AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@axelero.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Magyar Fókuszpont


Beszámoló

a 2006. május 30-31-én tartott Fókuszpont értekezletről

 

 

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség első ez évi fókuszpont értekezletét 2006. május 30-31-én tartotta Bilbaoban. Az értekezleten szokás szerint részt vettek a 25 tagállam mellett a jelölt országok és az EFTA államok fókuszpontjainak képviselői. Az Ügynökség munkatársai közül többnek a megbízatása lejárt, helyettük az őket felváltó új munkatársak voltak jelen.

 

A napirend és a korábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása után több fontos, folyamatban lévő projektről kaptunk tájékoztatást.

 

A Kockázatfigyelő program célja áttekintést adni Európa munkavédelmi helyzetéről, leírni a trendeket és a mögöttük rejlő befolyásoló tényezőket, számba venni a kockázati tényezőket, valamint előre jelezni a munka világában várhatóan bekövetkező változásokat és azok kihatásait a munkahelyi egészségre és biztonságra. Ez a munka részben kiterjedt adatgyűjtést, részben az adatok alapos és részletes elemzését jelenti. A program kiemelten foglalkozott 2005-ben a munkahelyi zajjal; a közeljövőben az alábbi témákról készül áttekintés, statisztika és/vagy tematikus beszámoló:

- fiatal munkavállalók (EH 2006)

- váz- és izomrendszeri problémák: emelés, testhelyzet (EH 2007)

- stressz

- munkahelyi hiányzás

- mezőgazdaság

- foglalkozási betegségek és balesetek.

 

További témák: fizikai, kémiai, biológiai, szervezési és pszichoszociális kockázatok; bőrbetegségek és bőrexpozíció; rezgés; ultraibolya sugárzás; biológiai hatóanyagok, beleértve a járványszerű megbetegedéseket (pl. a madárinfluenzával kapcsolatos információk gyűjtése a Bizottság felkérésére). A részletesen vizsgált csoportok között szerepelnek: fiatal munkavállalók; migráns (külföldi) munkavállalók; idősödő munkavállalók (2007); az ágazatok közül a mezőgazdaság és a szálloda- és vendéglátóipar; emellett külön foglalkoznak a munkavédelmi felügyeleteknek a felmerülő új kockázatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatával.

 

Az Ügynökség Munkakörnyezeti Információs Egysége (MIE) 2006-2007-i tervét ismertette. A tervben szerepel a 2004. és 2005. évi Európai Hét (építőipar, ill. zaj) nyomonkövetése, a 2006. és 2007. évi EH előkészítése (fiatal munkavállalók, ill. váz- és izomrendszeri problémák [MSD]), a munkavédelmi kérdések befoglalása az oktatásba, az öregedéssel kapcsolatos munkavédelmi problémák, helyes gyakorlatok a mezőgazdaságban, a szálloda- és vendéglátóipar, valamint a munkavédelem és gazdasági teljesítmény összefüggése. A MIE munkájával kapcsolatban a fókuszpontoknak is lesz feladatuk. A következő (szeptemberi) fókuszpont ülésen az alábbi kérdésekre várnak választ:

-         Folytattunk-e  nemzeti kampányt MSD témában az utóbbi években? Ha igen, hogyan és milyen eredménnyel?

-         Milyen MSD tevékenységet vagy kampányt tervezünk 2007-re?

-         Hogyan szándékozunk ez(eke)t összekötni a 2007. évi Európai Héttel?

-         Mit szándékoznak elérni 2007-ben az MSD tevékenységek/kampány révén?

 

 

A szálloda- és vendéglátóipar jelentőségét az adja, hogy az EU 25 tagállamában mintegy 7,8 millió fő dolgozik ebben az ágazatban, ennek 48%-a 15-és 34 év közötti. Ugyanitt igen magas a külföldi munkavállalók aránya, elsősorban Cipruson, Máltán, Görögországban és Spanyolországban. Az ágazatba beletartozik az iskolákban, kórházakban, üzemi étkezdékben stb. biztosított szolgáltatás is. A jelentkező kockázatok számosak és változatosak: gépek és kéziszerszámok; kések; gáz; veszélyes anyagok; elcsúszás és elesés; szélsőséges körülmények (hideg/meleg); ergonómiai hiányosságok; zaklatás és erőszak; dermatitisz. Az ágazat baleseti átlaga 3500/100 000 munkavállaló, az összes ágazatra vetített értéknél (3830/100 000 munkavállaló) ugyan alacsonyabb, de a szóban forgó ágazatban az arány 1996-2000 között 7,3%-kal nőtt, miközben általánosan 5% csökkenés volt tapasztalható. Az érintett témaközpont tevékenységei között szerepel kvalitatív és kvantitatív adatok gyűjtése, a szakirodalom, valamint a létező stratégiák áttekintése és erről beszámoló készítése, esettanulmányok és helyes gyakorlati megoldások gyűjtése és közlése,  ténylap készítése.

 

 

A „Kezdeményezés az egészséges munkahelyért” (KEM) az Ügynökség speciális programja a 10 új tagállam és a két jelölt ország (Bulgária, Románia) számára, célja az általános munkavédelmi tudatosság fokozása. A program elsősorban a kis- és középvállalkozásokra irányul, fő üzenete, hogy az egészséges és  biztonságos munkahely egyben termelékenyebb munkahely is. A kampány eszközei különféle nyomtatott tájékoztatók, valamint szemináriumok az említett országokban. A szervezést egy nemzetközi tender alapján az Ügynökség által kiválasztott és megbízott cég végzi, a nemzeti fókuszpontok aktív közreműködésével. A szemináriumokra több országban (Bulgária, Litvánia, Románia, Ciprus, Lengyelország) az első félévben kerül sor, a többire – így a magyarországiakra is – 2006. szeptember-november hónapban. A félnapos szemináriumok programja adott: előadások a Fókuszpont, az Euro Info Center (EU Tájékoztató Központ) és két KKV képviselői részéről, ez utóbbiak munkahelyi helyes gyakorlati példákat ismertetnek. Az előadások tartalma ezen belül szabadon választható, a rendezvényen nyomtatott anyagokat osztanak ki, majd ebéddel zárul. A részvétel ingyenes.

 

 

Csoportmunka keretében kívánt az Ügynökség tájékozódni a 2006. évi Európai Héttel kapcsolatos, különösen érdekes és újszerű megoldásokról és ötletekről, illetve arról, hogy vannak-e folyamatban vagy előkészületben transznacionális, azaz több országot érintő programok, rendezvények. A munka három csoportban folyt, a harmadikba tartozott Magyarország, Ausztria, Németország, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, Görögország, Ciprus, Bulgária és Törökország (ennek a csoportnak a szóvivője én voltam). A különböző országok részéről felvetett megoldások közül említést érdemel a több helyen is megrendezett rajz- vagy plakátpályázat, esetleg fotópályázat; oktató CD-ROM és interaktív internet-oldal készítése fiatalok számára; a munkavédelmi felügyelőség és kiválasztott partner-iskola közös projektje; postabélyeg az Európai Hét logójával és jelmondatával; játékszerek és szójátékok (fiatalabb és idősebb gyermekeknek) munkavédelmi üzenettel stb. Helsinkiben pl. 2,5 órára kibérelték a Vidámparkot, többszáz fiatalt meghívtak, akiknek részére tájékoztató előadást tartottak (a miniszter megnyitójával), majd ingyenesen használhatták a Park létesítményeit. Svédországban akcióellenőrzéssel mérik fel a fiatal munkavállalók helyzetét, az eredményről a miniszter számol be a Parlamentben az Európai Hét ideje alatt.


 

Az Ügynökséget 10 éves fennállása alatt egyszer már értékelték, az azóta eltelt 5 év és az időközben lezajlott bővítés indokolttá tette az újabb értékelést. Az Ügynökség ebből a célból megállapodást kötött egy független auditáló céggel (CSES), amely a fókuszpont értekezleten adott részletes tájékoztatást a munka várható menetéről és főbb szempontjairól. A felmérés célja megállapítani, hogy a fókuszpontok és hálózataik mennyiben járulnak hozzá az Ügynökség céljainak eléréséhez, hogyan segíti az Ügynökség a fókuszpontok munkáját és a tevékenységeknek milyen hatása van, végül, hogy a kibővített Európában, de a korábbival azonos költségvetéssel az Ügynökség mennyire képes ellátni feladatát. A munka három szakaszban zajlik: 1. Előkészítő feladatok (Ügynökségi interjúk, kutatás, módszertan kidolgozása); 2. Felmérés és interjúk (Fókuszpontok, hálózati partnerek és végfelhasználók; EU intézmények); 3. Elemzés és végső beszámoló (a kutatási eredmények elemzése, a beszámoló tervezete, megvitatása, majd véglegesítése). A teljes munka mintegy 14 hónapot vesz igénybe, az alkalmazott eszközök kérdőívek, valamint személyes- és telefoninterjúk lesznek.

 

 

Budapest, 2006. június 6.

 

 

                                                                                              Gádor János

 


vissza