AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság

és a paritásos munkavédelmi bizottság munkája

egy általános gépgyártó Kft-nél.

 

 

Az általános gépgyártó kft. 700 főt foglalkoztat.

A képviselői választások alkalmával 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A bizottság ennek hiányában is a munkáltatóval való együttműködésüket jónak értékeli. Megállapításuk szerint a munkáltató a bizottság minden problémáját figyelembe veszi, segít a szükséges megoldások megtalálásában. Úgy értékelik, hogy a bizottság és a munkáltató között jó a kommunikációs kapcsolat.

 

A bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Konzultációt nem folytattak, hatósági ellenőrzés alkalmával az eljáró hatósági személlyel észrevételeiket nem közölték.

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatóval való jó együttműködés mellett is szükségesnek tartjuk az együttműködési megállapodás megkötését. Célszerű, hogy mindkét fél által elfogadott módon rögzítve legyen a jogok gyakorlásának, kötelezettségek teljesítésének módja, különös tekintettel a képviselői jogok gyakorlásához szükséges feltételekre. Az együttműködési megállapodás kidolgozásához az Alapítvány segítséget nyújt.  Javasoljuk, hogy a bizottság keresse a kapcsolat felvétel lehetőségét a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozott ügyrendje.

A kialakult gyakorlat szerint a bizottsági üléseket évente egy-két alkalommal tartják Az elmúlt években a következő napirendeket tárgyalta a bizottság:

-         Elemezték a munkabaleseteket, egyúttal javaslatokat dolgoztak ki a munkabalesetek számának csökkentésére;

-         Meghatározták az egyéni védőeszközök használatának fokozottabb ellenőrzésével összefüggő feladatokat.

A bizottság megítélése szerint a munkájuk végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

Az Alapítvány észrevétele: A bizottság munkájának tervszerűbbé és rendszeresebbé tétele érdekében javasoljuk a bizottság működését szabályozó ügyrend kidolgozását és ehhez segítséget nyújtunk.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen (amelyik szervezethez tartoznak) folyamatosan végzik az ellenőrzéseket. A bizottság tapasztalata szerint a képviselők ellenőrzéseinek középpontjában az egyéni védőeszközök használata áll.

A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi, hogy a bizottság a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében részt vehessen. Ezzel a részvételi lehetőséggel a munkavédelmi oktatással összefüggésben élt a bizottság.

 

A bizottság az elmúlt években nem kért tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben.

A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság egy alkalommal sem kezdeményezett intézkedést, nem nyilvánított véleményt.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság egyik fontos joga és lehetősége a munkavédelmi helyzet javításában az intézkedés kezdeményezési – vélemény nyilvánítási jog. Javasoljuk, hogy a bizottság a jövőben éljen tájékozódási, illetve vélemény nyilvánítási, intézkedés kezdeményezési lehetőségével.

A munkáltató minden esetben tájékoztatja az illetékes képviselőt és a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásában. A kivizsgálásban való részvétel alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató belső szabályozásával kapcsolatban. A bizottság részt vesz a belső szabályozás évenkénti rendszeres, vagy a körülmények változása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában, módosításában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselői – bizottsági tevékenységhez szükséges és a munkáltató által biztosított feltételeket írásban rögzítették.

A képviselők számára biztosított az internethez való hozzáférési lehetőség.

A képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkavédelmi védettségével összefüggő eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezése alapján a gazdálkodó szervezetnél létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet.

A paritásos testület tagjainak száma 6 fő. A munkavállalói oldal tagjait a képviselők közül titkosan választották meg. A munkáltatói oldal tagjait a munkáltató a törvényes előírások figyelembevételével jelölte ki.

 

A paritásos testület működéséhez szükséges feltételek biztosítottak, kidolgozott ügyrendje szerint működik.

Az ügyrend tartalmazza az elnöki tisztség gyakorlásának rendjét, a rendes- és póttagok számát, a működéssel összefüggő kérdéseket.

Az érdemben működő paritásos testület eddig egy alkalommal ülésezett.

Az ülésén a törvényben meghatározott kérdések közül a következőket tárgyalták:

-         A munkavédelmi helyzetet, tevékenységet és a szükséges intézkedéseket;

-         A munkavédelmi programot és annak végrehajtását;

-         Hatósági ellenőrzések megállapításait, rendkívüli eseményeket.

 

A bizottság eredményesnek értékeli tevékenységét a munkavédelmi helyzet javításában. A képviselői munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány munkájával kapcsolatban észrevételt nem tettek.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság részére továbbítandó javaslatuk nincs.