AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


 

Beszámoló

a 2007. november 20-21-én Bilbaóban tartott értekezletről

 

 

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség Kockázatfigyelő (KF) Szakértői Csoportja 2007. november 20-21-én Bilbaóban munkaértekezletet tartott, amelyen a szakértői munkacsoport tagjaként részt vettem. A KF célja a munka változó világa, a megjelenő új technológiák, munkafolyamatok és anyagok jelentette új kockázatok figyelése, felmérése, és javaslatok kidolgozása ezek megelőzésére és kezelésére. Minél hamarabb sikerül meghatározni a felmerülő és várható kockázatokat, annál eredményesebben lehet megelőzni azokat.

 

 

Jelen értekezlet célja általános tájékoztatás volt a folyamatban lévő munkáról (adatgyűjtések, felmérések, kutatások), illetve a további program megvitatása. A KF feladata áttekintést adni az európai munkavédelmi helyzetről, feltárni és ismertetni az új kockázati tényezőket és trendeket, előre látni a munka világában bekövetkező változásokat és azok várható kihatásait a munkahelyi egészségre és biztonságra, és különösen felhívni a figyelmet a felbukkanó új kockázatokra és megoldásokat találni azok megelőzésére. A kutatási és felmérési eredmények gyűjtése és feldolgozása a nagyobb összefüggések (Európai szociális agenda, új közösségi munkavédelmi stratégia) keretében, azokkal összhangban történik. A közzétett adatokkal az Ügynökség fel kívánja hívni az érintettek figyelmét és egyben vitát kezdeményezni a lehető  legjobb megoldások kidolgozása végett.

 

 

Az ülés programján az alábbi témák szerepeltek:

 

1.   Bevezetés és az ülés célja

2.   A kockázatfigyelő projekt – stratégiai dokument.

Hogyan működünk együtt az Ügynökségen belül/kívül?

3. A 2006-2007. évi tevékenységek összefoglalása, kitekintés a 2008-2009. évi tevékenységekre

a.       A munkavédelem számokban – példák arra, hogyan használjuk az adatokat és hogyan működünk  együtt más szervezetekkel

b.      Beszámolók speciális kockázatokról és eredményekről, munkavédelmi beszámolók aktualizálása

c.       Az eredmények terjesztése

d.      Munkaprogram 2008-ra és a további évekre

e.       A KF tevékenységei a pszichoszociális kockázatok terén, beleértve a vállalati felmérés ismertetését

4.      Csoportmegbeszélés

a.       A jövőben vizsgálandó témák

b.      Terjesztés, ötletek a csoporttal való együttműködésre

c.       Melyek a siker tényezői?

5.      A munkacsoport megbeszélés eredménye

6.      Következő lépések, a csoport további tevékenységének tervezése, 2008. évi ülések

7.      Egyéb témák

 

 

A bevezetőben elhangzott néhány adat: az EU-27 országban 225 millió az aktív népesség száma, 205 millió a foglalkoztatott. Részletes (2003. évi) statisztikai kimutatás tartalmazza a 27 tagállamban a gazdaságilag aktív népesség számát, a GDP értékét USD-ban, a halálos balesetek ILO-nak bejelentett, illetve összes számát, a legalább 4 nap munkakieséssel járó munkabalesetek és a munkával összefüggő megbetegedések számát, a munkával összefüggő mortalitást és a veszélyes anyagok okozta halálesetek számát, emellett egy grafikon ábrázolja a versenyképesség és a biztonság összefüggését.

 

A „Munkavédelem számokban” című kiadványok egy-egy témakört dolgoznak fel különféle adatforrásokból nyert információk alapján. Folyamatban lévő, illetve 2008-ra tervezett kutatási témák: rákkeltő anyagok, bőrbetegségek és dermális expozíció, migráns munkavállalók, rezgések, karbantartás, nanotechnológiák. A stressz témában is folyik európai felmérés, de inkább csak adatgyűjtés szintjén. Mint kérdésemre elmondták, sem a munkával összefüggő stressz mérésére, sem annak diagnosztizálására és megelőzési módjaira vonatkozólag nem rendelkeznek adatokkal, ilyen jellegű felmérés sem volt eddig. A  KF különös súlyt fektet az Európában folyó kutatások összehangolására, egyrészt a munka hatékonyságának fokozása, másrészt az esetleges átfedések elkerülése végett. A „NEW OSH ERA” (Új munkavédelmi európai kutatási terület) elnevezésű programban az Ügynökség is aktív részt vállal, nagyrészt a KF révén. A folyamatban lévő kutatások, illetve a munkavédelmi kutatásokat pénzügyileg támogató programok a http://www.newoshera.eu honlapon megtalálhatók.

 

A minden ülés elmaradhatatlan részét képező csoportmunka keretében ezúttal az alábbi kérdésekre kerestünk választ:

1. Munkaterv

  1. Milyen témákkal foglalkozzék a KF 2009-ben és azt követően, és milyen módon? (A megadott lista alapján kellett prioritásokat meghatározni.)
  2. A tervezéssel összefüggő kérdések (Adatok hozzáférhetősége nemzeti szinten, súlyozás, módszertani problémák).
  3. A KF tervezi a kombinált kockázatok kutatását. Javaslatok a projektre, ágazatok, anyagok stb. vonatkozásában.

2. Miképpen tudna segíteni a munkacsoport a közeljövőben megjelenő kiadványok (bőrbetegségek és dermális expozíció, rezgések, pszichoszociális kockázatok, migráns munkavállalók) terjesztésében nemzeti szinten?

3. Milyen kritériumok alapján lehet felmérni, hogy a KF elérte-e kitűzött célját, hogyan mérhető a siker?

 

A KF által összeállított terjedelmes téma-jegyzék alapján a csoportok arra a megállapításra jutottak, hogy inkább kevesebb témára kell koncentrálni, de azokkal mélyebben foglalkozni, és az eredményeket a gyakorlati életben felhasználható módon közölni. Néhány fontosnak ítélt téma:

-        Munkaszervezet a globalizáció korában (ebbe beletartozna minden bizonytalan foglalkoztatási forma, a különösen veszélyeztetett munkavállalói csoportok – fiatal, migráns stb. –, a távmunka, kölcsön munkaerő stb.)

-        Nanotechnológia (ténylegesen új kockázatot hordozó és egyre terjedő technológia)

-        Elektromágneses mezők munkavédelmi problémái.

 

Az összegyűjtött adatok terjesztésében és felhasználásában első helyen jelentkezik a nyelvi probléma, a legtöbb országban az ilyen fajta információk a munkáltatók számára elsősorban a nemzeti nyelven használhatók.

 

2008-ra tervezett programok és projektek:

 

Téma

Időtartam

Keretösszeg

Munkahelyi expozíció nanorészecskék és ultrafinom részecskék miatt

2008. szeptember

19 800 euró

Kombinált expozíció pszichoszociális és mozgásszervi problémák kockázati tényezői miatt

2008. szeptember 30.

19 800 euró

Kombinált expozíció zaj  és ototoxikus anyagok miatt

2008. augusztus

19 800 euró

Expozíció különféle veszélyes anyagok miatt

2008. október 31.

19 800 euró

Erőszak és zaklatás

2009. február

104 400 euró

Karbantartás és munkavédelem

2008. november

19 800 euró

Műhely az újonnan jelentkező pszichoszociális kockázatokról

2008. április

14 000 euró

 

 

Az ülésen megkaptuk a KF által készített szakirodalmi áttekintést a migráns munkavállalókról, angol nyelven. Ez és az ülésen elhangzott előadások anyaga (ugyancsak angolul) a Nemzetközi és Stratégiai Osztályon megtalálható.

 

Fontos megjegyezni, hogy a külföldi rendezvényeken (kiállítás, munkacsoport ülés, konferencia vagy egyéb szakmai összejövetel) való részvétel nem csak az ott elhangzottak megismerésén és továbbadásán, valamint a kapott és összegyűjtött dokumentációk révén hasznosul. Legalább ugyanilyen fontosak az ilyen alkalmak során kiépített vagy tovább erősített személyes kapcsolatok, amelyek révén a jövőben szoros együttműködésre, további hasznos információk és dokumentációk beszerzésére nyílik lehetőség. Ugyancsak fel kell készülni Magyarország nemzetközi tevékenységekben való aktív részvételére. A bolgár munkavédelmi kutató intézet már most részt vesz egy EU színtű felmérésben, Lettországban és Cipruson országos kutatást végeznek az EU munkavédelmi stratégiájához kapcsolódó témákban. Ugyancsak érdekes adat, hogy a ciprusi fókuszpont éves költségvetését most emelték 200 e euróról 250 e euróra (kb. 60 M Ft), hogy fokozottan el tudja látni munkavédelmi tájékoztatási feladatait.  

 

 

Budapest, 2007. november 27.

 

 

                                                                                              Gádor János