AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy gázszolgáltató részvénytársaságnál.

 

 

 

A gázszolgáltató részvénytársaság két önálló egységénél összesen 1140 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

Mindkét egységben megtartották a munkavédelmi képviselő választást, 12 fő, illetve 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak. A képviselők mindkét egységben létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottságok megkötötték az együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A bizottságok együttműködése a munkáltatóval rendszeres. Részt vesznek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében. A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával közös ellenőrzéseket végeznek.

 

A munkavédelmi hatósággal – a felügyelőség ígérete ellenére – nincs kapcsolata a munkavédelmi bizottságoknak. (A munkavédelmi képviselők oktatásán a munkavédelmi hatóság képviselője részt vett, ígérte az együttműködést a képviselőkkel.)

 

A munkavédelmi bizottságok kidolgozott ügyrendjük szerint dolgoznak. Üléseiket az adott helyzettől függően, évente átlag 5-6 alkalommal tartják.

 

A bizottságok tárgyalták:

-         a munkavédelmi szabályzat tervezetét, majd egyetértési jogukat gyakorolták;

-         a védőeszközök egységesítését,

-         a védőeszköz beszerzéssel összefüggő közbeszerzési kiírást,

-         részt vettek a védőeszköz forgalmazók bemutatóján.

 

 A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen szinte „mindennapos”, folyamatos ellenőrzést tartanak.

 

A képviselők által leggyakrabban ellenőrzött témák:

-         az előírt védőruha, védőeszközök állapota és azok használata,

-         a megfelelő minőségű ivóvízzel, védőitallal való ellátás;

-         a munkaterületek szellőztetése;

-         gépek, eszközök, szerszámok biztonságossága.

 

A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató többnyire biztosítja, hogy a munkavédelmi bizottságok kifejthessék véleményüket a munkavédelemmel összefüggő intézkedésekről. Ez teljes körűen megvalósult az új munkahelyek létesítésekor, új technológia bevezetésekor. Véleményezték a képviselők a munkáltató döntésének tervezetét a szakemberek előírt foglalkoztatására és a munkavédelmi oktatásra vonatkozó döntések esetében. A munkaszervezési intézkedések előkészítésében azonban csak mintegy 50 %-ban vettek részt a képviselők.

 

A munkavédelmi bizottságok viszonylag gyakran – mintegy 10 esetben – kértek tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékoztatások felölelték a munkavédelmi tevékenység valamennyi területét (munkavédelmi helyzet, munkavédelmi program, hatósági ellenőrzések megállapításai, stb…).

 

A munkavédelmi képviselők egyénileg és bizottsági szinten sem kezdeményeztek intézkedést. Az intézkedés kezdeményezésnek nincs kialakított formája, arra az együttműködési megállapodás nem tér ki. A feltárt problémák megszüntetésére a munkavédelmi bizottságok a következő módszert alkalmazzák:

A feltárt problémával kapcsolatban tájékoztatást kérnek a munkáltatótól, illetve konzultációt kezdeményeznek. Ezek során fejtik ki véleményüket, megegyeznek a munkáltatóval a probléma megszüntetésében. A megállapodásról emlékeztetőt vesznek fel.

Az Alapítvány észrevétele:  A munkavédelmi képviselők egyik legfontosabb – törvényben biztosított – joga, hogy a hatáskörükbe tartozó területen meggyőződjenek a munkabiztonsági követelmények teljesüléséről. Hiányosság tapasztalása esetén intézkedést kezdeményezhetnek az arra kötelezett vezetőnél. Szükséges és célszerű, hogy a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban az intézkedés kezdeményezés formáját, lehetőségét meghatározzák.

 

A munkáltató nem minden esetben, csak esetenként tájékoztatja a képviselőket, illetve a bizottságot munkabalesetek bekövetkezéséről. Azokban az esetekben, amikor a bizottság a szükséges tájékoztatást megkapta, mindig részt vett a munkavédelmi képviselő a munkabaleset kivizsgálásában. Ellenkező esetben, amikor csak utólag értesítették a képviselőket, azoknak csak a jegyzőkönyv aláírására volt lehetőségük.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavédelmi képviselők minden munkabaleset kivizsgálásában részt vehessenek. Ennek feltétele, hogy minden esetben tájékoztassák a képviselőket munkabaleset bekövetkezéséről. Célszerű ennek módját az együttműködési megállapodásban és a munkavédelmi szabályzatban rögzíteni.

 

Azokban az esetekben, amikor a képviselők részt vettek a munkabalesetek kivizsgálásában, általában egyetértettek a munkáltatóval. Amikor viták merültek fel az előidéző okok és a szükséges intézkedések tekintetében, a munkáltató figyelembe vette a képviselő, illetve a bizottság véleményét. Viták előfordulásakor minden esetben megegyezés született, ennek megfelelően a képviselők külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával kapcsolatban. A szabályozás kidolgozásában részt vettek, rész-egyetértést gyakoroltak. A munkavédelmi szabályzatot végleges formájában bizottsági ülésen vitatták meg, majd egyetértettek vele. Kialakult gyakorlat, hogy a munkavédelmi szabályzatot évenként rendszeresen, illetve jogszabály, vagy egyéb körülmény változása esetén felülvizsgálják és módosítják. Ebben a munkában a munkavédelmi bizottság részt vesz.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató a törvény szerint minimális mértékben biztosítja. Ezeket a feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették.

 

A képviselők mintegy 50 %-a számára biztosított az Internet használatának lehetősége.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és évenkénti továbbképzése megvalósult. Az alap- és továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte. A munkáltató a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését nem biztosítja.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket az együttműködési megállapodásban nem rögzítették, ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi paritásos testület létrehozását a munkáltató kezdeményezte. Létrehozták a testületet. A paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkos szavazással választották meg, póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Hálózat – igazgató,

        Munkavédelmi Főosztály vezetője,

        Munkavédelmi Főosztály vezető helyettes.

A munkáltatói oldalon tanácskozási joggal részt vesznek a tárgyalás során érintett területek szakemberei, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat.

 

A paritásos testület működéséhez szükséges feltételek biztosítottak, a testület ügyrendje szerint dolgozik. Az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, rendes- és póttagok számát, az elnöklési és működési rendet.

 

A paritásos testület érdemben működik Eddig három alkalommal (évi egyszer) ülésezett.

A paritásos testület tárgyalta:

-         a gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzeteit;

-         a munkavédelmi tevékenység színvonalát és a szükséges intézkedéseket;

-         a vállalat munkavédelmi programját és annak végrehajtását;

-         állást foglaltak a munkavédelmi belső szabályozás tervezetéről.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét „közepesnek” értékeli. Úgy értékelik, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a vállalat munkavédelmi helyzetének stabilitásához. Önkritikusan megállapítják, hogy munkájukon van még mit javítani.

 

Képviselői munkájukhoz szükséges feltételeket biztosítottnak látják.

 

Az Alapítvány tevékenységét figyelemmel kísérik és azt egyre jobban ismerik.

Az Alapítvány rendezvényein való részvételre (Országos Fórum) lehetőséget biztosítanak számukra. Az Alapítvány rendezvényeivel elégedettek, munkája javítására javaslatot nem tettek.

 

A munkavédelmi bizottság az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára javaslatot nem tett.

 

_____ . _____