AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság működése az AVGy Zrt-nél.

 

 

 

A gyógyszer-hatóanyagot  gyártó vegyészeti gyár 350 dolgozót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselők választása alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A bizottság elnöke a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával az együttműködést jónak értékeli. Az együttműködés a jó személyes kapcsolaton alapul.

Az együttműködés fő területei az egymás rendszeres tájékoztatása, a munkavédelmi bizottság részvétele a munkáltatói döntések előkészítésében, a munkáltatóval és képviselővel közösen végzett ellenőrzések.

A munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján a munkavédelmi bizottság tájékoztatta a munkavállalókat az egyes munkahelyekkel kapcsolatos kockázatokról.

A munkavédelmi bizottságnak nincs rendszeres kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Bekövetkezett halálos baleset kivizsgálása során „futólag” tárgyaltak a hatósági személlyel.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseiket alkalomszerűen tartják. (Korábban a műszaki igazgatóval együttesen tartották az üléseket.)

A bizottság az elmúlt években a következő napirendeket tárgyalta:

-         a mintavevők átszervezésével összefüggő munkavédelmi kérdések;

-         a védőeszköz és védőital juttatás és használat kérdései;

-         a szociális helységek állapota (a bizottság megállapításait figyelembe véve a munkáltató a szociális helységeket felújította).

A bizottság munkájához a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

A vállalatnál a Szakszervezeti Bizottság, az Üzemi Tanács, a munkáltató és a munkavédelmi bizottság minden évben megemlékezik a munkabalesetben elhunyt, megrokkant munkavállalókról. Megemlékezésre mozgósítják a munkavállalókat. Méltó emlékhelyet alakítottak ki a vállalat területén.

Az Alapítvány észrevétele: A megemlékezésről honlapunk RENDEZVÉNYEK fejezetében tudósítunk. Képet közlünk az emlékhelyről. Örömmel vennénk, ha minél több vállalatnál hagyománnyá válna a megemlékezés.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság rendszeresen gyakorolja törvényes jogait.

Az egyénileg végzett ellenőrzéseken túlmenően rendszeresen részt vesznek az alap- és középszintű szemléken. Az ellenőrzések középpontjában a munkaegészségügyi előírások betartásának, a védőeszközök használatának ellenőrzése áll.

A képviselők számára az ellenőrzések feltételei biztosítottak.

 

A bizottság tagja rendszeresen részt vesz az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedések, új technológia bevezetésével összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. A részvétel szempontjából előnyös, hogy a bizottság egyik tagja műszaki ellenőr, tervező és ebben a minőségében is lehetősége van a döntések előkészítésében való részvételre.

A szakemberek előírt foglalkoztatásával, munkavédelmi oktatással összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében nem vettek részt.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen élt tájékozódási jogával. Az elmúlt években kb. 8-10 esetben kért tájékoztatást a munkáltatótól. A bizottsági tájékozódás többek között a következő kérdésekre irányult:

-         új üzemek létesítésével kapcsolatos munkavédelmi kérdések;

-         új projektek;

-         vészzuhanyok elhelyezése;

-         tűzoltó készülékek száma és elhelyezése.

 

A bizottság kezdeményezte:

-     a szociális létesítmények felújítását;

-         külső munkáltató alkalmazottai részére szociális létesítmények biztosítását;

-         elsősegélynyújtó helyek kialakítását;

-         védőital juttatást;

-         újabb telefon telepítést a villanyszerelők, tűzoltók számára.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről.

Az illetékes munkavédelmi képviselő minden esetben részt vett a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában. A részvétel során általában egyetértettek a munkáltatóval a munkabalesetet előidéző okok megállapításában. Az okok megállapítása alkalmával abban az esetben voltak viták, amikor a munkabaleset bekövetkezésében közrejátszottak „korosztályos problémák”, mozgásszervi problémák, megszédülés.

A munkavédelmi képviselők külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság megalakulása óta a munkáltatói szabályozásban nem történt változás. A hatályban lévő szabályzat felülvizsgálata és módosítása napirenden van. Ebben a bizottság részt vesz és élni kíván egyetértési jogának gyakorlásával.

 

A gazdálkodó szervezetnek jelenleg nincs munkavédelmi programja. A munkavédelmi bizottság kezdeményezni kívánja munkavédelmi program kidolgozását.

 

A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja. A feltételek az együttműködési megállapodásban rögzítve vannak.

A munkavédelmi képviselők számára részben (5-ből 2 főnek) biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése, illetve továbbképzése részben történt meg. (2 fő képzése túljelentkezés miatt későbbi időpontban fog megtörténni.)

A képzést, illetve továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte. Képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzése ez ideig nem történt meg.

 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő kérdéseket az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi paritásos testület létrehozását a munkavédelmi bizottság elnöke kezdeményezte. A testület létrehozásával kapcsolatos tervezetet átadta a munkáltatónak és szakemberei számára. A tervezet szerint a bizottság 6, vagy 4 fős paritásos testület létrehozását javasolta. A testület létrehozásával kapcsolatos tárgyalások ez ideig eredménytelenek voltak, a testület még nem jött létre.

Az Alapítvány észrevétele: Mivel a Részvénytársaságnál a paritásos testület létrehozásának feltételei adottak, a testületet a törvény értelmében létre kell hozni. Az Alapítvány igény szerint segítséget nyújt a testület működéséhez szükséges ügyrend kidolgozásához.

 

A munkavédelmi bizottság a Részvénytársaság életében végbement változásokat is figyelembe véve, eredményesnek értékeli munkáját. Véleményük szerint a képviselők – a gazdasági helyzetet és a műszak beosztásukat figyelembe véve – megteszik a tőlük elvárhatókat.

 

Az Alapítvány tevékenységét olyan szinten ismerik, hogy figyelemmel kísérik az eseményeket. Úgy érzik, hogy az Alapítvány rendezvényeinek aktualitása esetenként nem megfelelő.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága számára a munkavédelmi bizottság javaslatot nem tett.