AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testületek munkája egy építőanyag-ipari Kft-nél.

 

 

Az építőanyagot (portland cement és klinker) gyártó kft. 214 fő munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 6 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság a munkáltatóval, ill. annak megbízottjával kapcsolatukat jónak értékeli.

A munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmi hatósággal eddig még nem alakult ki a kapcsolata. Ennek okát abban látják, hogy az elmúlt három évben a Kft. területén a munkavédelmi hatóság nem tartott ellenőrzést. Véleményük szerint egy megtartott hatósági ellenőrzés lehetőséget adott volna a kapcsolatfelvételre.

 

A munkavédelmi bizottság a kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseit kéthavonta tartja. Az elmúlt években a bizottság többek között a következő napirendeket tárgyalta:

-         a munkavédelmi szabályzat tervezete;

-         az egyéni védőeszköz juttatás helyzete;

-         a Kft. területén bekövetkezett balesetek;

-         a munkavédelmi továbbképzéseken elhangzottak megbeszélése;

-         a munkavédelmi bizottság közreműködésével végzett szemlék, ill. a munkavédelmi képviselők napi munkavégzése során tapasztalt észrevételek;

-         a paritásos testület létrehozásával kapcsolatos feladatok;

-         egyéb aktuális témák, pld. a beruházások.

 

A munkáltató a bizottság működéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság a törvény által biztosított ellenőrzéseket a következők szerint végzi:

-         A bizottság által kidolgozott ütemterv szerint minden üzemet évente egyszer ellenőriznek. (Ez 9 szemlét jelent.)

-         A kockázatértékelés, valamint az annak alapján készített intézkedési terv végrehajtásának felülvizsgálatában részt vesznek.

-         A munkavédelmi képviselők minden – a munkáltató által végzett – szemlén, bejáráson részt vesznek.

 

A képviselők az ellenőrző tevékenységük végzése során a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, tűzvédelmi előírások teljesülését ellenőrzik.

A munkáltató a képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkáltató „részben” teszi lehetővé a képviselők részvételét a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében. Ez a részvétel az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedések bevezetésével, új technológia bevezetésével valósult meg.

A munkavédelmi törvényben leírt egyéb kérdésekkel – szakemberek előírt foglalkoztatása, munkavédelmi oktatás – összefüggő munkáltatói döntésekbe a képviselőket nem vonta be.

A munkavédelmi bizottság élt a tájékozódási jogával.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság vélemény nyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogát bizottsági szinten gyakorolta. Ennek kialakult módszere, hogy a munkavédelmi bizottság ülésének jegyzőkönyvét – melyben a szükséges intézkedéseket megfogalmazták – továbbították a munkáltató, illetve az intézkedésre jogosult felé. Előfordult, hogy telefonon hívták fel a munkáltató figyelmét a tapasztalt munkavédelmi hiányosság megszüntetésére.

A munkavédelmi bizottság kezdeményezte a munkavédelmi szakvélemény beszerzését az egyéni védőeszköz juttatás témájában, kezdeményezte az egyéni védőeszköz raktárkészletének pótlását.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot a Kft. területén bekövetkezett munkabalesetről. A bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában a munkavédelmi képviselők minden esetben részt vettek.

A képviselő a munkabaleset kivizsgálása alkalmával általában egyetértett a munkáltató, illetve annak képviselőjének a véleményével. A munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselő a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltatói szabályozással kapcsolatban. A munkáltató által kidolgozott szabályozással való egyetértést bizottsági ülésen adták meg. Az egyetértési jog gyakorlása során a bizottság, illetve a munkáltató között vita nem merült fel.

A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi szabályzat évi rendszeres, ill. jogszabály, vagy egyéb körülmény változása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában részt vesz.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára biztosított az Internet használata.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzését és továbbképzését arra feljogosított intézmény közreműködésével végrehajtották. Ezen túlmenően a képviselők számára biztosítanak évente egy alkalommal egyéb képzésen való részvételi lehetőséget.

A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Munkajogi védettséggel összefüggő eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

A munkavédelmi paritásos testület létrejött, tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtaknak megfelelően, titkos szavazással választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkaadói oldal tagjai: Gyárigazgató, Főmérnök, Munkavédelmi vezető.

                             Póttagok: Üzemfenntartási osztályvezető, Főtechnológus.

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. Kidolgozták a testület működését biztosító ügyrendet. Az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, rendes- és póttagok számát, az elnöklési és a működési rendet.

A paritásos testület egy alkalommal ülésezett. Ez alkalommal ügyrendi kérdéseket tárgyaltak.

A munkavédelmi törvényben felsorolt témákat a testület eddig még nem tárgyalta, egyéb kérdéseket sem tűzött napirendre.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét és eredményeit a Kft. munkavédelmi helyzetének javításában „jó”-nak értékeli. Munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik. Lehetőségük van rendezvényein való részvételre és azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére továbbítandó javaslata a bizottságnak nem volt.