AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája

az ALCOA-KÖFÉM Kft-nél.

 

 

 

Az alumínium félgyártmányt és készterméket gyártó Alcoa-Köfém Kft-nél 2100 főt foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 13 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával való együttműködést jónak értékeli. A rendszeres együttműködés alapján a munkavédelmi bizottság részt vesz a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében. A munkavédelmi képviselők a munkáltatóval együttműködve, közös ellenőrzéseket tartanak. A bizottság havonkénti rendszerességgel értekezleteket tart a munkáltató képviselőivel.

A munkavédelmi bizottság kapcsolatot tart az illetékes munkavédelmi hatósággal. Kapcsolattartás keretében esetenként konzultálnak a hatósággal. A képviselők számára lehetőség van arra, hogy a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölhessék észrevételeiket.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi a munkáját. A munkavédelmi bizottság az üléseit havonkénti rendszerességgel tartja.

A bizottság a 2005-2006. évben többek között a következő napirendeket tárgyalta:

-         az egyes gyáregységek beszámolóit a munkavédelem helyzetéről;

-         a környezetvédelem helyzetét;

-         hulladékgazdálkodást;

-         az üzemorvosi szolgálat beszámolóját;

-         a tűzvédelmi beszámolót;

-         az ipari higiénés beszámolót;

-         tájékoztatást a zajvédelem helyzetéről, a szükséges intézkedésekről;

-         tájékoztatót a munkavállalók hőterheléséről;

-         tájékoztatót az ergonómiai helyzetről.

A munkáltató a munkavédelmi bizottság munkájához szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők gyáregységi szinten havonkénti gyakorisággal végeznek ellenőrzéseket.

A képviselők által végzett ellenőrzések témái leggyakrabban a következők voltak:

-         a munkavállalók zaj- és hőártalom elleni védelmével kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

-         a munkavégzés ergonómiai feltételei;

-         mobil berendezések biztonsági állapota.

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi bizottság, illetve a munkavédelmi képviselők a munkavédelemről szóló törvényben foglaltak alapján rendszeresen részt vesznek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében. A képviselői, illetve bizottsági részvétel a következő témakörökben valósult meg:

-         új munkahelyek létesítése;

-         új munkaszervezési intézkedések bevezetése;

-         új technológiák bevezetése és alkalmazása;

-         a munkavédelmi szakemberek törvényben előírt foglalkoztatása;

-         a munkavédelmi oktatás fejlesztése;

-         éves munkavédelmi terv készítése.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal élt tájékozódási jogával. A munkáltatótól a következő témakörökben kértek tájékoztatást:

-         új és korszerű egyéni védőeszközök beszerzése;

-         munkavédelmi terv készítése;

-         a munkavállalókat érő hőterhelés mérések tapasztalatai.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság rendszeresen kezdeményezte a munkáltatónál a tapasztalt munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések megtételét. Az intézkedés kezdeményezésnek a munkáltatóval együttműködve kidolgozott formája van, melyet az együttműködési megállapodás tartalmaz.

A képviselők, illetve a bizottság által kezdeményezett intézkedések az általuk végzett munkavédelmi ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja az illetékes képviselőt, illetve a munkavédelmi bizottságot, ha hatáskörükbe tartozó területen munkabaleset következik be. 

A munkavédelmi képviselők a kapott tájékoztatás alapján minden esetben részt vesznek a munkabalesetet előidéző okok kivizsgálásában.

A képviselők részvételének eredményével kapcsolatban megállapítható, hogy a balesetet előidéző okok megítélésében általában egyetértettek a munkáltatóval, illetve annak képviselőjével.

Az általános gyakorlat mellett azonban előfordult, hogy a munkáltató és a munkavédelmi képviselő között nem alakult ki egyetértés az előidéző okok tekintetében. Ilyen esetben a képviselő a munkáltatóétól eltérő véleményét feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatói munkavédelmi szabályozásával kapcsolatban gyakorolta az egyetértési jogát. Ez az egyetértés kiterjedt a munkavédelmi szabályzaton túl az egyéb – munkavédelmet érintő – szabályozásra is.

Kialakult gyakorlat, hogy a munkavédelmi képviselők részt vesznek a szabályozás kidolgozásában, a vitás kérdéseket ennek során tisztázzák. Ennek kedvező következménye, hogy az egyetértési jog bizottsági ülésen való gyakorlása során a munkáltatóval már nem voltak viták.

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság részt vesz a munkáltatói szabályozás évenkénti rendszeres, vagy a körülmények változása miatt – jogszabály, vagy egyéb körülmény – szükségessé váló felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették.

A képviselők számára biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

Képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárásra nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a munkavédelmi paritásos testület létrehozását.

A létrehozott paritásos testület tagjainak száma 14 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtaknak megfelelően a képviselők titkos szavazással választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai: Vezérigazgató, személy- és EHS-vezető, gyáregység vezetők.

 

A paritásos testület működéséhez szükséges feltételek biztosítottak. A testület kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik. Az ügyrend tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlását;

-         a rendes- és póttagok számát;

-         az elnöklésnek és a működésnek a rendjét.

 

A paritásos testület érdemben működik, üléseit évente tartja. Ülésein megtárgyalta:

-         a munkavédelmi helyzetet, tevékenységet és a szükséges intézkedéseket;

-         a munkavédelmi programot, annak végrehajtását;

-         a testület állást foglalt a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről;

-         egyéb kérdések között megtárgyalták a hatósági ellenőrzések megállapításait, rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenysége eredményes volt, hozzájárultak a Kft. munkavédelmi helyzetének javításához. Ezt arra alapozzák, hogy a gyáregységi bejárásokon tapasztalt hiányosságokat a kezdeményezéseik alapján kijavították, ezáltal javult a munkavédelmi helyzet, csökkent a balesetveszély.

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság a munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

A munkavédelmi bizottság az Alapítvány tevékenységét ismeri, a rendezvényein való részvételre lehetőségük van, azokkal elégedettek. Az Alapítvány munkájának javításával összefüggő javaslatot nem tettek.

 

A munkavédelmi bizottság kezdeményezte, hogy következő észrevételét, illetve javaslatát az Alapítvány továbbítsa az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára:

„A képviselők választását összhangba kellene hozni az Üzemi Tanács választás (3 év) idejével.” A munkavédelemről szóló törvény módosítását tartják  szükségesnek.