AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET TERVEZETEK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

RENDELET TERVEZETEK


Indokolás

 

/2008. (…) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználása részletes szabályaihoz

 

 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) a bírságösszeg főbb felhasználási céljainak meghatározásával meglehetősen szűk keretek között rendelkezik a munkavédelmi szabályok megszegése miatt kiszabott bírságok felhasználásáról. A részletes szabályokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete határozza meg.

Az előző, 2002 év óta hatályos előírás már több alkalommal módosításra került, és a gyakorlati alkalmazás is indokolta, hogy a tapasztalatok felhasználásával új rendelet határozza meg a bírságpénz felhasználás részletes szabályait.    

 

A tervezet követi az Mvt. azon előírását, amely szerint a bírságösszeg fele nyilvános pályáztatás útján kizárólag az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, valamint fennmaradó része a közcélú állami munkavédelmi információs rendszer folyamatos működtetésére használható fel.

A tervezet első részben foglalt szabályozás alapvető szándéka, hogy a megpályázható kitűzött célok, az elvárt feladatok egyértelműbb meghatározásával kiszélesíthető legyen a pályázatot benyújtók köre és a pályázati kiírásban és a bírálati eljárásban résztvevők közé meghívott külső szakértők bevonásával szakszerűbbé váljék a döntés előkészítése.

A tervezet szerint a bírságpénz felhasználás nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével az ellenőrzés szigorú szabályainak meghatározásával kerülhet sor a pályázat meghirdetésre.

A szabályozásban új elemként, az OMMF tanácsadó szervezeteként jelenik meg a „pályázati testület” amelynek megalakításával a nagyobbrészt külső szakértőkből álló testület végzi az OMMF irányelvei alapján az elsősorban támogatandó célok meghatározását, majd részt vesz a bírálati eljárásban is.

A pályázati rendszer lebonyolítására, közreműködőként az OMMF „pályázat kezelő szervezet”-et vesz igénybe, amelyet pályázati eljárás során választ ki. A pályázat kezelő szervezet az elfogadott projekt alapján végzi a pályázatok befogadását, majd a szerződés kötést követően ellenőrzi a vállalt feladat  végrehajtásának szakmai megfelelőségét, és elkészíti a pályázat végrehajtását minősítő beszámolót.

A tervezet nem érinti a Munkavédelmi Bizottságnak a pályázati prioritásokat meghatározó, illetve az odaítélhető támogatásokról határozó javaslattevő szerepét.

A pályázati rendszer korszerűsítésénél alapvető szempont volt, hogy csak saját forrásból működjön, ezért a tervezetben javasoltak a költségvetést nem terhelik.

 

A tervezet másodi részében a munkavédelmi információ szolgáltatás új szabályozását egyrészt az indokolta, hogy a hatósági jogalkalmazás gyakorlati tapasztalata szerint még mindig sok vállalkozásnál hiányzik a biztonságos munkakörülmények kialakításához szükséges ismeret, másrészt a szolgálatnak a jövőben meg kell felelni a munkaegészségügyi integrációból adódó megváltozott feladatok és a foglalkoztatási kultúra javítása érdekében követendő új stratégiai céloknak.

A tervezet tartalmazza a tanácsadó szolgálatok alapvető feladatainak meghatározását, megőrizve azt az alapelvet, hogy a szolgálatban dolgozó, széleskörű ismeretekkel rendelkező munkavédelmi szakember működése nem kapcsolódhat a hatóság közvetlen feladataihoz, nem veszi át a felügyelő jogosítványait.