jegyzőkönyvben foglaltakkal, ilyen esetben a bizottság elnöke a munkáltatóétól eltérő véleményét feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi szabályzat egyes részfejezeteinek kidolgozásába bekapcsolódott. Ennek során előfordultak viták, melyeket közös megegyezéssel megszüntettek. Ezt figyelembe véve a bizottság a szabályzat egyes fejezetével kapcsolatban rész-egyetértést gyakorolt, a teljes szabályzatra vonatkozóan a bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát.

A munkavédelmi szabályzat időnként szükségessé váló felülvizsgálatában, módosításában a bizottság nem vesz részt.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja, melyet a vállalat – a munkavédelmi bizottság véleményének meghallgatása nélkül – az auditra készített.

 

Együttműködési megállapodás hiányában a munkavédelmi képviselők számára biztosított működési feltételeket nem rögzítették.

A képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését nem biztosítja.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket nem rögzítették írásban. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a munkavédelmi paritásos testület létrehozását. Ilyen kezdeményezés a bizottság részéről sem történt. A paritásos testületet nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele: A törvény előírása szerint – a szükséges feltételek megléte esetén – a munkáltató kezdeményezi a paritásos testület létrehozását. Egyúttal köteles biztosítani a paritásos testület létrehozásával és működésével kapcsolatos feltételeket.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenysége alapján szerény mértékű javulás tapasztalható a vállalat munkavédelmi helyzetében. Tervei között szerepel a munkáltatóval való együttműködés javítása, a bizottság munkájának tervszerűbbé tétele.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik. Az alapítványi rendezvényeken való részvételre eddig nem volt lehetőségük. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatuk nincs.

 

_____ . _____