A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy autóalkatrész gyártással foglalkozó Kft-nél.

 

 

 

Az autóalkatrészt gyártó kft-nél foglalkoztatott munkavállalók száma 4800 fő.

A képviselőválasztások alkalmával 13 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval való együttműködést a következőképpen értékeli:

„A MV-i bizottság munkáját elismerik, támogatják, de a döntési folyamatokba nem veszünk részt, legfeljebb az általunk beadott javaslatokat megvizsgáljuk, esetenként figyelembe veszik.”

 

A munkavédelmi bizottság kapcsolatot tart a munkavédelmi hatósággal. A bizottság elmondása szerint: „az SHE osztállyal karöltve kértünk különböző méréseket (hőmérséklet, légállapotok). A mérési eredményeket minden esetben a rendelkezésünkre bocsátották, viszont a hatósági ellenőrzések során nem keresték meg a MV-i képviselőket.”

 

A munkavédelmi bizottságnak kidolgozott ügyrendje van. Az ügyrendben foglaltaknak megfelelően a bizottság minden hónapban ülésezik, a hónap első szerdáján. Az elmúlt időszakban a bizottság többek között a következő napirendeket tárgyalta:

-         A munkahelyek légállapota, hőmérsékleti viszonyok,

-         A gépek telepítésével kapcsolatban felmerült problémák;

-         A foglalkozás-egészségügyi szolgálat működése;

-         Külső vállalkozók munkavédelmi problémái, stb.

 

A bizottság működéséhez a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

A munkavédelmi képviselők havonként meghatározzák az általuk végzendő ellenőrzések ütemtervét. Az ütemtervet annak figyelembe vételével készítik el, hogy a törvény és az együttműködési megállapodás szerint biztosított munkaidő kedvezményt (a munkaidő alap 10 %-a) az ellenőrzésekre fordítsák. Ezzel eléri, hogy hetente több alkalommal is végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések témáit a képviselők választják meg, figyelembe véve, hogy az a munkavédelem teljes területét felölelje.

A képviselők számára az ellenőrzésekhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja. Esetenként előfordul, hogy a képviselők munkáját irányító helyi vezetők – munkaerő hiányra való hivatkozással – más alkalomra szerveztetik át a beütemezett ellenőrzéseket.

 

A munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében való részvétel nem teljes mértékben biztosított a képviselők számára. Új munkahelyek létesítése, új technológia bevezetése alkalmával a munkáltató esetenként meghallgatja a képviselők javaslatait, ötleteit, de döntéseit önállóan hozza meg.

A szakemberek törvényben előírt foglalkoztatásával, illetve a munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében a munkavédelmi képviselők nem vettek részt.

 

A munkavédelmi bizottság több esetben kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódás témái a munkavédelem széles körét átfogták. A bizottság véleménye, hogy minden felmerült kérdésükre megkapták a választ a munkáltatótól.

 

A munkavédelmi képviselők gyakran kezdeményeztek intézkedést bizottsági, illetve egyéni szinten. Minden esetben, amikor munkavédelmi hiányosságot, vagy balesetveszélyt észleltek, kezdeményezték a szükséges intézkedés megtételét.

A hiányosságokat első körben a helyi vezető felé kezdeményezett intézkedéssel próbálták megoldani. Ennek sikertelensége esetén a képviselők az SHE osztály szakembereinek közreműködését is kérték a hiányosság megszüntetésében. Ha ezen a szinten sem sikerült megoldani a feladatot, akkor az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a paritásos testület elé vitték a problémát.

 

A munkáltató a törvényben előírtak figyelembe vételével munkabaleset bekövetkezéséről minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot. A munkabalesetek kivizsgálásában a képviselők nem vettek részt, de a munkáltató által felvett jegyzőkönyvet minden esetben csak annak áttanulmányozása, esetleg véleményezése után írták alá.

Ennek a módszernek az alkalmazása során esetenként előfordult, hogy a balesetet előidéző okot a munkáltató és a munkavédelmi képviselő eltérő módon ítélte meg. Ezekben az esetekben a képviselő külön véleményét a munkabaleseti jegyzőkönyvön feltüntette.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató által kidolgozott szabályozással kapcsolatban. Az egyetértési jog gyakorlása során nem merültek fel viták a munkáltató és a munkavédelmi bizottság között.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogai gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára nem biztosított az Internet használata.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A képviselők kedvező körülményként ítélik meg, hogy minden általuk fontosnak tartott képzésen, munkavédelmi rendezvényen, fórumon részt vehetnek. A részvétel lehetőségét a vállalat nem szabályozza, illetve korlátozza. Biztosítja a részvételhez szükséges anyagi feltételeket.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos testület létrehozását. A létrehozott paritásos testület létszáma 10 fő.

A munkavállalói oldalon szereplő képviselőket a képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelölték ki, egyúttal egy fő póttagot is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: a vállalat elnöke, három alelnöke, és az SHE osztály vezetője.

A paritásos testület működési feltételei biztosítottak. A testület ügyrendje szerint működik, amely tartalmazza a törvényes működéshez szükséges feltételeket. (Elnöki tiszt gyakorlása, rendes és póttagok száma, elnöklési és működési rend.)

A paritásos testület rendszeresen ülésezik, üléseit félévenként tartja.

A megalakulása óta tartott üléseken tárgyalták:

-         a kft. munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, a szükséges intézkedéseket;

-         a kft. munkavédelmi programját és annak végrehajtását;

-         állást foglaltak a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről.

A bizottság megállapítása szerint a törvényben előírt minden témát érdemben tárgyaltak.

 

A munkavédelmi bizottság megítélése szerint eredményesen működtek közre a vállalat munkavédelmi helyzetének javításában. Értékelésük szerint a képviselők által feltárt hiányosságok, felvetett problémák kb. 80 %-a megoldódott. Elismerik, hogy munkájukban vannak még hiányosságok, ezek csökkentéséért, illetve megszüntetéséért dolgoznak.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik. Rendszeresen részt vesznek annak rendezvényein. A rendezvényeket színvonalasnak, jó hangulatúnak értékelik, kedvezően nyilatkoztak az elhangzott előadásokról, azokat érthetőnek, segítőnek minősítették.

 

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatuk nem volt.