AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET TERVEZETEK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

RENDELET TERVEZETEK


nov.23.

 

I n d o k o l á s

 

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

módosításához

 

Általános indokolás

 

 

A 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) módosítását az egységes munkavédelmi felügyeleti rendszer létrejötte, a munkaegészségügyi és ezen belül a foglalkozás-egészségügyi tevékenység kiemelkedő társadalmi fontossága, az Európai Unió 2007-2017 közötti munkavédelmi stratégiájának vezérfonala tette alapvetően szükségessé.

 

A módosítás a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok meghatározása mellett egységesíti a fogalmakat, segítve ezzel az egyéb jogszabályokkal kapcsolatos ellentmondások feloldását, a munkáltatói és a szolgáltatói bejelentéseket és a beszámolók korszerűsítését, összehangolását az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségének megteremtésével, valamint a munkáltatói és szolgáltatói önkéntes jogkövetést és a hatósági ellenőrzést segítő szabályozást is, hatékonyabbá téve ezzel a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeinek megteremtését, az illegális foglalkoztatás visszaszorítását és a foglalkozási rehabilitáció támogatását. A módosítás meghatározza a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások szintjeit, az alap- és szakellátás feladatait, és pótolja a hatályos szabályozás azon hiányosságát, amely a szakellátó helyek kijelölése és feladatainak meghatározása területén jelenleg tapasztalható.

 

A Korm. rendelet javasolt módosítása (továbbiakban: javaslat) szolgálni kívánja a munkáltatók és szolgáltatók hatékonyabb együttműködését az ellátás tekintetében, a működés és a beszámoltatás korszerűsítését, a meglévő ellátási kapacitások jobb kihasználtságát, a szolgáltatók díjazásának – lehetőség szerinti – igazítását az ellátási szükségletekben és az egészségügyi (egyéb) szolgáltatások igénybevételének költségeihez.

 

Részletes indokolás

 

1.      §-hoz

 

A javaslat pontosítja a munkaegészségügyi szakfeladatok ellátásának szabályozását, feloldva az Mvt. 8. §-a és az Mvt. 58.  §-a közötti tartalmi ellentmondást. [1. §. (1) bekezdés]

 

Annak érdekében, hogy ellenőrizhetővé és követhetővé váljon a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtók és ellátók köre, a munkáltatók által eddig szolgáltatott adatok köre ugyancsak pontosításra került. Ez a módosítás lehetővé teszi a munkáltatók és a szolgáltatók azonosítását, az ellátásra nézve összehasonlítható, standard adatokkal szolgálnak, az ellátási kapacitásról felvilágosítást nyújtanak. A formanyomtatvány jogszabályban történő közreadását mind a munkáltatók, mind a munkavédelmi hatóság igényelte.

A „B” változatban többlet-adatként jelenik meg az ellátást nyújtó orvos adatainak a bekérése, amely lehetővé tenné a hatóság részére a bejelentés alapján a foglalkozás-egészségügyi orvosok által felvállalt, illetve ellátott munkavállalók létszámának a megállapítását. Ezen adat hiányában a hatóságnak az ellenőrzés során külön adatszolgáltatást kell elrendelni a szolgáltató felé.   [R. 1. § (2)-(3) bekezdés]

 

A javaslat előírja a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve orvos személyében történő változás soron kívüli (5 napon belül) történő bejelentését. Ennek indoka, hogy a munkavállalók ellátásáról a hatóságnak naprakész információkkal kell rendelkeznie. [R. 1. § (4) bekezdés]

 

A munkáltatók, a munkaügyi központ és a szakképző intézetek által  fizetendő szolgáltatási díjtételek megállapítására utoljára 1999. évben került sor, amikor a hatályos rendeletet a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet módosította.  A díjtételek 1999. óta változatlanok, nem követték sem az inflációt, sem az amortizációt, sem a növekvő ellátási igényekből fakadó változásokat. A gyakorlatban a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók a piac megszerzése érdekében a rendeletben meghatározott díjtételek alatt állapodtak meg a munkáltatóval, amely egybeesett a munkáltatók anyagi érdekeivel is. Az alacsony szerződéses díjak miatt a szolgáltatások mennyiségi és minőségi színvonala csökkent. A javaslat a szolgáltatások mennyiségi és minőségi színvonalának biztosítása érdekében kötelező minimális díjtételt vezet be.   [R. 1. § (5) bekezdés]

 

 A javaslatban pontosításra kerül és egyértelművé válik, hogy a munkahigiénés vizsgálatokat – a munkakörnyezeti műszeres vizsgálatokat és biológiai expozíciós mutatók vizsgálatát – a munkáltató számára az Mvt-ben kötelezően előírt minőségi és mennyiségi kockázatértékelés alapozza meg. A javaslatban meghatározásra kerül az, hogy a szükséges munkahigiénés vizsgálatokat akkreditált laboratórium, illetve megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. [R. 1. § (6)-(7) bekezdés]

 

 

2. §-hoz

 

 A szolgáltatói bejelentés célja, hogy a munkáltató által szolgáltatott foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos kompatibilis adatok révén a munkavédelmi hatóság rendelkezzen adatokkal a munkáltatók ellátási „lefedettségéről”, a szolgáltatók (és a személyesen közreműködő orvosok) egyes munkáltatókra fordított kapacitás-terheléséről, a működéssel kapcsolatos kérdésekről. A javasolt módosítások ezt teszik lehetővé. [R. 2. § (1)-(2) bekezdés]

 

3. §-hoz.

 

2008. január 1-jétől a tevékenységek besorolása a TEÁOR 03-ról TEÁOR 08-ra változik. Az egyes munkavállalók foglalkozás-egészségi osztályba sorolása a munkáltató feladata, amelyhez kikérheti a foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleményét. Az Mvt. 54. §-a előírja a minőségi és mennyiségi kockázatértékelést, amelyben értelemszerűen – mint kiinduló pontnak -  meg kell jelennie az osztályba sorolásnak is.

 

Az Mvt. tartalmazza, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el. A javaslatban a szakmai irányítási jogosultságok összefoglalása történik.

 

Annak érdekében, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók éves tevékenysége a munkavédelmi hatóság számára értékelhetővé, ellenőrizhetővé válhasson, a javaslat felhatalmazza az OMMF elnökét, hogy az Országos Szakmai Módszertani Központ főigazgatójával együttműködve meghatározza a jelentés szempontjait, valamint benyújtásának határidejét. Tekintettel arra, hogy a szakmai felügyeleti jogkör az OSzMK-t illeti meg,  a szakfelügyelet tapasztalatainak a felhasználása, az adatbekérés párhuzamosságának kiküszöbölése érdekében szükséges a két szerv együttműködése.

 

4. §-hoz

 

A bejelentések elektronikus úton való teljesíthetősége alapfeltétele annak, hogy a munkavédelmi hatóság számára a szakmai irányításhoz szükséges változásjelentések naprakészen rendelkezésre álljanak. A rendszer képes biztosítani a munkavédelmi hatóság és az orvosszakmai felügyelet együttműködését.   [R. 5. § (1)-(3) bekezdés]

 

5. §-hoz

 

A javaslat beemeli a Korm.rendelet rendelkezései közé a szakellátó helyekkel kapcsolatos rendelkezéseket. A szakellátó helyek a járóbeteg-szakellátás részeként működnek, feladataikat különböző jogszabályok határozzák meg. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 29. §. f) pontja szerint a járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerződésében az - Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl - meg kell határozni: a 13. számú mellékletben meghatározott foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó rendelési helyeket és rendelési időket. A 13. számú melléklet azonban – egy-két kivétellel – nem tartalmazza a szakellátást nyújtó szolgáltató megnevezését, csak a település megnevezését és a heti rendelési időt. Jelenleg rendezetlen az, hogy szakellátók kiválasztása hogyan történik. Meg kell teremteni a finanszírozásba történő befogadás szabályai és a 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 13. számú melléklete közötti összhangot. Ez azonban túlmutat a javaslat keretein és lehetőségein.

A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 12. §.  (3) bekezdése előírja, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek illetékességi listáját, illetve az egyes szakellátó helyek heti szakorvosi óráinak számát az egészségügyi miniszter tájékoztatóban teszi közzé.

Tekintettel arra, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek kijelölése, feladatai, finanszírozása mindkét tárca (egészségügyi és szociális) feladatkörét is érintik, a rájuk vonatkozó főbb szabályokat kormányrendeletben célszerű meghatározni.

A javaslat „A” változata a jelenleg miniszteri rendeletben szereplő rendelkezést a kormányrendeletbe emeli, a „B” változat pedig külön kormányrendeletre utalja a szakellátó megnevezését, illetékességi területét, rendelési idejének meghatározását. Ez a 43/1999. (III: 3.) Korm. rendelet 13. számú mellékletének a módosításával történhet meg.

 

 

6. §-hoz

 

A mellékletekben javasolt változásokat az előzőek szerinti módosítások átvezetése indokolja.