AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája

egy fémfeldolgozási termékek gyártásával foglalkozó Kft-nél.

 

 

A fémfeldolgozási termékek gyártásával foglalkozó kft. 314 főt foglalkoztat.

A munkavállalók a képviselőválasztás alkalmával 3 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket rendszeresnek értékelik. Az együttműködés az új munkahelyek létesítésével összefüggő munkáltatói részvételben és a munkáltatóval együttműködve végzett ellenőrzésekben valósul meg. A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. A hatósági ellenőrzés során lehetőségük van az észrevételeik közlésére, a hatóságtól intézkedést nem kértek.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatóval való jó együttműködés mellett is indokolt a munkáltatóval együttműködési megállapodást kötni. Ebben rögzíteni kell a jogok gyakorlásának, kötelezettségek teljesítésének, a képviselők és a bizottság számára nyújtott feltételeket. Javasoljuk az együttműködési megállapodás megkötését és ehhez Alapítványunk segítséget nyújt.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozott ügyrendje. Üléseit évente tartják, ez alkalommal a munkavédelem aktuális kérdéseit tárgyalják meg. A munkáltató a munkavédelmi bizottság munkájához a szükséges feltételeket biztosítja.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk a bizottság működéséhez szükséges ügyrend kidolgozását és ehhez segítséget nyújtunk.

 

A munkavédelmi képviselők „napi szinten”, alkalomszerűen végeznek ellenőrzéseket. A képviselők által végzett ellenőrzések során a gépek, berendezések biztonsági állapotát ellenőrzik, részt vesznek a munkabalesetek kivizsgálásában. A képviselők által végzett ellenőrzésekhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi bizottság számára lehetőség nyílt arra, hogy a munkavédelmi kérdésekkel összefüggő munkáltatói döntések előzetes véleményezésében részt vehessenek. Ez a részvétel az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedésekkel és az új technológiák bevezetésével összefüggésben valósult meg. Foglalkozott a bizottság a munkavédelmi oktatással összefüggő munkáltatói döntéssel is.

A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szakemberek foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói döntést a bizottság nem véleményezte.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság a munkavédelemről szóló törvényben foglalt munkavédelmi – munkabiztonsági és üzem-egészségügyi – szaktevékenység ellátásával kapcsolatos munkáltatói döntésekben való részvétel lehetőségét is használja ki.

 

A munkavédelmi bizottság átlagosan évente kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódás a munkavédelem általános kérdéseire irányult.

A munkavédelmi bizottság bizottsági szinten kezdeményezett intézkedést a munkáltatónál. A kezdeményezések szóbeli formában történtek és a munkaruha, valamint a védőfelszerelés juttatással kapcsolatos problémák megszüntetését kezdeményezték.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt (bizottságot) a munkabaleset bekövetkezéséről. Ennek ellenére a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában a képviselők csak esetenként vettek részt. A részvételük során általában egyetértettek a munkáltatóval, vita csak esetenként fordult elő a balesetet előidéző ok és a szükséges intézkedés tekintetében. A munkabaleset kivizsgálásáról felvett munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi képviselők – a munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján – minden esetben éljenek a törvényes lehetőséggel és vegyenek részt a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában. Fordítsanak különös gondot a munkabalesetet előidéző műszaki, szervezési, személyi okainak feltárására és az előidéző okok megszüntetésére alkalmas intézkedések meghatározására.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal, valamint egyéb munkáltatói szabályozással kapcsolatban. Munkavédelemre vonatkozó szabályok kidolgozásában a képviselők részt vettek, egyetértési jogukat bizottsági ülésen gyakorolták. Az egyetértési jog gyakorlása alkalmával felmerültek viták a munkáltatóval. A vitatott kérdésekben megegyeztek. A bizottság részt vesz a munkáltatói szabályozás évenkénti rendszeres – jogszabály, vagy egyéb körülmény változása miatt szükségessé váló – felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételek – az együttműködési megállapodás hiányában is – biztosítottak. A munkáltató lehetővé teszi a képviselők számára az internethez való hozzáférés lehetőségét.

A képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A munkáltató a szükséges feltételek megléte és igény esetén biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérései – együttműködési megállapodás hiányában – nincs rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A testületet nem hozták létre.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, ahol a munkavállalók létszáma az 50 főt meghaladja és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató feladata kezdeményezni a paritásos testület létrehozását.

Javasoljuk, hogy a munkáltató kötelezettségének fennállása mellett a munkavédelmi bizottság kezdeményezze a paritásos testület megalakítását. Az Alapítvány igény szerint segítséget nyújt a paritásos testület megalakításához, a törvényes tevékenységét segítő ügyrendjének kidolgozásához.

 

A munkavédelmi bizottság a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzetének javításában való közreműködését eredményesnek értékeli. A képviselő és bizottsági munkájukhoz nyújtott munkafelvételekkel elégedettek.

A képviselők számára biztosított az Alapítvány rendezvényein való részvétel lehetősége, azokkal elégedettek.

A bizottság az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tett.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz eljuttatandó javaslatot nem tettek.