AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ÉRDEKEGYEZTETÉS

Állásfoglalás

 

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága

munkaadói és munkavállalói tárgyalócsoportjának állásfoglalása

 

 

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottságának Ügyrendje 6./e. pontjában foglaltakra figyelemmel, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatból adódó feladatról, az egységes elvek mentén kialakítandó munkavédelmi hatóság érdekében tett intézkedésekről, a 2006. október 2-án megtartott bizottsági ülésen elhangzott tájékoztatókra is tekintettel a következő véleményt alakítottuk ki:

 

1.      Szükségesnek és szakmailag elodázhatatlannak tartjuk azt a kormányhatározatban megjelölt intézkedés végrehajtását, amely szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) munkaegészségügyi része az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséghez (OMMF) kerüljön. Ennek alapja a munkavédelem egységes törvényi szakmai fogalma, amelybe egyenértékűen beletartozik a munkabiztonság, és a munkaegészségügy (munkahigiéné, foglalkozás-egészségügy).

 

2.      Megdöbbenve értesültünk arról, hogy az ÁNTSZ nem tartja megfelelőnek a kormányhatározatot. A munkavédelem állami irányító, ellenőrző feladatai ugyanis nem szakíthatóak el a munka világát meghatározó alapvető munkaügyi irányítási funkcióktól. A munkabiztonsági és munka-egészségügyi szervezeti integráció célja, hogy komplex módon jelenítse meg az állami szerepvállalást, hatékonyabbá és hangsúlyosabbá tegye a megelőzés jelentőségét, egyben megszüntesse a párhuzamos követelményeket és ellenőrzéseket, ezáltal költséghatékonyabbá váljon a rendszer hatósági és gazdálkodási szinten egyaránt.

Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a munkavédelmi hatósági feladatok szorosan kapcsolódnak a szociális és munkaügyi ágazathoz.

 

3.      Időszerűnek és az európai gyakorlattal megegyezőnek tartjuk a kormány azon döntését, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit ellenőrző, az e tekintetben irányító, igazgatási feladatokat ellátó szervek integrálásával, a munkaügyi ágazat irányításával az OMMF feladatává tette a munka-egészségügyi rész átvételét.

Az ÁNTSZ–nek a népegészségügy szempontjából rendkívül fontos, de szerteágazó feladatai között a munkaegészségügy egy részfeladatként jelentkezik. Az ÁNTSZ munkahigiénés feladatait ellátóknak az éves kormányjelentésben közölt hivatalos létszámadataival szemben az ÁNTSZ szóbeli kiegészítése azt állapítja meg, hogy a létszám jóval kevesebb, mivel a feladatellátás több más feladattal együtt történik csatolt munkakörben. Ezzel szemben az OMMF alapítása óta kifejezetten a munkavédelmi hatósági feladatok ellátására szakosodott szervezet. Ezért számunkra elfogadhatatlan az az egészségügyi szakmai álláspont, amely szerint a hatósági integráció az ÁNTSZ bázisán, szervezetén belül indokolt. Ez ellentétes a munkavédelem országos programjában foglalt célkitűzésekkel is.

Az OMMF bázisán megalakuló egységes munkavédelmi szervezetet képesnek tartjuk arra, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az érintett partnerekkel együttműködve fejlessze, korszerűsítse a munkavédelem szakmai tartalmát.

 

Állásfoglalásunkban megállapítjuk, hogy semmiféle olyan szervezeti, szakmai indokot nem találtunk, ami szükségessé tenné a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat felülvizsgálatát és az elhatározott  cél más irányba történő fordítását.

Mindezek miatt a leghatározottabban követeljük, hogy az érintett állami szervek a kormányhatározat határidőben történő végrehajtásához szükséges feladataiknak haladéktalanul tegyenek eleget.

 

Budapest, 2006. október 2.

 

 

 

…………………………………….                     …………………………………….

            Borhidi Gábor ügyvivő                                             Mandrik István ügyvivő

   munkavállalói oldal                                                                munkaadói oldal

 

 


vissza